Ro­bert Fin­ley ja Har­lem Lake esiin­ty­vät Rau­ma Blu­e­sin pää­kon­ser­tis­sa 12. elo­kuu­ta.

Lou­i­si­a­nan soil­la ja vil­je­lys­mail­la lä­hes koko ikän­sä elä­nyt, 69-vuo­ti­aan Ro­bert Fin­leyn us­ko­mat­to­mas­ta elä­mäs­tä on am­men­net­ta­vis­sa mu­sii­kil­li­sia ta­ri­noi­ta lo­put­to­mas­ti. Fin­ley on esi­mer­kik­si soit­ta­nut Yh­dys­val­tain ar­mei­jan or­kes­te­ris­sa, ol­lut he­li­kop­te­rin kor­jaa­ja Sak­sas­sa, lau­la­nut gos­pe­lia kir­kos­sa ja blu­e­sia ka­duil­la. Puu­vil­la­pel­loil­la kas­va­nut, ai­kui­si­äl­lään tai­ta­va­na puu­sep­pä­nä toi­mi­nut Fin­ley on sit­tem­min so­keu­tu­nut – ja on kai­ken ko­ke­man­sa ohes­sa sekä kas­vat­ta­nut per­heen et­tä ke­hit­tä­nyt ai­nut­laa­tui­sen ru­nol­li­sen lau­la­mis­tyy­lin.

Lau­lul­laan Fin­ley ker­too elä­män­ta­ri­naan­sa su­la­tet­tu­na blu­e­siin, sou­liin, gos­pe­liin ja roc­kiin. Fin­ley on kier­tä­nyt esiin­ty­mäs­sä yli kym­me­nes­sä maas­sa ja val­loit­ta­nut myös suu­ren ylei­sön sy­dä­met Ta­lent USA -ky­ky­oh­jel­mas­sa. Fin­leyn nel­jäs pit­kä­soit­to jul­kais­taan vain päi­vä en­nen Rau­ma Blues -keik­kaa, jo­ten Rau­mal­la tul­laan kuu­le­maan myös var­sin tuo­rei­ta tuo­tok­sia.

Kuva: JuliaBoHeijnen

Kuva: JuliaBoHeijnen

Hol­lan­ti­lai­nen Har­lem Lake yh­dis­tää mu­sii­kis­saan 70-lu­vun sou­lia ny­ky­ai­kai­seen blu­es­roc­kiin ja ame­ri­ca­naan. Omin­ta­kei­sen bän­din gen­re­ra­jo­ja rik­ko­va ori­gi­naa­li mu­siik­ki ka­jah­ti laa­jem­paan tie­toi­suu­teen vuon­na 2021, kun Har­lem Lake jul­kai­si de­byyt­ti­al­bu­min­sa oma­kus­tan­tee­na ja sai heti vai­kut­tu­neen vas­taa­no­ton myös kan­sain­vä­li­ses­ti.

Hel­mi­kuus­sa Har­lem Lake jul­kai­si live-tal­len­ne­al­bu­min, ja kol­mat­ta pit­kä­soit­to­aan bän­di työs­tää par­hail­laan. Uut­ta mu­siik­kia tul­laan jul­kai­se­maan tou­ko­kuus­sa. Rau­mal­la bän­din show koos­tuu enim­mäk­seen hei­dän omis­ta bii­seis­tään, sa­tun­nai­sil­la co­ve­reil­la höys­tet­ty­nä.

Rau­ma Blu­e­sin pää­kon­ser­tin ai­em­min jul­kais­tut ko­ti­mai­set blu­es­täh­det ovat Er­ja Lyy­ti­nen ja AT’s Roots & Ramb­lin.