Po­ri­lai­ses­sa P-gal­le­ri­as­sa on esil­lä ku­va­tai­tei­li­ja An­ni Hur­mi­lan näyt­te­ly Ker­ran Wie­nis­sä 10. jou­lu­kuu­ta saak­ka. Näyt­te­lyn tee­ma­na on hää­mat­ka vuo­sia sit­ten Wie­nis­sä. Tai­tei­li­ja ker­too, et­tä hää­mat­kal­la olo toi­mi hä­nel­le poh­ja­na ai­heel­le. Te­ok­set ovat ko­ko­el­ma eri­lai­sia tu­ris­ti­mai­sia het­kiä ja otok­sia Itä­val­las­ta. Tee­ma on tu­ris­tin kat­seen al­la ole­va kau­pun­ki ja sen lä­hi­a­lu­eet.

– Poh­din te­kop­ro­ses­sis­sa­ni van­han ja ko­ris­teel­li­sen, mah­ti­pon­ti­sen­kin ark­ki­teh­tuu­rin ja ar­ki­sen elä­män sekä tu­ris­tien luo­maa vas­ta­koh­tai­suut­ta. His­to­ri­al­lis­ten ra­ken­nus­ten vie­rel­lä on erot­ta­mat­to­mas­ti lii­ken­ne­merk­ke­jä, opas­tei­ta, mai­nok­sia, lenk­keil­li­jöi­tä ja tu­ris­te­ja ka­me­roi­neen. Men­nei­syyt­tä ei pää­se nä­ke­mään sel­lai­se­naan, vaan mitä lois­te­li­aam­pi koh­de, sitä vä­hem­män rau­haa sii­hen on tu­tus­tua. Te­ok­set seu­raa­vat nuor­ten hää­mat­ka­lais­ten kul­kua ny­ky­a­jan Wie­nis­sä, jos­sa toi­saal­ta myös men­nei­syys on ai­na läs­nä, hän sa­noo.

Anni Hurmilan teos Hevoskärryt.

Anni Hurmilan teos Hevoskärryt.

An­ni Hur­mi­la on tam­pe­re­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja (AMK), joka on val­mis­tu­nut Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­ta. Näyt­te­lyn te­ok­set on to­teu­tet­tu eri­lai­sil­la tek­nii­koil­la pas­tel­li­maa­lauk­ses­ta öl­jy­vä­rei­hin. Po­rin tai­tei­li­ja­seu­ran yl­lä­pi­tä­mä P-gal­le­ria si­jait­see osoit­tees­sa Yr­jön­ka­tu 3.

Li­sä­tie­toa: https://gal­le­ria.po­rin­tai­tei­li­ja­seu­ra.fi/