Pau­lii­na Vil­pak­ka

Vuon­na 2053 Pori on päät­tä­nyt ir­tau­tua muus­ta Suo­mes­ta, ja ju­lis­tau­tu­nut it­se­näi­sek­si val­ti­ok­si. Val­ti­o­ta joh­taa po­ri­lais­ten in­si­nöö­rien ke­hit­tä­mä te­ko­ä­ly PA­RA­DOX. Mut­ta kau­pun­gis­ta löy­tyy myös ka­pi­nal­lis­ten jouk­ko, jot­ka ha­lu­a­vat ve­tää te­ko­ä­lyl­tä töp­se­lin ir­ti.

Nämä ovat läh­tö­a­se­tel­mat Po­rin Te­at­te­rin PA­RA­DOX- rock­mu­si­kaa­lis­sa, ja sa­man­ni­mi­ses­sä ra­di­o­kuun­nel­mas­sa, jon­ka kaik­ki kuu­si osaa jul­kais­tiin vii­me vii­kol­la Ra­dio Po­rin net­ti­si­vuil­la. Kuun­nel­man jak­sot soi­vat myös pai­kal­lis­ka­na­van ra­di­oaal­loil­la kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 13.30 ja tors­tai­sin 10.30.

PA­RA­DOX-kuun­nel­mas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan Po­rin Te­at­te­ris­sa 9. syys­kuu­ta en­si-il­tan­sa saa­van suurp­ro­duk­ti­on ta­ri­naan, mut­tei suin­kaan pal­jas­te­ta kaik­kea. Ra­dio Po­rin toi­mi­tus­pääl­lik­kö Taru Sai­ne ei osaa ni­me­tä tois­ta vas­taa­vaa tiet­tyyn näy­tel­mään poh­jau­tu­vaa ra­di­o­kuun­nel­maa. Po­rin Te­at­te­rin ja Ra­dio Po­rin yh­teis­työ­nä tuot­ta­man kuun­nel­man suh­teen ol­laan siis uu­den in­no­vaa­ti­on ää­rel­lä. Eri­lai­sia pod­cas­te­ja Ra­dio Po­ris­sa on teh­ty jo pit­kään. Taru Sai­ne täs­men­tää, et­tä sii­nä mis­sä pod­cas­tit poh­jau­tu­vat pit­käl­ti va­paal­le kes­kus­te­lul­le, kuun­nel­ma on kä­si­kir­joi­tet­tu, ja lä­hem­pä­nä ra­di­o­te­at­te­ria.

Po­rin Te­at­te­rin näyt­te­li­jä Hei­di Ran­ta­kei­sun roo­li­hah­mo näy­tel­mäs­sä ja kuun­nel­mas­sa on rau­ma­lai­nen Jaa­na Hut­tu­nen, joka on Frii­ta­lan vas­ta­rin­ta­liik­keen joh­ta­jan mie­li­tiet­ty. Roo­li­aan var­ten Ran­ta­kei­su sai teh­tä­väk­seen ope­tel­la Rau­man mur­teen. Hän on tree­nan­nut roo­li­aan var­ten kuun­te­le­mal­la Rau­man mur­ret­ta Yo­u­Tu­bes­ta ja lu­ke­mal­la rau­man mur­teel­la kir­joi­tet­tua teks­tiä.

– Ää­ni­tim­me kuun­nel­man jo ke­vääl­lä, kun har­joi­tuk­set oli­vat juu­ri al­ka­neet. Mut­ta it­ses­tä­ni tun­tuu, et­tä nyt vas­ta al­kaa löy­ty­mään oi­kea nuot­ti. Sitä on pi­tä­nyt vä­hän työs­tää, Ran­ta­kei­su ker­too pro­ses­sis­ta.

It­se­kin vah­val­ta mur­re­a­lu­eel­ta Tor­ni­os­ta ko­toi­sin ole­va­na Ran­ta­kei­su tie­tää, kuin­ka tark­ko­ja ih­mi­set ovat mur­teis­ta. Hän myön­tää, et­tä roo­lin te­ke­mi­nen on jän­nit­tä­vää, kos­ka ylei­sös­sä­kin tu­lee var­mas­ti ole­maan rau­ma­lai­sia.

– Mut­ta kos­ka ky­sees­sä on mu­si­kaa­li, jos­sa on mu­ka­na myös ko­me­di­aa, kyl­lä­hän täs­sä ve­de­tään vä­hän yli. Sa­mal­la ol­laan kui­ten­kin sekä rau­ma­lais­ten et­tä po­ri­lais­ten puo­lel­la. Meil­lä on ol­lut tosi haus­kaa, kun olem­me teh­neet tätä, ja toi­von, et­tä se vä­lit­tyy ylei­söön­kin, Ran­ta­kei­su li­sää.

PARADOX-kuunnelman äänimaisema on ääniteknikko Ville Mäkisen käsialaa. Kuva: Pauliina Vilpakka

PARADOX-kuunnelman äänimaisema on ääniteknikko Ville Mäkisen käsialaa. Kuva: Pauliina Vilpakka

Po­rin Te­at­te­rin näyt­te­li­jöil­lä ei kuun­nel­man ää­ni­tyk­sis­sä kau­aa men­nyt. Ra­di­on hen­ki­lö­kun­ta oli va­ran­nut ai­kaa ää­ni­tyk­sil­le mon­ta tun­tia, mut­ta am­mat­ti­näyt­te­li­jät ve­ti­vät osuu­ten­sa purk­kiin muu­ta­mal­la otol­la. Sen jäl­keen al­koi mai­nos­tuot­ta­ja­na Ra­dio Po­ris­sa työs­ken­te­le­vän ää­ni­tek­nik­ko Vil­le Mä­ki­sen urak­ka. Tu­le­vai­suu­den Po­ris­ta ker­to­van kuun­nel­man ää­ni­mai­se­maan ha­et­tiin fu­tu­ris­tis­ta ste­am­punk-tun­nel­maa. Eri­tyi­sen tyy­ty­väi­nen Mä­ki­nen on luo­maan­sa PA­RA­DOX- te­ko­ä­lyn ää­neen, joka ja­kaa kuun­nel­mas­sa ko­men­to­ja alai­sil­leen.

– Olen teh­nyt ro­bot­ti­ään­tä mai­nos­tuo­tan­toi­hin en­nen­kin, jo­ten se oli ai­ka help­po teh­dä, Mä­ki­nen ker­too.

Ver­rat­tain pit­kän kuun­nel­man luo­mi­nen oli eri­lai­nen haas­te myös Mä­ki­sel­le, joka on työs­sään tot­tu­nut te­ke­mään pa­rin­kym­me­nen se­kun­nin mit­tai­sia ra­di­o­mai­nos­tuo­tan­to­ja. Ää­ni­mai­se­mien ja -efek­tien luo­mi­nen puo­les­taan on osa Mä­ki­sen jo­ka­päi­väis­tä työ­tä. Osa efek­teis­tä löy­tyy ää­ni­kir­jas­tois­ta, mut­ta vä­lil­lä Mä­ki­nen läh­tee kän­nyk­kä kä­des­sä kau­pun­gil­le ää­nit­tä­mään uu­sia ää­niä. Vain luo­vuus on ra­ja­na.