Rau­man elo­ku­va­juh­lat eli 30. ker­taa jär­jes­tet­ty Blue Sea Film Fes­ti­val pi­det­tiin vii­me vii­kol­la. Fes­ti­vaa­lin jär­jes­tä­jät tie­dot­ta­vat, et­tä elo­ku­vat ve­ti­vät vä­keä te­at­te­riin erit­täin hy­vin. Tors­tain ja sun­nun­tain ai­ka­na Iso-Han­nun sa­lit täyt­tyi­vät yli 1200 kat­so­jas­ta. Kun tä­hän li­sä­tään vie­lä oheis­ta­pah­tu­mat, jär­jes­tä­jien ar­vi­on mu­kaan fes­ti­vaa­li toi yli 2000 ih­mis­tä elo­ku­van tai­an ää­rel­le.

Rau­man Elo­ku­va­ker­ho ry ja­koi jo 28. ker­ran tun­nus­tus­pal­kin­non elo­ku­va­kult­tuu­rin hy­väk­si teh­dys­tä työs­tä. Kam­pe­la 2023 pal­kin­to myön­net­tiin Jar­mo Mä­ke­läl­le, Rau­man elo­ku­va­juh­lien pe­rus­ta­jal­le.

Yh­dis­tyk­sen hal­li­tus päät­ti myön­tää (pu­heen­joh­ta­jan tie­tä­mät­tä) juh­la­vuo­te­naan myös toi­sen tun­nus­tus­pal­kin­non. Bluuk­ka­rei­ta ei ny­ky­muo­dos­saan oli­si ol­lut vuo­si­kym­me­neen, jol­lei yh­dis­tyk­sen ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­ja Mer­ja Val­ko­ja nä­ki­si tal­koo­työ­nä kä­sit­tä­mät­tö­män suur­ta vai­vaa ta­pah­tu­man eteen. Täs­tä syys­tä yh­dis­tyk­sen hal­li­tus päät­ti hä­net pal­ki­ta ke­ra­miik­ka­tai­tei­li­ja Kir­si Back­ma­nin suun­nit­te­le­mal­la re­lie­fil­lä.

Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Merja Valkoja palkittiin.

Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Merja Valkoja palkittiin.

Kuva: Juuso Sievänen

Bal­tic Her­ring -ly­hy­te­lo­ku­va­kil­pai­lun kor­kea taso yl­lät­ti tuo­ma­ris­ton jäl­leen ker­ran. Opis­ke­li­ja­sar­ja oli eri­tyi­sen kor­ke­a­ta­soi­nen, ja raa­dil­le on ol­lut etuo­i­keus pa­neu­tua nuor­ten elo­ku­van­te­ki­jöi­den eri­lai­seen kie­leen ja lä­hes­ty­mis­ta­poi­hin, ker­too kil­pai­lun kan­sain­vä­li­nen jury.

Mää­rä­ai­kaan men­nes­sä kil­pai­luun oli hy­väk­syt­ty 149 elo­ku­vaa kym­me­nes­tä eri Itä­me­ren maas­ta.

Gol­den Bal­tic Her­ring -pää­pal­kin­non voit­ti Veik­ko Nie­mi­sen oh­jaa­ma ly­hy­te­lo­ku­va Ilo P. Il­le­rin tai­ka­temp­pu. Elo­ku­va osal­lis­tui kil­pai­lun opis­ke­li­ja­sar­jaan ja sen on tuot­ta­nut Aal­to yli­o­pis­to. Tuo­ma­ris­ton mu­kaan elo­ku­va oli su­loi­nen ja sy­väl­li­nen kat­saus unel­mien yk­si­tyi­seen ti­laan ja hyök­käys kyy­ni­syyt­tä vas­taan.

Seu­raa­va 31. Blue Sea Film Fes­ti­val juh­li­taan 22.–25.8.2024 Rau­mal­la.