San­na Jääs­ke­läi­nen

Po­rin Te­at­te­ris­sa saa täl­lä vii­kol­la en­si-il­tan­sa kan­ta­e­si­tys Pa­ra­dox. Se on rock­mu­si­kaa­li, joka vie kat­so­jan vuo­teen 2053. Te­ko­ä­ly ni­mel­tä Pa­ra­dox hal­lit­see muus­ta Suo­mes­ta ir­rot­tau­tu­nut­ta Po­ria ja sen asuk­kai­ta.

Te­ko­ä­lyn mah­tia vas­tus­taa Frii­ta­lan vas­ta­rin­ta­lii­ke, joka ha­lu­aa liit­tää Po­rin ta­kai­sin muu­hun Suo­meen. Vas­ta­rin­ta­liik­keen jä­se­net ovat pait­si neu­vok­kai­ta, myös hy­viä tans­si­maan ja lau­la­maan. Lu­vas­sa on vauh­di­kas­ta me­noa po­ri­roc­kin sii­vit­tä­mä­nä. Myös rak­kaut­ta on lu­vas­sa.

Näy­tel­män ka­pel­li­mes­ta­ri ja mu­siik­kid­ra­ma­tur­gi Pek­ka Siis­to­nen ker­too, et­tä mu­sii­kis­ta noin 60 pro­sent­tia on van­ho­ja hit­te­jä ja 40 pro­sent­tia uut­ta mu­siik­kia, joka on Even kä­si­a­laa.

– Oli haas­ta­vaa si­joit­taa po­ri­roc­kin hi­tit ta­ri­naan, kos­ka en ha­lun­nut muut­taa iso­ja hit­te­jä. Uu­sil­la bii­seil­lä voim­me esi­tel­lä roo­li­hen­ki­löt, Siis­to­nen ker­too.

Pa­ra­do­xin oh­jaa Chris­ti­an Lind­roos. Kä­si­kir­joi­tuk­sen ovat teh­neet Heik­ki Syr­jä ja Riku Suo­kas, jot­ka tun­ne­taan muun mu­as­sa Vuon­na 85 -mu­si­kaa­lis­ta.

Lind­roos ker­too, et­tä mu­si­kaa­lin idea syn­tyi jo vuon­na 2019.

– Is­tuim­me työ­huo­nees­sa­ni Pe­kan (Siis­to­nen) kans­sa ja pu­huim­me, et­tä pi­täi­si teh­dä näy­tel­mä po­ri­roc­kis­ta, mut­ta niin, et­tä kat­se on tu­le­vai­suu­teen, hän ker­too.

Kun Syr­jä ja Suo­kas saa­tiin mu­kaan, al­koi mu­si­kaa­li syn­tyä, mut­ta ko­ro­na-ai­ka siir­si sen tuo­tan­non tä­hän päi­vään.

Har­joi­tuk­set aloi­tet­tiin ke­vääl­lä ja nyt Pa­ra­dox saa lau­an­tai­na en­si-il­tan­sa. Täl­lä vii­kol­la on jo ol­lut esi­tys ko­ey­lei­söl­le ja tiis­tai­na te­at­te­ri piti tie­do­tus­ti­lai­suu­den, jo­hon kut­sut­tiin täl­lä ker­taa myös ylei­söä. Näyt­te­li­jät esit­ti­vät tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa kol­me koh­taus­ta näy­tel­mäs­tä.

Lind­roos sa­noo, et­tä nyt ko­e­tuis­ta esi­tyk­sis­tä on tul­lut to­del­la hyvä fii­lis. Po­ri­lai­suus on näy­tel­mäs­sä si­sä­pii­ri­huu­mo­ri­na, mut­ta po­ri­lai­sia ei pil­ka­ta.

– Päin­vas­toin, po­ri­lai­sia ylis­te­tään täs­sä.

