STT

Tä­nään juh­li­taan mu­siik­ki­a­lan Em­ma-gaa­laa Hel­sin­gin jää­hal­lis­sa. Gaa­las­sa pal­ki­taan muun mu­as­sa vuo­den 2022 ar­tis­ti, tu­lo­kas, bii­si sekä yh­tye.

Em­ma-gaa­la viet­tää tänä vuon­na 40-vuo­tis­juh­li­aan.

Osa gaa­lan pal­kin­nois­ta ja­e­taan jo en­nen il­lan suo­ran lä­he­tyk­sen al­kua gaa­lan et­koil­la.

Gaa­la lä­he­te­tään suo­ra­na Ne­lo­sel­la sekä Ruu­dus­sa kel­lo 20 al­ka­en.

Te­le­vi­si­o­ka­na­va Ne­lo­nen ja sen suo­ra­tois­to­pal­ve­lu Ruu­tu ovat osa Sa­no­ma-kon­ser­nia, joka on STT:n suu­rin omis­ta­ja.