Suo­men Mu­siik­ki­te­at­te­ri esit­tää Jout­sen­lau­lu-mu­si­kaa­lin Po­rin Pro­me­na­di­sa­lis­sa lau­an­tai­na 11.11. kel­lo 14 ja 19. Tam­pe­re­lai­sen te­at­te­rin Jout­sen­lau­lu sai en­si-il­tan­sa Po­ris­sa tam­mi­kuus­sa tänä vuon­na. Pori va­li­koi­tui kier­tu­een läh­tö­pai­kak­si kun­ni­a­no­soi­tuk­se­na mu­si­kaa­lin ai­heel­le.

Jout­sen­lau­lu-mu­si­kaa­lis­sa kuul­laan Jus­si Ha­ku­li­sen mu­siik­kia, kä­si­kir­joi­tuk­sen on teh­nyt Ka­ta­rii­na Lei­no ja oh­jauk­ses­ta vas­taa Pet­ri Lai­rik­ko.

Mu­si­kaa­li ker­too Yö-yh­ty­een ta­ri­nan ihan al­ku­juu­ris­ta, lau­la­ja Ol­li Lind­hol­min nuo­ruu­des­ta ja sii­tä, mi­ten hän ta­pa­si Jus­si Ha­ku­li­sen, joka toi­mi Yös­sä kos­ke­tin­soit­ta­ja­na, lau­la­ja­na sekä eri­tyi­ses­ti sä­vel­tä­jä­nä ja sa­noit­ta­ja­na.

Bän­din ta­ri­na al­koi, kun Ol­li ihas­tui Jus­sin omin­ta­kei­seen mu­siik­kiin ja hei­dän ys­tä­vyy­ten­sä syn­nyt­ti Yö-yh­ty­een Po­ris­sa vuon­na 1981. Pian pe­rus­ta­mi­sen jäl­keen Yö voit­ti roc­kin SM-ki­so­jen Po­rin kar­sin­nat ja si­joit­tui val­ta­kun­nal­li­ses­sa kil­pai­lus­sa kol­man­nek­si. Yö ko­ho­si Suo­men suo­si­tuim­pien yh­ty­ei­den jouk­koon vuon­na 1983 Jus­si Ha­ku­li­sen te­ke­mil­lä kap­pa­leil­la Li­kai­set le­gen­dat ja Sär­ky­nyt en­ke­li.

Ol­li Lind­holm ar­vos­ti eri­tyi­sen pal­jon Jus­si Ha­ku­lis­ta muu­sik­ko­na ja sä­vel­tä­jä­nä. Ha­ku­li­nen on luo­nut usei­ta suo­ma­lai­sia klas­sik­ko­kap­pa­lei­ta ku­ten Jout­sen­lau­lu, Rak­kaus on lu­mi­val­koi­nen, Kii­tos ja kun­nia, Hän tans­sii kans­sa en­ke­lei­den ja mo­nia mui­ta. Mu­si­kaa­lin kap­pa­leet ovat juu­ri Jus­si Ha­ku­li­sen sä­vel­tä­miä. Ol­lin ja Jus­sin vai­heet si­säl­tä­vät pal­jon on­nea ja me­nes­ty­mi­sen het­kiä, mut­ta myös pet­ty­myk­siä ja su­rua.

Suo­men Mu­siik­ki­te­at­te­ri sopi tal­vel­la 2022 Jus­si Ha­ku­li­sen kans­sa Jout­sen­lau­lu-mu­si­kaa­lin te­ke­mi­ses­tä. Yh­des­sä pää­tet­tiin käyt­tää esi­tyk­ses­sä juu­ri hä­nen tuo­tan­to­aan.

– Jus­si oli to­del­la in­nois­saan mu­si­kaa­lin syn­ty­mi­ses­tä ja oli sen hen­ges­sä mu­ka­na. Olem­me ää­rim­mäi­sen su­rul­li­sia hä­nen äkil­li­ses­tä me­neh­ty­mi­ses­tään. Mu­si­kaa­li on kun­ni­a­no­soi­tus hä­nen ja Ol­li Lind­hol­min mit­ta­val­le elä­män­työl­le, joka on teh­nyt läh­te­mät­tö­män vai­ku­tuk­sen suo­ma­lais­ten sy­dä­miin, sa­no­vat Lei­no ja Lai­rik­ko.

Jus­si Ha­ku­lis­ta esit­tää Erik Kra­mer, joka on tun­net­tu useis­ta mu­si­kaa­leis­ta ja soo­lou­ras­taan he­a­vy­lau­la­ja­na. Ol­lia esit­tää Mat­ti Mik­ko­nen ali­as Mat­t­hau Mi­ko­jan, joka on luo­nut kan­sain­vä­lis­tä­kin uraa muun mu­as­sa Blood­pit-yh­ty­een keu­la­ku­va­na sekä omal­la soo­lo­bän­dil­lään Mat­t­hau Mi­ko­jan Band. Vii­me vuo­det hän on kes­kit­ty­nyt soo­lo­keik­ko­jen ohel­la mu­siik­ki­te­at­te­riin muun mu­as­sa Jui­cen roo­liin Vii­des­tois­ta Yö -mu­si­kaa­lis­sa.