Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Kon­ser­tit ovat yk­si ra­han­ke­ruu­muo­to, li­säk­si ker­hon jä­se­net kun­nos­ta­vat pol­ku­pyö­riä uk­rai­na­lai­sil­le, ul­koi­lut­ta­vat van­huk­sia ja jär­jes­tä­vät heil­le lau­luil­to­ja

– Tar­koi­tus on aut­taa ja tuot­taa hy­vää miel­tä, sa­noo yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jari Sy­ren.

Hän on hei­lut­ta­nut yh­dis­tyk­sen nui­jaa sen pe­rus­ta­mi­ses­ta, vuo­des­ta 1999 läh­tien.

Seu­raa­vak­si ker­hon kuo­ro Kaks­taht­kä­ry esiin­tyy Lu­vi­an kir­kos­sa 6. mar­ras­kuu­ta 16 kuo­ro­lai­sen voi­min. Kuo­roa sä­es­tä­vät Es­si Haa­pa-aho, Piia Hei­ni­nen ja Uo­le­vi Ko­ti­leh­to. Kon­sert­ti to­teu­te­taan yh­des­sä seu­ra­kun­nan kans­sa.

Kon­sert­te­ja kuo­ro pi­tää sään­nöl­li­ses­ti.

– Kuo­ro­toi­min­ta läh­ti liik­keel­le Eu­ra­jo­en Yrit­tä­jien kans­sa yh­tei­ses­sä pa­la­ve­ris­sa. Me eh­do­tim­me yrit­tä­jil­le, et­tä voim­me vaik­ka lau­laa mark­ki­noil­la, jos muu­ta oh­jel­maa ei ole. Kyl­lä pa­ris­ta­kym­me­nes­tä äi­jäs­tä ään­tä läh­tee, va­kuut­ti Sy­ren yrit­tä­jil­le.

Sen jäl­keen kon­sert­te­ja on ol­lut sään­nöl­li­ses­ti ja pa­lau­te hy­vää. Kon­ser­teis­ta ei pe­ri­tä pää­sy­mak­su­ja. Jo­kai­nen voi oman­tun­ton­sa mu­kaan an­taa lah­joi­tuk­sen. Ra­hat me­ne­vät suo­raan osoit­ta­maam­me hy­vän­te­ke­väi­syys­koh­tee­seen.

– Tämä tapa kat­sot­tiin par­haak­si. Vä­li­kä­det jää­vät pois, Sy­ren pai­not­taa.

Pol­ku­pyö­rien kun­nos­tusp­ro­jek­ti al­koi, kun uk­rai­na­lai­sia tuli Suo­meen Ve­nä­jän hyök­käyk­sen seu­rauk­se­na. Toi­min­ta sai al­kun­sa, kun kun­ta haki so­pi­vaa po­ruk­kaa kun­nos­ta­maan las­ten ja nuor­ten mä­ki­au­to­ja ja mo­po­ja. Toi­min­taan kuu­lui myös omien pap­pa­mo­po­jen kun­nos­ta­mi­nen.

Tuon jäl­keen toi­min­ta on mo­ni­puo­lis­tu­nut ja pai­not­tu­nut yhä enem­män hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Vuon­na 2010 toi­min­ta laa­je­ni kuo­ro­lau­luun, kun mo­po­jen kun­nos­tus­po­ru­kas­sa oli myös lau­lu­mie­hiä.

Kun­nos­tet­ta­via pyö­riä ker­ho­lai­set saa­vat kier­rä­tys­kes­kuk­sen kaut­ta. Nyt­tem­min ih­mis­ten tuo­vat nur­kis­sa lo­ju­neet pyö­rät myös suo­raan ker­ho­lai­sil­le.

– Me kun­nos­tam­me ne ja jaam­me edel­leen eteen­päin yh­des­sä kun­nan San­na Oja­lan kans­sa, ker­too Sy­ren.

Hä­nen mu­kaan­sa kun­ta kus­tan­taa kaik­kiin pyö­riin lu­kot.

– On lii­kut­ta­vaa seu­ra­ta, mi­ten kii­tol­li­sia pyö­rien saa­jat ovat. He häm­mäs­te­le­vät, et­tä ei­vät­kö nämä mak­sa mi­tään. Kun ker­rom­me, et­tei­vät to­del­la­kaan, ovat kyy­ne­leet her­käs­sä, mo­lem­min puo­lin, sa­noo Sy­ren.

Kun­nos­tet­tu­ja pyö­riä ei mene vain Eu­ra­jo­el­le. Lä­he­tyk­siä on men­nyt myös Po­riin ja vii­mek­si 13 pyö­rää Ka­lan­tiin. Sy­re­nin las­ku­jen mu­kaan kun­nos­tet­tu­ja pyö­riä on lah­joi­tet­tu jo tois­ta sa­taa.

Eu­ra­jo­en mo­po­ker­hoa voi ni­mit­tää pap­pa­ker­hok­si. 40 jä­se­nes­tä iso osa on jo työ­e­lä­män ohit­ta­nei­ta. Elä­ke­läi­sil­le jää ai­kaa tou­hu­ta. Eu­ra­jo­en kun­ta on jär­jes­tä­nyt ker­hol­le hal­li­ti­lan, jos­sa jä­se­nis­tö ko­koon­tuu kah­des­ti vii­kos­sa, pää­a­si­as­sa kun­nos­tus­työn mer­keis­sä.

Yh­teis­työ­kump­pa­ni­na toi­mii myös seu­ra­kun­ta. Kuo­ron esiin­ty­mis­paik­koi­na ovat­kin pal­jol­ti kir­kot. Vii­me ke­sän lau­lu­har­ras­tus laa­je­ni Kui­va­lah­den ke­sä­te­at­te­riin.

Yh­tei­se­siin­ty­mi­siä on ol­lut myös Duud­so­nien ja tv-sar­jas­ta tu­tun kant­to­ri­hah­mon Pii­pa­ri­sen kans­sa. Näil­lä kei­koil­la on ha­et­tu li­sää tun­net­tuut­ta. Ker­ho myi Pii­pa­ri­sel­le kun­nos­te­tun mo­pon myö­hem­min hy­vän­te­ke­väi­syys­huu­to­kau­pas­sa.

– Mopo oli ai­van yk­si yh­teen sen kans­sa, mil­lä Pii­pa­ri­nen tv-sar­jas­sa pä­ris­te­li.

Sy­re­nin mu­kaan hei­dän toi­min­tan­sa ide­a­na on ai­neel­li­sen aut­ta­mi­sen li­säk­si tuot­taa hy­vää miel­tä ja ko­ros­taa aut­ta­mi­sen ja hä­däs­sä ole­vien ym­mär­tä­mi­sen tär­keyt­tä.

– Mi­nun kä­si­tyk­se­ni on, et­tä ne ih­mi­set, jot­ka ovat pyö­riä luo­vut­ta­neet tai muu­ten ovat tu­ke­neet hy­vää toi­min­taa, ko­ke­vat saa­neen­sa myös it­se jo­tain.

Täl­lai­nen toi­min­ta ker­too sii­tä, et­tä ih­mi­sil­lä on ta­lou­del­li­ses­ti haas­ta­vi­na­kin ai­koi­na ha­lua aut­taa, kun tuo halu osa­taan ka­na­voi­da oi­kein.