Elo­kuus­sa 2023 tun­nel­mal­li­sen Stu­dio Hil­kan val­taa utui­nen ka­ba­reen hen­ki, kun ra­kas­tet­tu drag qu­een Hen­riet­ta van Fit­tan pa­laa Po­rin est­ra­deil­le esi­tyk­ses­sään Hen­riet­ta-show. In­tii­mi il­ta tar­jo­aa tun­nel­maa ta­ri­noi­den, rai­lak­kaan huu­mo­rin sekä mu­siik­ki- ja tans­si­nu­me­roi­den myö­tä. Roo­leis­sa näh­dään Hen­ri Vä­li­kan­gas ja Mik­ko Vii­na­mä­ki.

Syys­kuus­sa puo­les­taan Keh­rää­mös­sä pä­räh­tää jäl­leen po­ri­rock, kun ROCK, RÄN­NI & RAK­KAUS vyö­ryt­tää la­val­le ta­ri­noi­ta ja po­ri­roc­kin hel­miä tut­tu­jen Alas­ton Kau­pun­ki -esiin­ty­jien täh­dit­tä­mä­nä. Mu­siik­kis­hows­sa su­kel­le­taan kat­so­jien kos­ket­ta­viin elä­män­ta­ri­noi­hin men­neil­tä vuo­sil­ta tä­hän päi­vään as­ti.

Te­at­te­ri­vie­rai­luis­sa näh­dään imp­ro­vi­soi­tu Nis­ka­vuo­ren nai­sia (1.9.), vuo­den 2019 mo­no­lo­gik­si va­lit­tu Ei­no Lei­non ek­sät (9.9.), Mart­ti Suo­sa­lo ja Pal­ve­li­ja (15.-16.9.), kak­si­kie­li­nen Maa­il­man­his­to­ri­an pas­kim­mat poi­ka­ys­tä­vät (14.10.), See­la Sel­lan ja Es­ko Roi­neen Rak­kaus­kir­jei­tä (17.-18.10.), Tuo­mas Ky­rön suo­sit­tu Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja ja poi­ka (1.11.), Satu Sil­von 60-vuo­tis­juh­la­e­si­tys Nä­ky­mä­tön nai­nen (10.-11.11.), Min­na Ki­ve­län Ra­kas­tan sua ja Ab­baa (24.11.), sekä kes­to­suo­sik­ki Saik­kua, kii­tos! Osa 3 (15.-16.12.).

Keh­rää­mö LIVE+ tar­jo­aa syk­syl­lä­kin mon­ta keik­kaa ja stand upia kult­tuu­rin­näl­käi­sil­le. Mu­siik­ki­tar­jon­nas­ta vas­taa­vat Sa­mae Kos­ki­nen ja Chad Price (8.9.), Vii­ta­sen Piia (6.10.), Edu Ket­tu­nen (13.10.) sekä Sa­mu­li Put­ro (21.10.) Jou­lu­fii­lis­tä Keh­rää­möön tuo Pori Big Band so­lis­ti­naan Heta Ha­lo­nen (1.12.).

Stand up -koo­mi­kot Anit­ta Aho­nen (9.9.), Ali Ja­han­gi­ri (22.9.), Kris­se Sal­mi­nen ja Heli Su­te­la (23.9.) sekä Suo­men haus­kim­mat ma­mut saa­pu­vat nau­rat­ta­maan ylei­söä syk­syn pi­me­ne­vi­nä il­toi­na. Mys­tii­kas­ta ei myös­kään jää­dä pait­si, kun Tai­ku­ri Noo­ra Kar­ma (27.10.) ja Men­ta­lis­ti Pete Pos­ki­par­ta (2.12.) häm­mäs­tyt­tä­vät kat­so­jia mitä us­ko­mat­to­mim­mil­la tai­ka­tem­puil­laan.