Ke­vään ai­ka­na Su­san­na Puis­to on käy­nyt läpi ”hen­ki­maa­il­man jut­tu­ja.” Nai­sen mat­ka omaan it­seen­sä on vas­ta alus­sa, sil­lä muu­tok­sen tuu­let pu­hal­ta­vat. Me­neil­lään on me­nes­tyk­sek­kään pe­sä­pal­lou­ran vii­mei­nen kau­si.

– Kun on ai­na pro­fi­loi­nut it­sen­sä pe­sä­pal­loi­li­ja­na… Jos ei ole enää sitä, mitä sit­ten on, ja mil­lä ta­val­la it­sen­sä mää­rit­tää, hän ky­se­lee.

Tois­tai­sek­si Puis­to ei vie­lä osaa sa­noa, mitä hän te­kee elä­mäl­lään en­si syk­sy­nä. Tie­dot­to­muus on yrit­tä­nyt vä­hän krii­seil­lä ta­ka­rai­vos­sa, mut­ta Puis­to on päät­tä­nyt ot­taa rau­hal­li­ses­ti.

– Ei mun tar­vi vie­lä tie­tää. Kyl­lä se tu­lee siel­tä var­mas­ti ja aja­tuk­set sel­ke­nee täs­sä mat­kan var­rel­la.

Var­si­nai­sel­ta kou­lu­tuk­sel­taan Puis­to on yli­op­pi­las ja mer­ko­no­mi. Kau­pan alal­ta on ker­ty­nyt ko­ke­mus­ta myös esi­mies­teh­tä­vis­tä. Ai­kai­sem­min hän on työs­ken­nel­lyt muun mu­as­sa ur­hei­lu­liik­kees­sä. Pa­luu sin­ne suun­taan on hyvä back up -plan, mut­ta nyt on hyvä het­ki poh­tia mui­ta­kin vaih­to­eh­to­ja.

Seu­raa­vak­si voi­si ol­la oi­kea ai­ka myös ta­sa­pai­noi­sel­le ih­mis­suh­teel­le ja oman per­heen pe­rus­ta­mi­sel­le. Kump­pa­nin ei tar­vit­se ol­la pe­sä­pal­loi­li­ja, ei mis­sään ni­mes­sä, Puis­to va­kuut­taa nau­ra­en her­sy­vään tyy­liin­sä.

– Sil­lä ei ole vä­liä mitä te­kee. Kun­han on kor­vien vä­lis­sä muu­ta­kin kuin sa­han pu­rua, se­kin on jo pal­jon, hän sa­noo.

Toi­nen haa­ve on löy­tää sel­lai­nen am­mat­ti, et­tä aa­mul­la oli­si kiva he­rä­tä ja läh­teä töi­hin.

– Et­tä us­kal­tai­si elää sel­lais­ta roh­ke­aa elä­mää ja seu­ra­ta in­tui­ti­o­ta. Sel­lai­nen työ oli­si kiva, mis­sä pys­tyi­si ja­ka­maan sitä ko­ke­mus­ta, mitä on it­se ur­hei­lu-uran var­rel­la saa­nut, Puis­to kaa­vai­lee.

Ensi syksyn kuviot eivät ole vielä Puistolle selvillä, mutta hän luottaa siihen, että ne selkenevät ajallaan.

Ensi syksyn kuviot eivät ole vielä Puistolle selvillä, mutta hän luottaa siihen, että ne selkenevät ajallaan.

Lii­kun­tap­sy­ko­lo­gia on ai­he, joka nais­ta kiin­nos­taa. Hän on suo­rit­ta­nut muu­ta­mia ai­hee­seen liit­ty­viä kurs­se­ja­kin avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa. Puis­to on ai­na pi­tä­nyt it­se­ään kyl­mä­her­moi­se­na ur­hei­li­ja­na, mut­ta Pe­sä­kar­hu­jen men­taa­li­val­men­ta­ja Kat­ja Pa­sa­sen oh­jaus on kui­ten­kin tuo­nut sel­väs­ti apua omaan te­ke­mi­seen.

– Kyl­lä se tuo sel­lais­ta ta­sa­pai­noa. Et­tei esi­mer­kik­si koko maa­il­ma kaa­du sii­hen, jos hä­vi­ää jon­kun pe­lin. Var­sin­kin, kun ol­laan mon­ta ker­taa ol­tu fi­naa­lis­sa, sitä on voi­nut syyt­tää it­se­ään sii­tä, et­tä hä­vit­tiin. On ol­lut hyvä saa­da työ­ka­lu­ja nii­den asi­oi­den kä­sit­te­le­mi­seen, jouk­ku­een­sa pit­kä­ai­kai­nen kap­tee­ni ker­too.

