LEGO Mas­ters Suo­mi kil­pai­lus­sa näh­dään uu­del­la kau­del­la po­ri­lais­vä­riä. 43-vuo­ti­aat kak­so­set Ja­net­te ja Jami Wes­ter­gård kil­pai­le­vat pa­ri­na LEGO-ra­ken­ta­mi­sen vä­rik­kääs­sä maa­il­mas­sa.

Ki­sas­sa kah­dek­san kah­den hen­gen jouk­ku­et­ta kil­pai­lee par­haim­man LEGO-ra­ken­ta­jan tit­te­lis­tä ja ra­ha­pal­kin­nos­ta. Uu­del­la kau­del­la ra­ken­ne­taan mas­sii­vi­sia, lä­hes kah­den­kym­me­nen tun­nin ra­ken­nel­mia, mut­ta lu­vas­sa on myös pi­ka­haas­tei­ta.

Ny­ky­ään Lem­pää­läs­sä asu­va muu­sik­ko Jani Wes­te­gård ra­ken­te­lee pal­jon LEGO-pa­li­kois­ta vii­den lap­sen­sa kans­sa, mut­ta myös omak­si ilok­seen. Kun mies ker­toi sis­kol­leen ole­van­sa ha­ke­mas­sa oh­jel­maan, tämä in­nos­tui läh­te­mään mu­kaan.

– It­se olen aloit­ta­nut LEGO-har­ras­tuk­sen uu­del­leen näin ai­kui­si­äl­lä, Ja­net­te Wes­ter­gård ker­too.

Ja­net­te Wes­ter­gård asuu Po­ris­sa ja työs­ken­te­lee graa­fi­se­na suun­nit­te­li­ja­na. Re­a­li­ty-oh­jel­maan osal­lis­tu­mi­nen oli hä­nel­le en­sim­mäi­nen ker­ta, ja hui­kea ko­ke­mus.

– Oli­han se jän­nää ja eri­lais­ta, mut­ta to­del­la haus­kaa! Odo­tan tot­ta kai jän­nit­ty­nein mie­lin. Jän­nä näh­dä ja kuul­la it­sen­sä telk­ka­ris­sa. Sitä ei osaa yh­tään etu­kä­teen ku­vi­tel­la, hän to­te­aa.

Wes­ter­går­din mu­kaan kak­sois­si­sa­rus so­pii lois­ta­vas­ti kil­pa­pa­rik­si.

– Se­hän se mei­dän etu on­kin! Meil­lä on ai­ka sama maku, ei­kä tar­vit­se yh­tään kiis­tel­lä, mitä teh­dään ja mi­ten. Vi­su­aa­li­suu­den suh­teen meil­lä on sa­man­kal­tai­set aja­tuk­set sii­tä, mikä näyt­tää hy­väl­tä. Olem­me mo­lem­mat myös te­at­te­ri- ja mu­siik­ki-ih­mi­siä, eli meil­lä on myös sa­man suun­tai­nen kult­tuu­rin tun­te­mus.

LEGO Mas­ters Suo­mi kil­pai­lun uu­si kau­si al­kaa sun­nun­tai­na 9. huh­ti­kuu­ta MTV Kat­so­mos­sa ja MTV3-ka­na­val­la klo 19.30.