Juk­ka Sil­vast

Jos­kus se vaan me­nee niin, et­tä sat­tu­mat ja ti­lan­teet vie­vät eteen­päin, jopa men­nes­sään. Osan­sa on usein in­to­hi­mol­la­kin.

Po­riin Erä­mes­suil­le en­si vii­kon­vaih­tees­sa juon­ta­maan ja lu­en­noi­maan saa­pu­va hy­vin­kää­läi­nen pa­ris­kun­ta An­ne-Maa­rit Sep­ling ja Jyri Kuu­si­sa­lo on toi­mi­nut yrit­tä­ji­nä alal­la yli seit­se­män vuot­ta.

Anne-Maarit Seplingin kosketus kalastuksen maailmaan on läheinen.

Anne-Maarit Seplingin kosketus kalastuksen maailmaan on läheinen.

Jyri Kuusisalo

An­ne-Maa­rit Sep­ling ja Jyri Kuu­si­sa­lo las­kes­ke­le­vat, et­tä he viet­tä­vät ai­na­kin 150 päi­vää vuo­des­sa luon­nos­sa – ve­sil­lä ja jääl­lä. Pu­nai­nen lan­ka si­too ka­las­tuk­sen di­gi­me­di­an avus­ta­maan vies­tin­tään Ka­las­ta­jan Ka­na­val­la. Jyri Kuu­si­sa­lo sa­noo, et­tä jos raha oli­si se yk­kö­nen, he te­ki­si­vät muu­ta.

– Teem­me tätä rak­kau­des­ta la­jiin. Ha­lu­am­me, et­tä en­sin­nä­kin ih­mi­set ka­las­tai­si­vat ja Suo­mes­sa oli­si tu­le­vai­suu­des­sa­kin ka­las­ta­jia. Au­tam­me ih­mi­siä on­nis­tu­maan pa­rem­min hei­dän omas­sa te­ke­mi­ses­sään. Työm­me ei ole vain luo­da ka­las­ta­mi­seen liit­ty­viä vi­de­oi­ta, vaan se, et­tä ih­mi­set sitä myö­tä on­nis­tui­si­vat pa­rem­min.

Hy­vin­kää­läi­set tuot­ta­vat some-ka­na­vil­le ja omil­le verk­ko­si­vuil­le si­säl­töä ka­las­tuk­seen liit­ty­en – si­säl­töä, jol­la on aut­ta­vaa ar­voa.

– Te­ke­mi­nen on kes­ki­ös­sä ja tuo­te tu­lee mu­ka­na ko­ros­ta­mat­ta.

Kuu­si­sa­lo tar­ken­taa, et­tä ih­mi­set ovat ute­li­ai­ta ja kai­va­vat it­se­kin sen tuo­te­tie­don. Pa­ris­kun­ta kes­kit­tyy neu­vo­maan.

Jyri ker­too, et­tä näin­kin vah­vas­ti ai­he­a­lu­ee­seen pa­neu­tu­nut yri­tys­sap­luu­na on mo­nen eri sat­tu­man sum­ma. Hän on ol­lut vuo­si­kym­me­niä in­to­hi­moi­nen ka­las­ta­ja, kil­pau­is­te­li­ja­kin. An­ne-Maa­rit on taus­tal­taan vies­tin­nän am­mat­ti­lai­nen.

– Tuli vai­he työ­e­lä­mäs­sä, kun yk­si pro­jek­ti lop­pui. Siir­ryin vi­de­o­vies­tin­täy­ri­tyk­seen ke­hit­tä­mään sitä, jo­hon muu po­ruk­ka ei lo­pul­ta si­tou­tu­nut täy­sil­lä. Sii­tä läh­ti ke­hit­ty­mään sit­ten Ka­las­ta­jan Ka­na­va. Ja kun An­ne-Maa­ri­til­la oli oma yri­tys, Ka­las­ta­jan Ka­na­va lii­tet­tiin sii­hen, Jyri ker­too.

Nyt yri­tyk­sen asen­to on sel­lai­nen, et­tä se työl­lis­tää yrit­tä­jien li­säk­si me­dia-as­sis­ten­tin ja usei­ta free­lan­ce­rei­ta.

Ka­la­ruo­ka.fi on ole­mas­sa, ja elää omaa elä­mään­sä. Siel­lä on noin 8 000 kä­vi­jää kuu­kau­sit­tain, mut­ta me­di­an laa­jen­ta­mi­seen ja myy­mi­seen ei ai­kam­me vaan rii­tä. Tar­vit­sem­me li­sää elää kä­siä, An­ne-Maa­rit sa­noo.

