SV AS­KO TAN­HU­AN­PÄÄ

Rau­ma­lai­nen ru­no­per­soo­na Nina Rin­ta­la te­kee uu­den alu­e­val­tauk­sen jär­jes­tä­mäl­lä yh­des­sä Suo­men Luon­non­suo­je­lu­lii­ton Rau­man seu­dun kans­sa ru­no­ti­lai­suu­den met­säs­sä. Ru­no­ja­mit goes MET­SÄ al­kaa Rys­sän­kal­li­on laa­vul­la tors­tai­na 17.8. noin kel­lo 18.30. Yh­teis­läh­tö pai­kal­le start­taa Oo­pe­ris­ta kel­lo 18.00 ja mat­ka luon­to­pol­kua pit­kin kes­tää puo­li­sen tun­tia.

– Met­sä on meil­le kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le har­vi­nai­sen vah­va alue ja moni tai­tei­li­ja­kin ha­kee siel­tä ins­pi­raa­ti­on­sa. Nyt viem­me met­säs­tä ja luon­nos­ta ker­to­vat ru­not nii­den syn­ty­si­joil­le. Tar­jol­la on uu­den­lai­nen, voi­maan­nut­ta­va ko­ke­mus, met­sä­tee­mais­ta ru­no­kir­jaa val­mis­te­le­va Rin­ta­la ku­vai­lee.

Nina Rin­ta­la esiin­tyy Ru­no­ja­mit goes MET­SÄ -ta­pah­tu­mas­sa yh­des­sä tans­si­ja Jen­ni Suo­mi­sen kans­sa. Mu­ka­na ovat li­säk­si luon­to­ai­hei­sis­ta ru­nois­taan tun­net­tu Ris­to Rasa, akus­ti­sel­la ki­ta­ral­la it­se­ään sä­es­tä­vä sä­vel­tä­jä ja lau­lun­te­ki­jä Pih­la Hei­kin­ty­tär sekä sa­ma­ten akus­ti­sen ki­ta­ran kans­sa esiin­ty­vä Vil­le-Veik­ka.

Ta­pah­tu­mas­sa on oleel­li­se­na osa­na myös Open mic, jos­sa jo­kai­nen ha­lu­kas pää­see esit­tä­mään esi­mer­kik­si omia pöy­tä­laa­tik­ko­ru­no­jaan. Open mi­cis­sä yh­tä esiin­ty­jää koh­den on va­rat­tu ai­kaa vii­ti­sen mi­nuut­tia, Rin­ta­la lu­paa.

Open mi­ciin voi il­moit­tau­tua etu­kä­teen Nina Rin­ta­lal­le. Yh­teys­tie­dot löy­ty­vät Fa­ce­boo­kis­ta osoit­teel­la ru­no­ja­mit goes met­sä. Siel­tä löy­ty­vät myös tar­kem­mat tie­dot ja kart­ta.