Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Kat­rii­na Sal­mi­nen löy­si brit­ti­hen­ki­sel­le pien­ra­vin­to­lal­leen ha­lu­a­man­sa pai­kan Po­rin ra­vin­to­la­e­lä­män yti­mes­tä. Nyt Poh­jois­kaup­pa­to­rin kul­mal­la pa­lev­lee vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa The Black Hor­se. Rau­hal­lis­ta, olo­huo­ne­mais­ta tun­nel­maa hen­ki­vän pu­bin nimi juon­tuu omis­ta­jan­sa he­vos­har­ras­tuk­seen.

– Olen Lon­toos­sa vie­rail­les­sa­ni vie­hät­ty­nyt eng­lan­ti­lais­pu­bien per­soo­nal­li­ses­ta il­ma­pii­ris­tä. Ha­lu­sin tuo­da sa­man­lais­ta tyy­li­käs­tä tun­nel­maa myös Po­riin, ja ai­van tä­hän vilk­kai­den asi­a­kas­vir­to­jen kes­kel­le. Mil­jöös­tä naut­ti­van on­kin help­po poi­ke­ta vaik­ka lu­es­ke­le­maan leh­tiä tai kat­se­le­maan mo­nen­lais­ta ur­hei­lua. Yk­si asi­ak­kai­den suo­sik­ki­la­jeis­ta on ra­juot­tei­nen, mut­ta her­ras­mie­sot­tein pe­lat­ta­va rug­by. Tar­jol­la on tie­tys­ti myös mo­ni­puo­li­nen va­li­koi­ma juo­mia – jopa Iso­jo­en suun­nal­ta tu­le­vaa, läm­pi­män vas­taa­no­ton saa­nut­ta sah­tia, ker­too Sal­mi­nen.

Ra­vin­to­la­y­rit­tä­jyys ei ole Kar­ja­lan suun­nal­la Luu­mä­el­lä syn­ty­neel­le Sal­mi­sel­le suin­kaan tun­te­ma­ton ala.

– Joh­din vuo­des­ta 2001 pit­kään yli 250 asi­a­kas­pai­kan pu­bia. Nii­hin Bar Maf­fin vuo­siin mah­tui Ol­ki­luo­dos­sa työs­ken­nel­lei­den myö­tä vah­va ri­paus kan­sain­vä­li­syyt­tä. Asi­ak­kai­ta riit­ti kii­tet­tä­väs­ti myös nii­nä ai­koi­na, kun Suo­mi syök­syi va­ka­vaan ta­lou­den krii­siin. Meil­le vuo­det oli­vat me­nes­tyk­sek­käi­tä, mut­ta 2015 pää­tin kui­ten­kin ra­vin­to­lan pyö­rit­tä­mi­seen vä­sy­nee­nä myy­dä yri­tyk­se­ni, ja siir­tyä uu­sien haas­tei­den pa­riin.

Sal­mi­sen tie vei Vi­roon ja Tal­lin­naan.

– Olin lo­ma­reis­suil­la­ni miel­ty­nyt ete­lä­naa­pu­rin elä­män­tyy­liin. Al­kuun työs­ken­te­lin Anin­kais­ten Kiin­teis­tö­vä­li­tys Oy:n maa­joh­ta­ja­na ja sit­ten vi­ro­lai­sy­ri­tyk­sen pal­ve­luk­seen vä­lit­tä­jäk­si. Työ­tä riit­ti kol­mi­sen vuot­ta, mut­ta sit­ten is­ki ko­ro­na, joka kuih­dut­ti asun­non­vä­li­tys­bis­nek­sen Vi­ros­sa mil­tei tyys­tin. Pa­la­si­kin ke­vääl­lä 2020, ja ase­tuin asu­maan Ko­ke­mä­en Kau­vat­sal­le.

Sal­mi­nen te­kee yhä vä­lit­tä­jän töi­tä. Ne pai­not­tu­vat pit­käl­ti Po­rin seu­dul­le.

Black Hor­se on omis­ta­jan­sa mu­kaan löy­tä­nyt va­kiin­tu­neen asi­a­kas­kun­nan.

– Meil­lä on toi­mi­va kon­sep­ti ja asi­a­kas­kun­ta on mu­ka­van mo­ni­puo­li­nen. Olem­me­kin Po­rin ra­vin­to­la­e­lä­män mus­ta he­vo­nen. Paik­ka, jol­le on ol­lut so­si­aa­li­nen ti­laus. Kat­son­kin va­loi­sin mie­lin tu­le­vaan. Pal­ve­lem­me jat­kos­sa­kin tiis­tais­ta lau­an­tai­hin. Juu­ri nyt ele­tään eh­kä vuo­den hil­jai­sim­pia ai­ko­ja, mut­ta pian edes­sä on jo pik­ku­jou­lu­ai­ka. Sii­tä men­nään sit­ten toi­veik­kaa­na koh­ti tu­le­vaa ke­sää.

Kah­den päi­vän mark­ki­nat

Po­ril­la on pit­kät pe­rin­teet syk­syyn ajoit­tu­nei­den Si­lak­ka­mark­ki­noi­den jär­jes­tä­jä­nä. Suo­sit­tua Ete­lä­ran­nan ta­pah­tu­maa ei ole kui­ten­kaan pi­det­ty nel­jään vuo­teen. Ka­la­herk­ku­jen ys­tä­viä tul­laan kui­ten­kin vih­doin huo­mi­oi­maan kar­hu­kau­pun­gin kes­kus­tas­sa. Pyyn­tö­jä mark­ki­noi­den jär­jes­tä­mi­ses­tä tuli suo­raan ka­las­ta­jil­ta.

Si­lak­ka­mark­ki­noi­den pe­ruun­tu­mi­seen re­a­goi­tiin Po­ri­kort­te­leis­sa. Tu­le­va­na per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na Po­rin kaup­pa­to­ril­la ja kä­ve­ly­ka­dul­la jär­jes­te­tään uu­det Kala- & Sa­don­kor­juu­mark­ki­nat. Toi­min­nan­joh­ta­ja Mari An­ti­kai­sen mu­kaan kak­si­päi­väi­sen mark­ki­na­ta­pah­tu­man pää­pai­no on ka­las­sa ja elin­tar­vik­keis­sa. Si­lak­kaa­kin toi­vot­ta­vas­ti saa­daan myyn­tiin. Ka­la­myyn­ti kes­kit­tyy Po­rin kaup­pa­to­ril­le.

Jär­jes­tä­jien alu­een ra­vin­to­lat­kin ovat in­nos­tu­neet kala- ja sa­don­kor­juu­tee­mas­ta, ja suun­nit­teil­la on myös ra­vin­to­la­puo­len ta­pah­tu­ma mark­ki­noi­den rin­nal­le.

Mark­ki­nat ovat avoin­na mo­lem­pi­na päi­vi­nä kel­lo 9–18. Vaik­ka si­lak­ka­mark­ki­nat en­si vuon­na jäl­leen pi­det­täi­siin, on Kala- & Sa­don­kor­juu­mark­ki­nat­kin tar­koi­tus jär­jes­tää tu­le­vai­suu­des­sa vuo­sit­tain.