Tui­ja Saa­ri­nen

Tuli rä­ti­see ko­dik­kaas­ti uu­nin­pe­säs­sä ja taus­tal­la soi rau­hal­li­nen jou­lu­mu­siik­ki, mal­ja­kois­sa on tuo­rei­ta kuk­kia. Tun­nel­ma ra­vin­to­la Vil­la Tal­l­bon sa­lis­sa on le­vol­li­nen. Tänä vuon­na tuli ku­lu­neek­si 30 vuot­ta ra­vin­to­lan avaa­mi­ses­ta, mut­ta juh­la­tun­nel­ma on mo­nes­ta­kin syys­tä ol­lut kau­ka­na, to­te­aa yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta Mai­la ja Erk­ki Si­ner­vaa­ra.

– Juh­la­vuo­si on men­nyt ko­ro­nan jäl­ki­mai­nin­geis­sa, ei­kä ol­la pal­jon juh­lit­tu. Li­säk­si täl­lä het­kel­lä on pel­ko kus­tan­nus­ten nou­sus­ta. Meil­lä­kin on suu­ria kiin­teis­tö­jä, jois­sa on säh­kö­läm­mi­tys.

Ko­ro­na­vuo­sien ja mui­den mur­hei­den ohel­la Si­ner­vaa­ran pa­ris­kun­ta sai mar­ras­kuus­sa hie­man iloa ar­keen ja yrit­tä­mi­seen, kun he sai­vat kuul­la ole­van­sa eh­dol­la ho­tel­li- ja ra­vin­to­la-alan am­mat­ti­lai­sil­le suun­na­tun PRO 2023 -tun­nus­tus­pal­kin­non saa­jik­si yrit­tä­jä­sar­jas­sa kah­den muun yrit­tä­jän ohel­la. Ky­sees­sä on ar­vos­tet­tu, alan si­säi­nen pal­kin­to. Aloit­teen Si­ner­vaa­ro­jen pal­kit­se­mi­ses­ta teki Sa­ta­kun­nan Keit­ti­ö­mes­ta­rit Ry.

– Tämä tuli ihan pyy­tä­mät­tä ja yl­lät­täin. Kii­tos kuu­luu myös Mai­jal­le, joka kir­joit­ti ta­ri­naa meis­tä tuo­ma­ris­tol­le. Ar­vos­tam­me fi­naa­li­paik­kaa suu­res­ti, to­te­aa jo 40 vuot­ta yrit­tä­ji­nä toi­mi­nut pa­ris­kun­ta.

Villa Tallbon rakennutti laivanvarustaja Gabriel Granlundin perikunta suvun kesäasunnoksi. Se valmistui vuonna 1901. Maila ja Erkki Sinervaara ostivat pitsihuvilan vuonna 1991. Ravintola Villa Tallbo avasi ovensa seuraavana vuonna mittavan entisöintityön jälkeen.

Villa Tallbon rakennutti laivanvarustaja Gabriel Granlundin perikunta suvun kesäasunnoksi. Se valmistui vuonna 1901. Maila ja Erkki Sinervaara ostivat pitsihuvilan vuonna 1991. Ravintola Villa Tallbo avasi ovensa seuraavana vuonna mittavan entisöintityön jälkeen.

Tuija Saarinen

Täl­lä het­kel­lä yri­tyk­ses­sä on me­neil­lään su­ku­pol­ven­vaih­dos, ja Tal­l­bo-ra­vin­to­lat -ko­ko­nai­suu­den ve­to­vas­tuu on siir­ty­mäs­sä jäl­ki­kas­vul­le, Ant­ti ja Mai­ja Si­ner­vaa­ral­le.

Vuo­sia yri­tyk­ses­sä toi­mi­neil­le lap­sil­le pan­de­mia ja sii­tä seu­ran­neet toi­men­pi­teet ovat jää­neet mie­leen. Mai­ja muis­te­lee, mi­ten maa­lis­kuus­sa 2020 ko­ro­na tyh­jen­si kah­des­sa päi­väs­sä koko lop­pu­vuo­den vie­ras­kir­jan.

– Sa­man tien jou­dut­tiin an­ta­maan hen­ki­lö­kun­nal­le lo­mau­tu­sil­moi­tuk­set. Eri­tyi­sen vai­ke­ak­si ti­lan­teen teki pan­de­mi­an ai­ka­na se, et­tä ajan­ta­sais­ta tie­toa ra­joi­tuk­sis­ta oli vai­ke­aa saa­da. Tie­toa yri­tet­tiin tie­dus­tel­la mo­nel­ta eri ta­hol­ta, mut­ta lop­pu­vai­hees­sa tie­to saa­tiin joko leh­dis­tä tai te­le­vi­si­os­ta näy­te­tyis­tä leh­dis­tö­ti­lai­suuk­sis­ta.

– Yri­tä sii­nä sit­ten ker­toa asi­ak­kail­le, mi­ten jat­kos­sa tul­laan toi­mi­maan, kun ei it­sel­lä­kään ol­lut tark­kaa tie­toa, ker­too Mai­ja.

Pan­de­mi­an vai­ku­tuk­set nä­ky­vät vie­lä­kin ti­lauk­sis­sa.

– Va­raus saa­te­taan teh­dä 80 hen­gel­le, ja lo­pul­li­nen mää­rä on 40. Ih­mi­set tot­tui­vat ole­maan ko­to­na, ja eten­kin moni iäk­kääm­pi on tul­lut va­ro­vai­sem­mak­si läh­te­mään min­ne­kään. Toi­saal­ta tänä päi­vä­nä moni jou­tuu va­lit­se­maan, läm­mi­te­tään­kö ko­tia vai pi­de­tään­kö juh­lat, to­te­aa Mai­la Si­ner­vaa­ra.

Vuosien aikana on muodostunut pitkiä asiakassuhteita. Villa Tallbossa on esimerkiksi järjestetty jo toisen sukupolven häätilaisuuksia, kertovat Maila ja Erkki Sinervaara.

Vuosien aikana on muodostunut pitkiä asiakassuhteita. Villa Tallbossa on esimerkiksi järjestetty jo toisen sukupolven häätilaisuuksia, kertovat Maila ja Erkki Sinervaara.

Tuija Saarinen

Tär­ke­ää yrit­tä­mi­sel­le koko Si­ner­vaa­ran per­heel­le on, et­tä vuo­sien ai­ka­na on muo­dos­tu­nut pit­kiä asi­a­kas­suh­tei­ta.

– Meil­lä on jär­jes­tet­ty jo toi­sen su­ku­pol­ven hää­ti­lai­suuk­sia, eli sul­ha­sen tai mor­si­a­men van­hem­mat ovat it­se­kin juh­li­neet tääl­lä häi­tän­sä ja mui­ta per­he­juh­lia.

– Vuo­sien ta­kaa tut­tu­ja asi­ak­kai­ta pal­vel­les­sa tun­tuu kuin mu­ka­va vie­ras oli­si tul­lut ky­lään.

LU­KI­JA: Voit ker­toa ja pe­rus­tel­la tuo­ma­ris­tol­le, mik­si juu­ri Mai­la ja Erk­ki Si­ner­vaa­ran tu­li­si saa­da PRO-tun­nus­tus­pal­kin­to. Kom­men­toi ja kan­nus­ta vii­meis­tään 15.12. men­nes­sä:

https://pro­pal­kin­not.fi/fi­na­lis­tit/mai­la-ja-erk­ki-si­ner­vaa­ra/