Heli Kok­ko

Aar­ne Pel­ko­nen ja Hel­sin­ki Brass Qu­ar­tet esiin­ty­vät hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­tis­sa Ul­vi­lan kir­kos­sa sun­nun­tai­na 27. mar­ras­kuu­ta. Kel­lo 16 al­ka­van jou­lu­kon­ser­tin jär­jes­tää Li­ons Club Ola­vi, ja kon­ser­tin tuot­to me­nee ul­vi­la­lais­ten las­ten ja nuor­ten tu­ke­mi­seen.

Pel­ko­nen ja vas­kiyh­tye esiin­tyi­vät Ul­vi­lan kir­kos­sa en­sim­mäi­sen ker­ran vuo­si sit­ten mar­ras­kuus­sa.

– Vii­me vuo­den jou­lu­kon­ser­tis­ta jäi läm­min tun­nel­ma mie­leen, ja toi­von et­tä sama tun­nel­ma ta­voi­te­taan nyt uu­des­taan, Aar­ne Pel­ko­nen sa­noi pu­he­lin­haas­tat­te­lus­sa.

Pel­ko­sen ja HBQ:n yh­teis­työ on ver­ra­ten uut­ta.

– Hel­sin­ki Brass Qu­ar­te­tis­ta pyy­det­tiin mi­nua jou­lu­kon­ser­tin so­lis­tik­si vii­me vuon­na. On ol­lut uu­si, hie­no ko­ke­mus esiin­tyä vas­kiyh­ty­een kans­sa. Pu­hal­lin­ten soun­di on juh­lal­li­nen ja kir­kas. Yh­ty­een ai­kai­sem­pi so­lis­ti oli ba­ri­to­ni Jor­ma Hyn­ni­nen.

Ul­vi­lan kir­kos­sa esi­te­tään pe­rin­teis­tä jou­lu­mu­siik­kia niin Suo­mes­ta kuin muu­al­ta, ja so­vi­tuk­set on teh­ty pu­hal­lin­ko­koon­pa­nol­le.

HBQ:ia on ku­vat­tu ”mu­sii­kin gen­re­ra­jat ylit­tä­väk­si vas­kiyh­ty­eek­si”. Mu­sii­kin gen­re­ra­jo­ja ylit­tää myös Aar­ne Pel­ko­nen. Mo­ni­puo­li­nen tai­tei­li­ja on va­kuut­ta­nut ylei­sön­sä pait­si oop­pe­ra­la­voil­la ja kon­ser­teis­sa myös viih­teel­li­sem­pien sä­vel­mien esit­tä­jä­nä. Hän on tun­net­tu esiin­ty­jä myös te­le­vi­si­os­sa ja eri­tyi­ses­ti so­si­aa­li­sen me­di­an vi­de­oi­den­sa kaut­ta.

– Tyk­kään päi­vi­tel­lä ja lait­taa vi­de­oi­ta, voin myös näin koh­da­ta ylei­sö­ä­ni ja vas­tai­len ih­mis­ten vies­tei­hin mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan.

Pel­ko­nen kon­ser­toi en­nen jou­lua myös syn­nyin­kau­pun­gis­saan Rau­mal­la. Hän esiin­tyy Py­hän Ris­tin kir­kos­sa 23. jou­lu­kuu­ta ur­ku­ri-pi­a­nis­ti Il­po Las­pak­sen ja sel­lis­ti Lau­ri Ran­ta­moi­ja­sen kans­sa.

– Olen syn­ty­nyt Rau­mal­la ja käy­nyt siel­lä kou­lua lu­ki­oon as­ti, mut­ta sit­ten muu­tin Hel­sin­kiin ja opis­ke­le­maan Si­be­lius-Aka­te­mi­aan. Rau­ma on kui­ten­kin edel­leen tär­keä paik­ka, siel­lä asu­vat äi­ti ja si­sa­ruk­set ja käyn siel­lä usein kon­ser­toi­mas­sa.