Yk­si pää­o­san esit­tä­jis­tä, näyt­te­li­jä Ma­ria Pere huo­maut­taa, mi­ten Pa­ra­dox is­tuu hy­vin tä­hän ai­kaan.

– Ai­hei­na täs­sä ovat dik­ta­tuu­ri, kei­no­ä­ly ja yh­tei­söl­li­syys eli ta­ri­na pu­hu­tut­taa myös täs­sä het­kes­sä.

Pee (Petri Knuuttila) on Porkan poika, joka palaa vuosien jälkeen Poriin. Kuva: Janne Alhonpää

Pee (Petri Knuuttila) on Porkan poika, joka palaa vuosien jälkeen Poriin. Kuva: Janne Alhonpää

Pai­kal­lis­ra­dio Ra­dio Pori on mu­si­kaa­li­tuo­tan­non pää­yh­teis­työ­kump­pa­ni. Tiet­tä­väs­ti en­sim­mäi­nen tiet­tyyn näy­tel­mään suun­tau­tu­nut ra­di­o­kuun­nel­ma näki päi­vän­va­lon­sa 23. elo­kuu­ta. Pa­ra­dox-kuun­nel­ma si­säl­tää kuu­si näy­tel­män poh­jal­ta kä­si­kir­joit­tua jak­soa, jot­ka voi kuun­nel­la ra­di­oa­se­man li­ve­lä­he­tyk­sis­sä 27.9.2023 as­ti. Kaik­ki jak­sot ovat kuun­nel­ta­vis­sa myös osoit­tees­sa: https://ra­di­op­lay.fi/pod­cast/pa­ra­dox-kuun­nel­ma/

Lue myös: Po­ri­lai­nen am­mat­ti­te­at­te­ri ja pai­kal­lis­ra­dio löi­vät vii­saat pään­sä yh­teen: ra­di­oaal­loil­la kuul­laan ää­niä tu­le­vai­suu­den Po­ris­ta

Pa­ra­do­xin pää­roo­leis­sa näh­dään Pee (Pet­ri Knuut­ti­la), hä­nen hips­te­riys­tä­vän­sä Koo (Mar­ko Nur­mi), ka­tu­lau­la­ja Tia-Ma­ria (Ma­ria Pere/ Heli Lyy­ti­käi­nen) sekä vas­ta­rin­ta­lii­ket­tä ve­tä­vä Jaf­fa Hut­tu­nen (Juha Hos­tik­ka). Mu­si­kaa­lis­sa esiin­tyy tois­ta­kym­men­tä am­mat­ti­näyt­te­li­jää sekä li­veyh­tye The­A­la­ba­ma­Hou­se­Band, ko­koon­pa­nol­la Pek­ka Siis­to­nen, Tee­mu Bro­man, Sami Silén ja Mii­ka Per­kiö.

Vi­su­aa­li­sen il­meen ta­ka­na vai­kut­ta­vat la­vas­ta­ja Tee­mu Loi­kas, pu­ku­suun­nit­te­li­ja Taru Lii­po­la, va­lo­suun­nit­te­li­ja Rei­jo Nie­mi­nen sekä vi­de­o­suun­nit­te­li­ja Vil­le Vir­ta­nen. Tans­si­nu­me­rot ovat vie­rai­le­van ko­re­og­ra­fi Os­ku Heis­ka­sen kä­si­a­laa.

Mu­si­kaa­lia suo­si­tel­laan yli 12-vuo­ti­ail­le. Esi­tyk­ses­sä käy­te­tään ter­vey­del­le vaa­ra­ton­ta te­at­te­ri­sa­vua sekä py­ro­tek­ni­siä tuot­tei­ta.

Pa­ra­do­xin en­si-il­ta Po­rin Te­at­te­rin pää­näyt­tä­möl­lä 9.9.2023

Mu­si­kaa­lin kes­to: 2 h 45 min (sis. vä­li­a­jan 25 min).