Puis­tol­ta on jo use­am­pa­na vuon­na ky­sel­ty, kos­ka hän lyö hans­kat nau­laan. Hän it­se on pi­tä­nyt mit­ta­ri­naan, et­tä niin kau­an kuin pys­tyy ke­hit­ty­mään ja ole­maan avuk­si jouk­ku­eel­le, niin kau­an kan­nat­taa jat­kaa. Nyt on kui­ten­kin tul­lut ai­ka vii­mei­sen kau­den.

– On vain al­ka­nut vain tun­tu­maan sil­tä, et­tä oli­si ai­ka teh­dä jo­tain muu­ta.

Mes­ta­ruu­den saa­vut­ta­mi­nen ei lo­pe­tus­pää­tök­seen si­nän­sä lii­ty. Puis­to huo­maut­taa, et­tä hän ei ole pe­lan­nut pe­sä­pal­loa pel­käs­tään mes­ta­ruu­den ta­kia, vaan myös pe­laa­mi­sen ilos­ta. Si­tä­kään nä­kö­kul­maa ei sovi unoh­taa, et­tä Pe­sä­kar­hut-per­he on ol­lut kai­kin puo­lin tär­keä yh­tei­sö ur­hei­li­jan elä­mäs­sä. Edel­leen osa Puis­ton par­hais­ta ys­tä­vis­tä löy­tyy pe­sä­pal­lon pa­ris­ta.

– Jos esi­mer­kik­si si­vii­lis­sä on ol­lut myrs­kyä, ku­ten vaik­ka pa­ri­suh­teen päät­ty­mi­nen, jouk­kue on kui­ten­kin ol­lut sel­lai­nen py­sy­vä asia elä­mäs­sä, jol­ta on saa­nut tu­kea, Puis­to ker­too.

Puis­to kas­voi Po­rin Enä­jär­vel­lä van­hem­pien­sa ja kah­den vel­jen­sä kans­sa. En­sim­mäi­siin pe­sist­ree­nei­hin­sä hän läh­ti 7-vuo­ti­aa­na naa­pu­rin ty­tön kans­sa. Jo­kin Su­san­nan ja Pe­sä­kar­hu­jen vä­lil­lä lok­sah­ti heti koh­dil­leen. Vaik­ka naa­pu­rin tyt­tö jos­sain koh­taa lo­pet­ti, Su­san­na jat­koi.

Nuo­ruus­vuo­sil­ta suo­men­mes­ta­rin mie­leen on jää­nyt yk­si tär­keä het­ki erään Itä-Län­si ot­te­lun jäl­keen. Pal­kin­to­jen ja­ka­ja ojen­si tei­ni-ikäi­sel­le Su­san­na Puis­tol­le po­kaa­lin ja sa­noi: ”Mä tie­dän, et­tä sus­ta kuul­laan vie­lä”.

Pesäpallotähden seuraaviin tulevaisuuden toiveisiin kuuluu  löytää tasapainoinen ihmissuhde ja perustaa oma perhe.

Pesäpallotähden seuraaviin tulevaisuuden toiveisiin kuuluu löytää tasapainoinen ihmissuhde ja perustaa oma perhe.

Su­san­na ”Pus­ka” Puis­to
– 33-vuot­ta
– Per­hee­seen kuu­lu­vat isä, äi­ti, iso­ve­li ja pik­ku­ve­li
– Ur­hei­lun li­säk­si tyk­kää luon­nos­sa liik­ku­mi­ses­ta, mie­len ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­vien kir­jo­jen lu­ke­mi­ses­ta ja ka­ve­rei­den nä­ke­mi­ses­tä
– Lem­pi­ni­mi ”Pus­ka” syn­tyi pe­li­vuo­si­na Lap­peen­ran­nas­sa, sil­lä se is­tui Itä-Suo­men mur­tee­seen pa­rem­min kuin Puis­to
– Pe­sä­kar­hu­jen kap­tee­ni, Su­per­pe­sik­sen suo­men­mes­ta­ri 2021, Su­per­pe­sik­sen lyö­jä­ku­nin­ga­tar vuo­si­na 2020 ja 2021

Teks­ti ja ku­vat: Pau­lii­na Vil­pak­ka