Pau­lii­na Vil­pak­ka

Seit­se­män vuot­ta sit­ten po­ri­lai­nen men­ta­lis­ti ja me­dia-alan am­mat­ti­lai­nen Tom­mi Vii­kin­kos­ki oli elä­mäs­sään vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa. Elä­mä oli ta­lou­del­li­ses­ti epä­var­maa ja avi­oe­ro­kin vi­reil­lä. Mies ku­vai­lee it­se­tun­ton­sa ol­leen poh­ja­lu­ke­mis­sa.

– Huo­ma­sin ole­va­ni joku eri tyyp­pi. En it­ke­nyt, en nau­ra­nut, en­kä aset­ta­nut ta­voit­tei­ta. Olin vain kiuk­kui­nen maa­il­mal­le sii­tä, mi­ten se koh­te­lee mi­nua.

Erää­nä päi­vä­nä Vii­kin­kos­ki kat­soi it­se­ään pei­lis­tä ja al­koi poh­tia, löy­tyi­si­kö rat­kai­su on­gel­miin sit­ten­kin siel­tä. Hän is­tui alas, ja päät­ti kir­joit­taa it­sel­leen täy­sin sen­su­roi­mat­ta, mil­lais­ta ha­lu­ai­si elä­män­sä ole­van vii­den vuo­den ku­lut­tua, jos kaik­ki oli­si mah­dol­lis­ta. Lis­tal­ta löy­tyi muun mu­as­sa yrit­tä­jäk­si ryh­ty­mi­nen ja oman kir­jan kir­joit­ta­mi­nen.

Nyt tuo vai­kea ai­ka on jo taak­se jää­nyt­tä elä­mää. Elä­mä ei ole edel­leen­kään pum­pu­lia, ei­kä men­ta­lis­ti ole löy­tä­nyt nir­va­naa, mut­ta kor­vien vä­lis­sä jo­tain on kui­ten­kin rat­kai­se­vas­ti muut­tu­nut. Vii­kin­kos­ki on op­pi­nut kiin­nit­tä­mään huo­mi­on­sa oi­kei­siin asi­oi­hin, ja ko­kee ny­ky­ään ole­van­sa kuin eri ih­mi­nen.

Yk­si ker­ral­laan myös vil­leim­mät unel­mat ovat al­ka­neet to­teu­tua. Vii­me tal­ve­na Vii­kin­kos­ki jät­ti va­ki­tui­sen työn­sä ra­di­o­juon­ta­ja­na, ja ryh­tyi ko­ko­ai­kai­sek­si yrit­tä­jäk­si. Huh­ti­kuus­sa jul­kais­tiin hä­nen en­sim­mäi­nen kir­jan­sa: Kai­kes­ta Huo­li­mat­ta – Men­ta­lis­tin oh­jei­ta hy­vään oloon (Ba­sam Books 2023).

Esi­kois­kir­jas­saan Vii­kin­kos­ki ker­too, kuin­ka on­nis­tui vai­ke­an elä­män­vai­heen jäl­keen kään­tä­mään aja­tuk­sen­sa taas po­si­tii­vi­sik­si.

– Pää­tin sel­vit­tää, kuin­ka pää­nup­pi oh­jel­moi­daan uu­des­taan. Luin pal­jon it­se­a­pu­kir­jo­ja ja eri­lai­sia elä­män­fi­lo­so­fi­oi­ta. Huo­ma­sin siel­lä tiet­ty­jä asi­oi­ta ja tiet­ty­jä kaa­vo­ja, jot­ka tois­tu­vat läpi ih­mis­kun­nan his­to­ri­an.

Vaik­ka tai­kuus on Vii­kin­kos­ken jut­tu, hän ker­too ole­van­sa ih­mi­se­nä skep­ti­nen. Sik­si hän pyr­kii ker­to­maan lu­ki­jal­le oi­val­luk­sis­taan hel­pos­ti ym­mär­ret­tä­väl­lä, maan­lä­hei­sel­lä ta­val­la, ja an­ta­maan käy­tän­nöl­li­siä oh­jei­ta.

Kai­ken yti­mes­sä on nä­kö­kul­man vaih­ta­mi­nen.

– Es­tei­tä ja ta­ka­pak­kia tu­lee ai­na, ei­kä niil­le voi juu­ri mi­tään. Mut­ta nä­kö­kul­maa muut­ta­mal­la ih­mi­nen voi kes­kit­tyä sel­lai­siin jut­tui­hin, jot­ka ovat oi­ke­as­ti tär­kei­tä.

Kir­jas­saan Vii­kin­kos­ki ei puhu psy­ko­lo­gi­na, vaan men­ta­lis­ti­na ja ih­mis­mie­len tut­ki­ja­na, joka ker­too asi­oi­ta omien oi­val­lus­ten­sa poh­jal­ta. Jos­kin men­ta­lis­mis­ta ja psy­ko­lo­gi­as­ta löy­tyy yh­te­ne­väis­tä pin­taa.

– Olen men­ta­lis­ti­na tu­tus­tu­nut pal­jon käyt­täy­ty­mi­sen psy­ko­lo­gi­aan ja sii­hen, mi­ten ih­mis­mie­li toi­mii. Kir­ja on sii­nä mie­les­sä luon­te­vaa jat­ku­moa, vaik­ka sii­nä lä­hes­ty­tään vä­hän eri tu­lo­kul­mas­ta sitä, mitä kor­vien vä­lis­sä ta­pah­tuu.

– Jo­kai­nen meis­tä muo­dos­taa oman to­del­li­suu­ten­sa aja­tuk­sis­sa. Kaik­ki muis­tot, tun­teet, odo­tuk­set ja pet­ty­myk­set syn­ty­vät ja kuo­le­vat aja­tuk­sis­sa. Se nä­kyy men­ta­lis­mis­sa ja myös tä­män kir­jan ai­hees­sa. Mo­lem­mis­sa on ky­sy­mys aja­tus­ten oh­jai­le­mi­ses­ta.

Mie­len ih­mei­siin Vii­kin­kos­ki pää­see ny­ky­ään tu­tus­tu­maan myös rat­kai­su­kes­kei­sen ly­hyt­te­ra­peu­tin opin­nois­sa. Hän aloit­ti opin­ton­sa Hel­sin­gin Psy­ko­te­ra­pi­ains­ti­tuu­tis­sa elo­kuus­sa ja val­mis­tuu vuo­den ku­lut­tua. Vii­kin­kos­ki poh­tii, et­tä te­ra­peut­ti­o­pin­not ovat hy­vää jat­koa omal­le ke­hi­tys­po­lul­le ja kir­jal­le. Nii­den myö­tä myös te­ra­peu­tin opin­not al­koi­vat kiin­nos­taa.

– Kun it­se­ni tä­hän pro­ses­siin sy­sä­sin, nyt ha­lu­an myös jee­sa­ta mui­ta.

Tom­mi Vii­kin­kos­ki esit­te­lee esi­kois­kir­jaan­sa Kai­kes­ta Huo­li­mat­ta – Men­ta­lis­tin oh­jei­ta hy­vään oloon Po­ris­sa Kaup­pa­kes­kus Puu­vil­lan Suo­ma­lai­ses­sa Kir­ja­kau­pas­sa Lau­an­tai­na 13. tou­ko­kuu­ta.