Juk­ka Sil­vast

LUT-yli­o­pis­to yh­teis­työs­sä Mar­jat­ta ja Ei­no Kol­lin sää­ti­ön kans­sa jär­jes­ti lu­ki­o­lai­sil­le, 2. as­teen met­sä­a­lan opis­ke­li­joil­le sekä Suo­men par­ti­o­lai­sil­le suun­na­tun kil­pai­lun, jon­ka avul­la kan­nus­tet­tiin nuo­ria tu­tus­tu­maan met­siin, nii­den mer­ki­tyk­siin ja mah­dol­li­suuk­siin sekä ide­oi­maan tu­le­vai­suu­den rat­kai­su­ja.

Art­tu­ri Kuja-Kan­to ja Tom­mi No­ro­lah­ti is­ki­vat kä­ten­sä ai­hee­seen, ku­va­si­vat vi­de­on Jout­si­jär­ven maas­tois­sa ja voit­ti­vat toi­sen si­jan. Met­sä360-kil­pai­lun pal­ki­tut vi­de­ot jul­kis­tet­tiin Lah­den Tie­de­päi­väs­sä vii­me vii­kon tors­tai­na.

Art­t­ri Kuja-Kan­to ot­taa uu­den, vuo­si sit­ten te­ke­män­sä alu­e­val­tauk­sen ku­vauk­sen maa­il­maan niin to­sis­saan, et­tä jät­tää opin­not Ul­vi­lan lu­ki­os­sa.

– Kir­joil­la vie­lä olen. Ai­on hank­kia jos­kus ai­kuis­lu­ki­on pa­pe­rit, hän jut­te­li maa­nan­tai­na tu­le­vai­suu­des­taan.

Hän pe­rus­ti kak­si kuu­kaut­ta sit­ten yri­tyk­sen, Ku­jisP­ho­to Oy:n. Va­jaan vuo­den in­ton­sa työ­hön suun­nan­nut nuo­ru­kai­nen sa­noo tä­nään, et­tä töi­tä ku­vau­sa­lal­la on kä­det ns. täyn­nä.

– Läh­den nyt vi­de­o­puol­ta ke­hit­tä­mään – mai­nos­ku­vauk­sia ja il­ma­ku­vauk­sia, eri­lais­ta ta­paa, hän jut­te­lee.

Met­sä360-kil­pai­lu hä­nen mu­kaan­sa oli kuin teh­ty kul­laa­lai­sil­le. Val­miik­si met­sä­mai­sem­mis­sa asu­vi­na ym­pä­ris­tö oli tut­tua, kos­ke­tus met­sään val­mii­na.

Mei­dän met­sä -vi­deo toi toi­sen si­jan. Raa­din mie­les­tä nuor­ten oma­koh­tai­nen ku­vaus tuo hy­vin esiin met­sän mer­ki­tys­tä ja mah­dol­li­suuk­sia eten­kin ret­kei­lyn nä­kö­kul­mas­ta. Vi­deo hou­kut­te­lee hyp­pää­mään en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti met­sien tar­jo­a­miin seik­kai­lui­hin, kui­ten­kin luon­toa ja met­sää kun­ni­oit­ta­en. Vi­deo on ää­ni­maa­il­mal­taan ri­kas ja vi­su­aa­li­ses­ti hie­no, kun­ni­an­hi­moi­nen to­teu­tus.

Kuja-Kan­to sa­noo, et­tä hän vi­de­o­te­ok­sis­saan vil­je­lee no­pe­a­tem­poi­ses­ti ete­ne­vää tyy­liä. Tyy­li miel­lyt­ti raa­tia, ja pal­kin­to­ra­haa kak­sik­ko sai 2 000 eu­roa.

Teos sai ol­la kor­kein­taan vii­si mi­nuut­tia pit­kä.

– Oli­han pal­kin­to yl­lä­tys ja hy­vää tuu­ri­a­kin oli mu­ka­na.

Hän jat­kaa täs­tä eteen­päin yrit­tä­jän tiel­lä. Tar­kem­min on rat­kai­se­mat­ta, mi­ten ku­vauk­seen liit­ty­vät opin­not tu­le­vat vas­taan. Ase­pal­ve­lus Puo­lus­tus­voi­mis­sa tu­lee se­kin eteen vuo­den ku­lut­tua tal­vel­la ja mah­dol­li­nen muut­to muu­ten­kin pois ko­toa.

En­sim­mäi­nen pal­kin­to (3 000 eu­roa) meni Vih­din lu­ki­oon: Met­sä kuu­luu meil­le kai­kil­le. To­teut­ta­jat Kons­ta Läh­de, Ee­me­li Sjöb­lom ja Juu­lia Kä­rä­jä­mies.

Tar­kem­min kul­laa­lais­ten vi­de­on to­teu­tuk­seen pää­see kur­kis­ta­maan myös Mei­dän met­sä – Be­hind the Sce­nes -vi­de­on kaut­ta.

Met­sä360-kil­pai­lu jär­jes­tet­tiin tänä vuon­na tois­ta ker­taa.