Aar­ne Pel­ko­nen muis­te­taan vuo­den 2013 Lap­peen­ran­nan lau­lu­kil­pai­lu­jen ja vuo­den 2015 kan­sain­vä­li­sen Si­be­lius-lau­lu­kil­pai­lun voit­ta­ja­na. Hän val­mis­tui Si­be­lius-Aka­te­mi­as­ta 2014 ja jo seu­raa­va­na vuon­na hän läh­ti Sak­saan. Hän kuu­lui kau­si­na 2015 - 2017 Ol­den­bur­gin oop­pe­ran so­lis­ti­kun­taan, jos­sa hä­nen roo­le­jaan oli muun mu­as­sa Fi­ga­ro Mo­zar­tin Fi­ga­ron häis­sä. Hän on opis­kel­lut lau­lua muun mu­as­sa ba­ri­to­ni Tho­mas Qu­ast­hof­fin luo­kal­la. Lie­do­pet­ta­jis­ta mai­nit­ta­koon myös pi­a­nis­tit Wolf­ram Rie­ger ja Ge­rold Hu­ber sekä Heik­ki Pel­li­nen ja Il­mo Ran­ta.

Suo­men Lied-aka­te­mia ry:n pe­rus­ta­ja­jä­se­nel­le lied on ol­lut alus­ta läh­tien tär­keä lau­lu­mu­sii­kin muo­to, kon­sert­ti­mu­sii­kin ja oop­pe­ran ohel­la.

Hän on vie­rail­lut oop­pe­ra­ta­lois­sa ja kon­sert­ti­sa­leis­sa ja fes­ti­vaa­leil­la ko­ti­maas­sa ja eri puo­lil­la Eu­roop­paa. Suo­mes­sa hän on lau­la­nut muun mu­as­sa Ra­di­on sin­fo­ni­aor­kes­te­rin, Ta­pi­o­la Sin­fo­niet­tan, Kes­ki-Poh­jan­maan Ka­ma­ri­or­kes­te­rin, Tam­pe­re Fil­har­mo­ni­an ja Yli­op­pi­las­kun­nan Lau­la­jien so­lis­ti­na.

– On mo­nien asi­oi­den sum­ma, et­tä olen py­sy­nyt enim­mäk­seen Suo­mes­sa. Viih­dyn tääl­lä ei­kä se, et­tä tu­ki­koh­ta on Hel­sin­gis­sä, es­tä esiin­ty­mi­siä ul­ko­mail­la.

Vuon­na 2019 Pel­ko­nen de­by­toi Suo­men Kan­sal­li­soop­pe­ras­sa Jaak­ko Kuu­sis­ton Jää-oop­pe­ran pää­roo­lis­sa. Täl­lä het­kel­lä hän lau­laa Kan­sal­li­soop­pe­ran Tai­ka­hui­lus­sa Pa­pa­ge­non roo­lin. Hän on mu­ka­na myös Kan­sal­li­soop­pe­ran Cir­cO­pe­ra 2.0. -te­ok­ses­sa, joka saa en­si-il­tan­sa 25. mar­ras­kuu­ta. Ai­nut­laa­tui­ses­sa te­ok­ses­sa läh­de­tään ko­ko­nais­val­tai­sel­le elä­mys­seik­kai­lul­le oop­pe­ran, ny­ky­sir­kuk­sen ja tai­kuu­den maa­il­maan.

Soo­lo­al­bu­mei­ta Aar­ne Pel­ko­sel­la on kol­me, Vir­si il­mes­tyi 2013, Tai­vas sy­lis­sä­ni 2018 ja Haa­ve­ku­via 2019. Nyt on te­keil­lä pa­ri­kin le­vyp­ro­jek­tia, mut­ta niis­tä voi­daan pu­hua vas­ta en­si vuon­na. En­si vuon­na on tu­los­sa myös omien kon­sert­tien sar­ja.