Pek­ka Tor­vi­nen / STT

Vuo­den 2022 suo­si­tuin tv-oh­jel­ma oli mies­ten jää­kie­kon MM-lop­puot­te­lu Suo­mi–Ka­na­da tou­ko­kuun lo­pus­sa. Ot­te­lua kat­soi kes­ki­mää­rin yli 2,5 mil­joo­naa sil­mä­pa­ria MTV:n ka­na­vil­la ja pal­ve­luis­sa, sel­vi­ää Fin­n­pa­ne­lin vuo­si­kat­sauk­ses­ta.

Toi­sek­si kat­so­tuin oh­jel­ma oli Lin­nan juh­lien tv-lä­he­tyk­sen vä­lis­sä esi­tet­ty Ylen puo­li yh­dek­sän uu­ti­set ja sen jäl­keen Lin­nan juh­lat. Uu­ti­sia kat­soi kes­ki­mää­rin vä­hän al­le 2,5 mil­joo­naa ih­mis­tä eri pal­ve­luis­sa, Lin­nan juh­lia 2,3 mil­joo­naa ih­mis­tä.

Kaik­kia näi­tä kol­mea suo­raa lä­he­tys­tä kat­soi siis yli 40 pro­sent­tia Suo­men vä­es­tös­tä.

Mi­kään muu oh­jel­ma ei ylit­tä­nyt vii­me vuon­na yli kah­ta mil­joo­naa kat­so­jaa. Pe­kin­gin olym­pi­a­ki­so­jen mies­ten vies­ti­hiih­to vii­me vuo­den hel­mi­kuus­sa ke­rä­si kes­ki­mää­rin 1,6 mil­joo­naa kat­so­jaa, ku­ten myös jal­ka­pal­lon MM-ki­so­jen lop­puot­te­lu Ar­gen­tii­na–Rans­ka jou­lu­kuus­sa. Kun­kin oh­jel­man het­kit­täi­nen kat­so­ja­mää­rä on voi­nut ol­la näi­tä lu­ku­ja suu­rem­pi, ti­las­tois­sa ote­taan huo­mi­oon kat­so­jien mää­rän kes­ki­ar­vo koko oh­jel­man kes­ton ajal­ta.

Suo­ma­lai­set kat­soi­vat vii­me vuon­na Fin­n­pa­ne­lin mu­kaan tv:tä, suo­ra­tois­to- ja vi­de­o­pal­ve­lui­ta päi­vit­täin kes­ki­mää­rin 3 tun­tia 37 mi­nuut­tia.

Yli 65-vuo­ti­aat kat­so­vat lä­hes pel­käs­tään pe­rin­teis­tä te­le­vi­si­o­ta, sen osuus ikä­ryh­mäs­sä on 97 pro­sent­tia. Syys–jou­lu­kuun vä­li­sel­lä ajan­jak­sol­la yli 65-vuo­ti­aat kat­soi­vat tv:tä kes­ki­mää­rin 5 tun­tia 45 mi­nuut­tia päi­väs­sä.

Pe­rin­tei­nen tv on yhä suo­si­tuin kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä, mut­ta nuo­rem­mis­sa ikä­ryh­mis­sä kat­se­lu­a­jat ovat pie­nem­piä ja suo­ra­tois­ton osuus jo var­sin suu­ri. Syys–jou­lu­kuus­sa 25–44-vuo­ti­aat viet­ti­vät tv-oh­jel­mien pa­ris­sa kes­ki­mää­rin 2 tun­tia 44 mi­nuut­tia, ja tuos­ta ajas­ta suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­den osuus oli 36 pro­sent­tia. Suo­ra­tois­to­pal­ve­luil­la tar­koi­te­taan esi­mer­kik­si Netf­li­xiä, Yo­u­tu­bea tai HBO Ma­xia.

Tv-yh­ti­öis­tä suo­si­tuin oli Fin­n­pa­ne­lin mu­kaan Yle, jon­ka ka­na­vat ke­rä­si­vät 45 pro­sen­tin kat­se­luo­suu­den. Toi­sek­si suo­si­tuin oli MTV 24 pro­sen­til­la. Kol­man­nek­si suu­rim­man kat­se­luo­suu­den ke­rä­si Sa­no­ma TV 17 pro­sen­til­la (Ne­lo­nen Me­dia 12 pro­sent­tia, Dis­ney Fin­land 5 pro­sent­tia).

Toi­min­tan­sa lo­pet­ta­neen Al­fa TV:n kat­se­luo­suus oli vä­hän yli 1 pro­sent­tia.

Ka­na­vien viik­ko­ta­voit­ta­vuu­des­sa en­sim­mäi­nen oli MTV3. Sen jäl­keen toi­se­na ja kol­man­te­na oli­vat Yle TV1 ja Yle TV2.