STT

Kol­man­sis­ta mais­ta saa­pu­vien maa­han­muut­ta­ja­nais­ten on vai­kea työl­lis­tyä Suo­mes­sa. He työl­lis­ty­vät meil­lä toi­sek­si huo­noi­ten Poh­jois­mais­ta, sel­vi­ää Eu­roo­pan muut­to­lii­ke­ver­kos­ton (EMN) tuo­reis­ta ra­por­teis­ta.

Ma­ta­la työl­lis­ty­mi­nen hi­das­taa maa­han­muut­ta­ja­nais­ten ko­tou­tu­mis­ta. Kun Eu­ros­ta­tin työ­voi­ma­ti­las­to­jen mu­kaan vuon­na 2020 suo­ma­lais­nais­ten työl­li­syy­sas­te oli rei­lut 70 pro­sent­tia, se oli kol­man­sis­ta mais­ta Suo­meen muut­ta­nei­den nais­ten koh­dal­la yli 40 pro­sent­tia. Eu­ros­ta­tin lu­vus­sa ei­vät ole mu­ka­na maas­sa pi­tem­pään oles­kel­leet maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­set nai­set, jot­ka ovat saa­neet Suo­men kan­sa­lai­suu­den.

Haas­te pääs­tä suo­ma­lai­sil­le työ­mark­ki­noil­le kos­kee niin kor­ke­as­ti kou­lu­tet­tu­ja kuin hei­kon kou­lu­tuk­sen­kin saa­nei­ta maa­han­muut­ta­ja­nai­sia.

Nais­ten ma­ta­laa työl­lis­ty­mi­sas­tet­ta ja hi­das­ta työl­lis­ty­mis­ke­hi­tys­tä se­lit­tä­vät muun mu­as­sa maa­han­muu­ton syyt, kult­tuu­ri­set te­ki­jät ja su­ku­puo­lit­tu­neet työ­mark­ki­nat. Maa­han­muut­ta­ja­nais­ten työl­li­syy­sas­te on huo­mat­ta­vas­ti ma­ta­lam­pi kuin maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­la mie­hil­lä.

Kol­man­sis­ta mais­ta Suo­meen saa­pu­neil­la nai­sil­la ylei­sin maa­han­muu­ton syy on per­he, jol­loin per­heen pe­rus­ta­mi­seen ja las­ten­hoi­toon liit­ty­vät vel­voit­teet ajoit­tu­vat juu­ri ko­tou­tu­mi­sen al­ku­vuo­siin. Sik­si he ei­vät suun­taa heti työ­mark­ki­noil­le.

EMN-tut­ki­muk­sen Suo­men kan­sal­li­ses­sa ra­por­tis­sa to­de­taan­kin, et­tä var­hai­nen kon­tak­ti työ­mark­ki­noil­le oli­si tär­ke­ää, mut­ta et­tä ny­kyi­nen ko­tou­tu­mis­mal­li ei tätä tue. Ko­tou­tu­mis­la­kia ol­laan par­hail­laan uu­dis­ta­mas­sa.

Maa­han­muut­ta­ja­nais­ten työl­lis­ty­mi­sen es­teet liit­ty­vät kor­kei­siin kie­li­tai­to­vaa­ti­muk­siin niil­lä aloil­la, joil­la nai­set ylei­sim­min työs­ken­te­le­vät eli so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to­a­lal­la, asi­a­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vis­sä tai opet­ta­ji­na.

Myös asen­teet vai­keut­ta­vat työl­lis­ty­mis­tä.