Kuu­ma kes­ki­ke­sän päi­vä Kal­los­sa. Kä­des­sä ran­ta­kah­vi­las­ta ha­et­tu jää­te­lö ja vir­voi­tus­juo­ma. Au­rin­ko on kuu­men­ta­nut kal­li­ot niin kuu­mak­si, et­tä niil­lä on mah­do­ton is­tua, el­lei vä­lis­sä ole eris­tä­vää is­tui­na­lus­taa.

Kau­ka­na ho­ri­son­tin ra­jal­la yk­si­näi­nen rah­ti­lai­va tai­val­taa hi­taas­ti koh­ti Män­ty­luo­don sa­ta­maa. Lä­hem­pä­nä ran­taa muu­ta­ma pur­jein va­rus­tet­tu pur­ti­lo yrit­tää ot­taa kai­ken ir­ti hen­nos­ta tuu­len­vi­rees­tä.

– Jos nyt ky­syt­täi­siin mikä Kal­los­sa on hie­noa, niin luu­li­sin it­se­kin jo­tain tuon kal­tais­ta sil­mie­ni edes­sä nä­ke­vä­ni. Mut­ta ky­sy­pä sama ky­sy­mys ke­nel­tä ta­han­sa po­ri­lai­sel­ta syk­syl­lä. Veik­kaan, et­tä vas­taus voi­si ol­la hie­man eri­lai­nen, poh­tii va­lo­ku­vaa­ja Jar­no Kyl­mä­nen.

Ta­pa­nin­päi­vä­nä 2011 Suo­mea ra­vis­te­li poik­keuk­sel­li­sen voi­ma­kas myrs­ky. Il­ma­tie­teen­lai­tok­sen mu­kaan Kas­kis­ten seu­dul­la kes­ki­tuu­len no­peu­dek­si mi­tat­tiin 28,5 m/s, puus­kat si­tä­kin voi­mak­kaam­pia. Yh­tä voi­mak­kai­ta tuu­lia mi­ta­taan muu­ta­mia ker­to­ja vuo­si­kym­me­nes­sä. Myös Po­rin edus­tal­la myrs­ky oli rai­voi­sa. Puus­kis­sa yli­tet­tiin 25 m/s lu­ke­mat.

– Muis­tan oi­kein hy­vin myrs­kyä edel­tä­vän päi­vän. Ra­di­os­sa lu­et­tiin va­roi­tuk­sia ja ke­ho­tet­tiin ih­mi­siä py­sy­mään si­sä­ti­lois­sa, Kyl­mä­nen muis­te­lee.

– Mä sii­nä ajat­te­lin, et­tä ker­ran­kin saa ku­va­ta rau­has­sa myrs­kyä Kal­los­sa, kun fik­sut ih­mi­set jää­vät ko­tiin suo­jaan. Sii­nä­hän kävi juu­ri toi­sin­päin. En ole iki­nä näh­nyt Kal­lon pen­ger­tiel­lä sa­man­lais­ta au­to­jen ruuh­kaa, kuin Ta­pa­ni-myrs­kyn ai­ka­na. Sa­mai­sel­ta reis­sul­ta jäi tal­teen yk­si suo­sik­ki­ku­va­ni kaut­ta ai­ko­jen. Sii­nä piin­ko­va myrs­ky­bon­gaa­ja uh­maa tyrs­ky­jä kal­li­oil­la.

Valokuvaaja itse   Jarno Kylmänen.

Valokuvaaja itse Jarno Kylmänen.

Hiu­ka rou­heem­mas va­los -va­lo­ku­va­näyt­te­lys­sä on esil­lä tu­ris­teil­le tut­tu­ja po­ri­lai­sia ke­sä­koh­tei­ta. Ka­me­ra on saa­pu­nut pai­kal­le kui­ten­kin vas­ta ke­sän jäl­keen ja veh­rey­den ka­dot­tua. Näyt­te­ly avau­tuu tä­nään maa­nan­tai­na kel­lo 12 ja työt ovat ma-pe avoin­na kel­lo 12–18 ja la kel­lo 12-17 kaup­pa­kes­kus Iso­kar­hun poh­ja­ker­rok­ses­sa.