San­na Jääs­ke­läi­nen

Ko­ke­mä­en ja Har­ja­val­lan yh­tei­nen lop­pu­ke­sän fes­ti­vaa­li Sa­ta­soit­to tu­lee tänä vuon­na uu­del­la mei­nin­gil­lä. Oh­jel­mis­to on raik­kaan mo­ni­puo­li­nen ja ai­na­kin hi­tu­sen ver­ran enem­män kan­saan me­ne­vä kuin ai­em­min. Esiin­ty­jik­si on saa­tu sel­lai­sia ni­miä kuin Len­ni-Kal­le Tai­pa­le, Maa­rit Hur­me­rin­ta ja Vesa Vie­rik­ko. Klas­si­sen puo­lel­ta on Art­tu Ol­li­kai­nen ja Pori Sin­fo­niet­ta. Kan­san­mu­siik­kia tar­joi­lee Värt­ti­nä, tor­vi­mu­saa Re­tu­pe­rän WPK, nok­ka­hui­lul­la tai­tu­roi Ee­ro Sau­na­mä­ki ja jazz- ja gos­pel-mu­siik­kia esit­tä­vät yh­des­sä Ei­no Grön, Heta Ha­lo­nen ja Ant­ti Sar­pi­la. Har­ja­val­lan to­ril­la mark­ki­noi­den ai­kaan lau­an­tai­na 26.8. kuul­laan Mi­ni­muu­si­kot-hai­ta­riyh­ty­een kon­sert­ti.

Kokemäkeläinen Hanna Vaskivuo on Satasoiton tuottaja.

Kokemäkeläinen Hanna Vaskivuo on Satasoiton tuottaja.

Sa­ta­soi­ton tuot­ta­ja Han­na Vas­ki­vuo ker­too, et­tä lin­jan­muu­tos juon­taa ko­ro­na-ai­kaan.

– Ko­ro­na­vuo­det vai­kut­ti­vat ta­lou­teen, jo­ten ha­lu­sim­me tuo­da nyt laa­jas­ti ylei­söön ve­to­a­via ar­tis­te­ja tin­ki­mät­tä kui­ten­kaan laa­dus­ta. Fak­ta on, et­tä pel­käs­tään klas­sis­ta mu­siik­kia tar­jo­a­val­le fes­ti­vaa­lil­le ei ole tääl­lä riit­tä­väs­ti ylei­sö­poh­jaa. Niin­pä py­rim­me mo­ni­puo­li­suu­teen.

Ko­ke­mä­ke­läi­nen Han­na Vas­ki­vuo vas­ta­si ai­em­min Sa­ta­soi­ton vi­su­aa­li­ses­ta il­mees­tä. Kun fes­ti­vaa­lin ai­em­pi tuot­ta­ja läh­ti mui­hin teh­tä­viin, hän ky­syi Vas­ki­vuol­ta, oli­si­ko täl­lä kiin­nos­tus­ta.

– Pää­tin ko­keil­la, sil­lä tuot­ta­jan roo­li so­pii hy­vin ko­ko­nai­suu­teen. Kun vas­taan sekä il­mees­tä, so­mes­ta et­tä tuo­tan­nos­ta, tie­dän mitä mis­sä­kin on ja mitä tar­vi­taan, Vas­ki­vuo sa­noo.

Lenni-Kalle Taipale heittää Satasoitossa soolokeikan.

Lenni-Kalle Taipale heittää Satasoitossa soolokeikan.

Han­na Vas­ki­vuo us­koo nyt ra­ken­ne­tun oh­jel­mis­ton luo­van elä­myk­siä, vaik­ka täl­lä ker­taa kon­ser­tit py­sy­vät mel­ko pe­rin­tei­sis­sä esiin­ty­mis­pai­kois­sa.

– Tu­le­vai­suu­des­sa toi­von, et­tä pää­sen jär­jes­tä­mään kon­sert­te­ja taas eri­koi­sem­piin­kin paik­koi­hin. Nyt ne ovat va­kiin­tu­neis­sa pai­kois­sam­me, jois­sa on hy­vät pal­ve­lut.

Hän ker­too, et­tä kon­sert­te­ja on suun­nil­leen yh­tä pal­jon Ko­ke­mä­el­lä ja Har­ja­val­las­sa.

– Tie­ten­kin yri­täm­me ai­na miet­tiä esiin­ty­jäl­le mah­dol­li­sim­man so­pi­van pai­kan, mut­ta kau­pun­kien ta­sa­puo­li­suus pi­de­tään kyl­lä mie­les­sä myös.

Vesa Vierikko ja Petri Kumela esittävät teoksen “Harmo ja minä”, joka perustuu Juan Ramón Jiménezin kirjaan.

Vesa Vierikko ja Petri Kumela esittävät teoksen “Harmo ja minä”, joka perustuu Juan Ramón Jiménezin kirjaan.

Kuva: Mitro Härkönen

Sa­ta­soi­ton tä­män vuo­den en­sim­mäi­nen ta­pah­tu­ma on jo tä­män vii­kon per­jan­tai­na Vas­ki­vuon ja mie­hen­sä Aa­po Kor­ke­ao­jan ko­ti­ti­lal­la Ku­kois­tus Kult­tuu­ri­na­ve­tas­sa Ko­ke­mä­en Kor­ke­ao­jal­la. Nuo­ril­le suun­na­tus­sa BE­ATg­raf­fIT-il­las­sa kuul­laan be­at­bo­xin tai­tu­ria Fe­lix Zen­ge­riä yh­des­sä räp­pä­ri Tom­my Lindg­re­nin kans­sa. Päi­väl­lä Zen­ger pi­tää nuo­ril­le be­at­box-works­ho­pin ja tai­tei­li­ja Mik­ko Än­ges­le­vä oh­jaa graf­fi­ti­työ­pa­jo­ja. Työ­pa­jat ja kon­sert­ti ovat nuo­ril­le il­mai­sia. Nii­hin il­moit­tau­du­taan Sa­ta­soi­ton net­ti­si­vul­la, jos­sa voi myös il­moit­tau­tua bus­si­kul­je­tuk­seen Har­ja­val­las­ta tai Ko­ke­mä­el­tä.

Maarit ja Sami Hurmerinnan konsertissa kuullaan kappaleita Maaritin uran kaikista vaiheista.

Maarit ja Sami Hurmerinnan konsertissa kuullaan kappaleita Maaritin uran kaikista vaiheista.

Sa­ta­soi­ton vi­ral­li­set ava­jai­set ovat per­jan­tai­na 25.8. Ko­ke­mä­en Van­hal­la Yh­teis­kou­lul­la. Ava­jai­sis­sa esiin­tyy po­ri­lais­läh­töi­nen pi­a­no­tai­tei­li­ja Art­tu Ol­li­kai­nen. Pää­tös­kon­sert­ti on puo­les­taan 3.9. Ko­ke­mä­en kir­kos­sa, jos­sa esiin­ty­vät jaz­z­muu­sik­ko Ant­ti Sar­pi­la, vii­me vuo­den tan­go­ku­nin­ga­tar Heta Ha­lo­nen ja lau­la­ja­le­gen­da Ei­no Grön.