STT

Vuo­den 2024 kir­jal­li­suu­den Ru­ne­berg-pal­kin­to­eh­dok­kaat jul­kais­tiin tors­tai­na. Eh­dol­la on kaik­ki­aan kym­me­nen suo­ma­lais­ta kau­no­kir­jal­lis­ta te­os­ta.

Eh­dok­kaat ovat Eva-Stina Byg­g­mäs­ta­rin Vill du kys­sa en re­bell? (Schildts & Sö­derst­röms), Ant­ti Hurs­kai­sen Sun­tio (Sil­ta­la), Anu Kaa­jan Ru­set­ti (Schildts & Sö­derst­röms), kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­jan Sir­pa Käh­kö­sen 36 uur­naa (Sil­ta­la), Mii­ra Luh­ta­vaa­ran Tuh­kak­si te­ke­mi­sen tai­ka (Teos), Kat­ja Me­ri­luo­don Me­hi­läi­sen pai­no (Avi­a­dor), Pe­ter Mick­wit­zin Mis­s­lyc­kad i en ug­g­la (För­la­get), So­fia Par­lan­din Skri­vet på rev­be­nen (Schildts & Sö­derst­röms), Har­ry Sal­men­nie­men Var­jo­ta­jun­ta (Sil­ta­la) ja Han­na We­se­liuk­sen Ni­me­tön (WSOY).

Ru­ne­berg-pal­kin­to on pe­rus­tet­tu vuon­na 1986, ja se on suu­ruu­del­taan 20 000 eu­roa. Pal­kin­to on avoin kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le kau­no­kir­jal­li­sil­le te­ok­sil­le. Voit­ta­jik­si on nous­sut vuo­sien mit­taan ro­maa­nien li­säk­si no­vel­li- ja ru­no­ko­ko­el­mia.

Ru­ne­berg-pal­kin­non ja­ka­vat sa­no­ma­leh­ti Uu­si­maa, Por­voon kau­pun­ki, Suo­men kir­jai­li­ja­liit­to, Suo­men ar­vos­te­li­jain liit­to ja Fin­lands svens­ka för­fat­ta­re­fö­re­ning.

Voit­ta­ja­te­ok­sen va­lit­see kah­des­sa vai­hees­sa kak­si eril­lis­tä raa­tia.

Tors­tai­na jul­kis­te­tut eh­do­kas­te­ok­set on va­lin­nut kol­mi­hen­ki­nen kir­jal­li­suu­den am­mat­ti­lais­raa­ti, jo­hon kuu­lui­vat kir­jai­li­ja Sami Hil­vo, kir­jal­li­suus­toi­mit­ta­ja ja krii­tik­ko Ou­ti Hy­tö­nen sekä kir­jal­li­suus­tie­tei­li­jä ja krii­tik­ko Freja Ru­dels. Raa­ti va­lit­si pal­kin­to­eh­dok­kaat yli 220 te­ok­sen jou­kos­ta.

– Läh­dim­me et­si­mään poik­keuk­sel­li­sia kir­jo­ja, ja sii­hen kir­ja­vuo­si vas­ta­si ilah­dut­ta­val­la ai­hei­den sekä muo­to­jen run­sau­del­la, va­lit­si­ja­raa­ti ker­too leh­dis­tö­tie­dot­tees­sa.

Var­si­nai­sen Ru­ne­berg-pal­kin­non voit­ta­jan va­lit­see kol­mi­hen­ki­nen pal­kin­to­raa­ti. Sen muo­dos­ta­vat kir­jai­li­ja ja tai­tei­li­jap­ro­fes­so­ri He­le­na Si­ner­vo, krii­tik­ko Tee­mu Kor­pi­jär­vi ja poh­jois­mai­sen kir­jal­li­suu­den väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja Ka­ne­li Kab­rell.

Pal­kin­non voit­ta­ja jul­kis­te­taan Ru­ne­ber­gin päi­vä­nä 5. hel­mi­kuu­ta.