– Tämä on unel­mie­ni täyt­ty­mys osa II.

Näin sa­noo Evi­ta-mu­si­kaa­lin Po­rin Te­at­te­riin oh­jaa­va Chris­ti­an Lind­roos. En­sim­mäi­nen täyt­ty­nyt unel­ma oli Tun­te­mat­to­man so­ti­laan tuo­mi­nen Po­rin Te­at­te­rin tuo­tan­to­na olut­teh­taan näyt­tä­möl­le vuon­na 2017.

– Evi­ta on kul­ke­nut aja­tuk­sis­sa­ni mu­ka­na pit­kään. On iha­naa, et­tä pää­sin sen nyt oh­jaa­maan. Kun tie­sin syk­syl­lä 2019, et­tä aloi­tan tääl­lä (tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na), pää­tin heti, et­tä Evi­ta teh­dään.

And­rew Lloyd Web­be­rin sä­vel­tä­mä ja Tim Ri­cen sa­noit­ta­ma mu­si­kaa­li saa kak­soi­sen­si-il­tan­sa Po­rin Te­at­te­rin pää­näyt­tä­möl­lä en­si vii­kol­la. Al­ku­jaan en­si-il­lan piti ol­la jo vuo­si sit­ten, mut­ta ko­ro­nan ta­kia se siir­tyi vuo­del­la.

Evi­ta on Po­rin Te­at­te­rin his­to­ri­an suu­rin mu­si­kaa­li­tuo­tan­to. Lind­roos ker­too, et­tä näin vaa­ti­vaan mu­si­kaa­liin pal­kat­tiin vain am­mat­ti­lai­sia, kos­ka kaik­kien läs­nä­o­lo har­joi­tuk­sis­sa on vält­tä­mä­tön­tä.

Seit­se­män hen­gen or­kes­te­ria joh­taa tam­pe­re­lai­nen Pek­ka Siis­to­nen, joka vie­rai­lee en­sim­mäis­tä ker­taa Po­rin Te­at­te­ris­sa.

– On mo­nel­le yl­lä­tys, mi­ten mo­ni­puo­li­nen Evi­tan mu­siik­ki on. Tämä on var­sin haus­ka ja po­si­tii­vi­nen teos, toi­sin kuin usein ku­vi­tel­laan, eh­kä­pä elo­ku­va­ver­si­on ta­kia.

Evi­tan mu­siik­kiin teh­tiin tuon elo­ku­van jäl­keen päi­vi­tys ja mu­kaan otet­tiin elo­ku­van täh­del­le Ma­don­nal­le sä­vel­let­ty lau­lu You must love me.

Porin teatterin kaksi Evitaa eli Maria Pere ja Heidi Rantakeisu, Chen understudy eli varamies Tuukka Raitala sekä Che eli Marko Maunuksela.

Porin teatterin kaksi Evitaa eli Maria Pere ja Heidi Rantakeisu, Chen understudy eli varamies Tuukka Raitala sekä Che eli Marko Maunuksela.

Evi­tan eli Eva Peró­nin roo­lis­sa näh­dään Po­rin Te­at­te­rin omat näyt­te­li­jät Hei­di Ran­ta­kei­su ja Ma­ria Pere. Näy­tel­mä saa sik­si myös kak­si en­si-il­taa.

Chen roo­lis­sa näh­dään vuo­den 2010 tan­go­ku­nin­gas Mar­ko Mau­nuk­se­la. Hä­nel­lä on myös va­ra­mies, niin kut­sut­tu un­ders­tu­dy Tuuk­ka Rai­ta­la, joka on ai­na val­mii­na hyp­pää­mään roo­liin, jos tar­ve esi­mer­kik­si sai­raus­ta­pauk­sen vuok­si tu­lee. Hä­net myös näh­dään Chen roo­lis­sa jois­sain esi­tyk­sis­sä.

Pää­roo­lin kak­sois­mie­hi­tys on tar­peen, sil­lä Evi­tan roo­li on vaa­ti­va. Mo­lem­mat näyt­te­li­jät myön­tä­vät tä­män.

– Täs­sä saa to­si­aan lau­laa sy­dä­men­sä kyl­lyy­des­tä, hy­myi­lee Ma­ria Pere.

Lau­lut kul­ke­vat laa­jal­la skaa­lal­la ja tek­ni­sen haas­teen li­säk­si ne si­säl­tä­vät pal­jon tun­tei­ta. Hei­di Ran­ta­kei­su ker­too, et­tä har­joi­tuk­sis­sa he ovat pys­ty­neet aut­ta­maan toi­si­aan omil­la vah­vuuk­sil­laan.

– On­han tämä ai­nut­laa­tuis­ta ja haas­ta­vaa. As­kel­mer­kit ovat mo­lem­mil­le sa­mat, mut­ta teem­me omat tul­kin­tam­me, hän ker­too.

Evitan miespääroolissa nähdään tangokuningas Marko Maunuksela.

Evitan miespääroolissa nähdään tangokuningas Marko Maunuksela.

Mau­nuk­se­la esiin­tyi Chen roo­lis­sa Sei­nä­jo­en kau­pun­gin­te­at­te­ris­sa 2019–2020. Hän ker­too, et­tä on haas­ta­vaa luo­da hah­mo uu­des­taan.

– Lau­lul­li­ses­ti tyk­kään sii­tä, et­tä saan haas­taa it­se­ä­ni ja käyt­tää ään­tä. Se­kin tuo omat ny­ans­sin­sa, kun vas­ta­näyt­te­li­jä­nä on kak­si eri­lais­ta Evi­taa.

Evi­ta-mu­si­kaa­lin en­si-il­lat Po­rin Te­at­te­ris­sa 9. ja 10. syys­kuu­ta.

Teks­ti ja ku­vat: San­na Jääs­ke­läi­nen