Tä­män vuo­den Po­ris­pe­re oli me­nes­tys kä­vi­jä­mää­räl­lä mi­tat­tu­na. 12. ker­ran jär­jes­tet­ty fes­ti­vaa­li saa­vut­ti uu­den ylei­sö­en­nä­tyk­sen: per­jan­tai­na pai­kal­la oli 7 500 kä­vi­jää ja vii­me met­reil­lä lop­puun­myy­ty­nä lau­an­tai­na 8 000 kä­vi­jää.

Kun mu­kaan las­ke­taan sa­man or­ga­ni­saa­ti­on jär­jes­tä­mä kes­ki­vii­kon Kir­vat­sin Jytä 4 000 kä­vi­jäl­lä ja sun­nun­tain lop­puun­myy­ty Mi­nis­pe­re 5 500 ih­mi­sel­lä, vie­rai­li Kir­ju­rin­luo­dos­sa täl­lä vii­kol­la pe­rä­ti 25 000 hy­vän mu­sii­kin ys­tä­vää.

Pro­moot­to­ri Har­ri Vil­ku­na oli en­nä­tys­tah­ti­sen fes­ta­ri­vii­kon jäl­jil­tä iloi­nen ja huo­jen­tu­nut mies.

– Jos­kus kaik­ki pa­la­set lok­sah­te­le­vat pai­koil­leen, ja tänä vuon­na voi­daan to­de­ta, et­tä nyt kävi näin. Hom­mat toi­mi ja toi­mit­ti jo­kai­sel­la sek­to­ril­la. Viik­ko läh­ti hy­väs­sä etu­ke­nos­sa lii­ken­tee­seen ja kes­ti fi­naa­liin as­ti. Pa­laut­teen­kin pe­rus­teel­la kä­vi­jät­kin oli­vat sil­min­näh­den tyy­ty­väi­siä. Täs­tä on hyvä läh­teä ra­ken­ta­maan vuo­den 2024 Po­ris­pe­res­ta vie­lä muu­ta­man nap­sun pa­rem­paa.

Seu­raa­va Po­ris­pe­re jär­jes­te­tään 2.–3.8.2024