Ari An­te­roi­nen

Tero Vaa­ra, 58, is­tuu lu­vi­a­lai­sen pu­bin pöy­däs­sä ja ker­too, et­tä hy­vää kuu­luu.

– Kesä on pai­net­tu keik­kaa. Nii­tä on ol­lut vain vii­kon­lop­pui­sin ja se on kiva. Kun täs­sä ol­laan liki kuu­si­kym­men­tä, niin kyl­lä nuo yö­työt al­ka­vat pai­naa. Jos keik­ka al­kaa kes­kiy­öl­lä, mi­nul­la me­nee tiis­tai­hin as­ti toi­pua.

Po­ri­rock on ol­lut pal­jon esil­lä eri mu­si­kaa­lien kaut­ta ja Din­go-elo­ku­va­kin on te­keil­lä. Tero Vaa­ra ja Mam­ba-yh­tye oli­vat ai­ka­naan osa il­mi­ö­tä ja ta­pah­tu­mien kes­ki­pis­tees­sä. Mil­lä miet­tein Vaa­ra on kat­soo nos­tal­gia-aal­toa?

– Olin mu­ka­na Ra­kas­ta­jat-te­at­te­rin kon­ser­teis­sa. Siel­lä oli myös Neu­mann, Jus­si Ha­ku­li­nen -vai­naa ja Eve. Ne oli­vat vai­kut­ta­via ko­ke­muk­sia.

– Suh­tau­dun nos­tal­gi­aan myön­tei­ses­ti. Jos ei­vät po­ri­lai­set it­se pi­täi­si liek­kiä yl­lä, niin kuka sit­ten? Se on ol­lut iso osa kau­pun­gin iden­ti­teet­tiä. Ju­tut ovat ol­leet tai­tei­li­joi­ta kun­ni­oit­ta­via, jo­ten an­taa pa­laa vaan.

Tero Vaa­ra siis ym­mär­tää, mitä bii­se­jä kan­sa ha­lu­aa kei­koil­la kuul­la?

– Tot­ta kai. Se oli jo kau­an sit­ten sel­vää, et­tä teem­me keik­ko­ja pal­ve­lu­a­sen­teel­la ja soi­te­taan mitä ha­lu­taan kuul­la. Ei mi­nul­la ole kos­kaan ol­lut ha­lua läh­teä ”tai­de­muu­raa­maan”.

Mitä aja­tuk­sia se he­rät­tää, kun ka­ve­rei­ta on pois­tu­nut au­tu­aim­mil­le soit­to­mail­le?

– Se on vah­vis­ta­nut sitä fi­lo­so­fi­aa, et­tä me kaik­ki olem­me tääl­lä vain käy­mäs­sä. Ei täs­sä ikui­ses­ti pyö­ri­tä.

– Pi­tää omaa kun­to­aan­kin tun­nus­tel­la. Sa­lil­la olen käy­nyt ja pa­nos­ta­nut yleis- ja li­has­kun­toon. Mut­ta ei mi­tään raa­kaa kun­toi­lua.

Kuin­ka usein Män­ty­har­jul­la asu­va mies käy Sa­ta­kun­nas­sa?

– Äi­ti asuu vie­lä Po­ris­sa. Ja nyt jos­tain syys­tä Tu­run seu­dul­la on ol­lut pal­jon keik­kaa. Keik­ko­ja on ol­lut vii­me ai­koi­na Par­ka­nos­sa, nyt tääl­lä Lu­vi­al­la ja Po­ris­sa­kin ke­säl­lä. Tu­lee tääl­lä käy­tyä, vaik­ka Pori on Män­ty­har­jul­ta kat­so­en to­del­la kau­ka­na.

Nä­kyy­kö po­ri­lai­suus vie­lä mie­hes­sä?

– Po­ri­lai­nen mus­ta huu­mo­ri nä­kyy ja kuu­luu. Eh­kä jos­kus kan­nat­tai­si ol­la mie­luum­min hil­jaa kuin läh­teä po­ri­lai­sel­la vaih­teel­la liik­keel­le, tuu­mii Vaa­ra.

Tu­lee­ko va­paal­la kuun­nel­tua mu­siik­kia? On­ko löy­ty­nyt jo­tain uut­ta ja mie­len­kiin­tois­ta?

– Juu­ri kuun­te­lin Po­li­cea ja taan­noin häm­mäs­te­lin An­na Puun lau­lu­ään­tä. Hä­nen kans­saan oli­si hie­noa teh­dä jos­kus yh­teis­työ­tä. Kyl­lä mä mu­saa kuun­te­len. Uu­dem­mis­ta löy­döis­tä voi­si mai­ni­ta Mic­ha­el Ki­wa­nu­kan. Näin Eng­lan­nis­sa hä­nen keik­kan­sa­kin. On joi­ta­kin mui­ta­kin ni­miä, mut­ta ne­kin tun­tu­vat no­jaa­van pe­rin­tee­seen. Tä­nään rou­da­tes­sa kuu­lin suo­ma­lais­ta hip-ho­pia, en­kä ta­jun­nut mi­tään. En sil­ti vä­hek­sy, vaan ajat­te­len, et­tä punk oli meil­le sama asia, mitä nyt hip-hop ja rap ovat nuo­ril­le.

Suo­mes­sa on jul­kais­tu mo­nis­ta ar­tis­teis­ta ja bän­deis­tä kir­jo­ja. Joko Vaa­raa on lä­hes­tyt­ty pyyn­nöil­lä?

– Ei ole. En nyt tie­dä… No, jos Pek­ka Ho­lo­pai­nen ky­syi­si, sit­ten voi­sin läh­teä. Sen pi­tää ol­la raa­kas­ti re­hel­li­nen, ei­kä mi­tään kau­nis­te­lua. Huu­mo­ria pi­tää ol­la se­as­sa. On täs­sä ha­kat­tu pää­tä sei­nään. Jos­kus on on­nis­tut­tu ja jos­kus ei. Ta­ri­noi­ta var­mas­ti riit­tää.

Huh­ti­kuus­sa jul­kais­tiin uu­si Mam­ba-levy Iha­na voi­ma.

– Ala on muut­tu­nut, mut­ta levy jul­kais­tiin vä­hän ai­kaa sit­ten myös vi­nyy­li­nä. Pi­täi­si täs­sä jo var­maan aja­tel­la seu­raa­vi­a­kin jul­kai­su­ja. Väit­teet sii­tä, et­tei tuol­lai­nen pop­mu­siik­ki ei enää toi­mi, on vain si­suun­nut­ta­nut. Eli teh­dään sit­ten li­sää.

Mam­ba täyt­tää en­si vuon­na 40 vuot­ta. Juh­lan kun­ni­ak­si bän­di tu­lee myös Po­rin Pro­me­na­di­kes­kuk­seen lo­ka­kuus­sa 2024.

– Olem­me joka vuo­si­kym­men saa­neet jo­tain ai­kaan sin­ne kan­sa­kun­nan ka­ta­lo­giin. Siis­pä voin tul­la täl­lai­sil­le soo­lo­kei­koil­le­kin esit­tä­mäs­sä omaa mu­saa. Täl­lai­nen kan­san­muu­sik­ko käy soit­ta­mas­sa kan­san­kup­pi­lois­sa.