Jyri Kuu­si­sa­lo ker­too, et­tä ai­he­a­lu­eis­ta ka­la­ruu­at ja ka­las­tuk­sen hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­set ovat tär­kei­tä asi­oi­ta. An­ne-Maa­rit on teh­nyt ka­na­val­le asi­an­tun­ti­ja­haas­tat­te­lu­ja hy­vin­voin­tiu­lot­tu­vuuk­sis­ta ja vai­ku­tuk­sis­ta las­ten kes­kit­ty­mis­ky­kyyn.

– Ny­ky­a­jan kii­rei­ses­sä elä­mäs­sä ih­mi­sel­le tu­lee tar­ve saa­da sitä hy­vin­voin­tia, ja ka­las­tus on sii­nä tar­jon­nas­sa yk­si, hän sa­noo.

Jy­rin mie­les­tä it­se pyy­det­ty lä­hi­ruo­ka, löy­tää­kö enää eko­lo­gi­sem­paa aja­tus­maa­il­maa tä­hän päi­vään.

Yrittäjät viettävät  vesillä ja talvijäillä noin 150 päivää vuodessa. Someen ohjelmien tekoon liittyy paljon muutakin kuten editointia ja konttoritöitä.

Yrittäjät viettävät vesillä ja talvijäillä noin 150 päivää vuodessa. Someen ohjelmien tekoon liittyy paljon muutakin kuten editointia ja konttoritöitä.

Timo Sarkkinen

Pa­ris­kun­ta ha­lu­aa teh­dä työ­tä tu­le­vai­suus nä­kö­pii­ris­sä. Se on muun mu­as­sa vas­tuul­li­suut­ta ja lap­sien in­nos­ta­mis­ta.

– Suo­mi tar­jo­aa eh­kä maa­il­man par­haat mah­dol­li­suu­det ka­las­tuk­seen. Täy­tyy yrit­tää vain kul­jet­taa tu­le­via su­ku­pol­via mu­ka­na. Mi­nul­le ka­las­tus siir­tyi äi­din­mai­dos­sa. Har­vem­pi 30–35-vuo­ti­as on op­pi­nut tä­hän, ja hei­dän jäl­ki­pol­vil­leen op­pi ei siir­ry äi­din­mai­dos­sa, Jyri miet­tii.

An­ne-Maa­rit on yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja ja Ka­las­ta­jan Ka­na­van si­säl­töst­ra­te­gi. Jyri toi­mii ka­na­van ve­tä­jä­nä ja toi­mit­ta­ja­na. Rou­va on vies­tin­nän am­mat­ti­lai­nen taus­tal­taan, isän­tä vas­taa­vas­ti in­to­hi­moi­nen ka­las­tus­taus­tan hank­ki­nut tuo­tan­to­ta­lou­den in­si­nöö­ri ja ex-lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja. Ka­las­ta­jan Ka­na­va on apu­toi­mi­ni­mi per­hey­ri­tys Efor­te Oy:ssä.

Mitä ka­laa per­hees­sä sit­ten syö­dään, vai syö­dään­kö lain­kaan?

– Otam­me työ­ret­kil­tä­kin ko­tiin mu­kaan ai­na ruo­ka­ka­lat. Muu­ten­kin 80-pro­sent­ti­ses­ti suo­ma­lai­set ka­las­ta­vat ruu­an vuok­si – ei niin, et­tä tar­vit­si­si­vat vält­tä­mät­tä, vaan niin, et­tä ka­las­tet­tu kala val­mis­te­taan ruu­ak­si, ah­ve­nen suo­si­kik­seen ni­me­ä­vä An­ne-Maa­rit jut­te­lee.

He myös va­paut­ta­vat saa­lis­ta, eten­kin isot emo­ka­lat ja pie­net yk­si­löt.

– Vas­tuul­li­suu­teen kuu­luu saa­liin kun­ni­oit­ta­mi­nen, Jyri sa­noo.

– Ajat­te­lim­me aluk­si, et­tä jos täs­tä ko­ko­nai­suu­des­ta sai­si yh­del­le hen­gel­le elan­non, Jyri muis­te­lee läh­tö­koh­taa.

So­me­seu­raa­jia tä­nään on yli 80 000, ja run­sas vuo­si sit­ten he pe­rus­ti­vat yri­tyk­sel­le verk­ko­si­vut. Sin­ne he ko­ko­si­vat kat­sel­ta­vak­si vuo­sien var­rel­ta ma­te­ri­aa­lin, joi­hin so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta ei pääs­syt.

Ko­ke­mus­ta heil­lä on Sa­ta­kun­nas­ta­kin. Po­mar­kun Iso­jär­vel­lä he ovat ku­van­neet muu­ta­maan ot­tee­seen ku­ten Ko­ke­mä­en­jo­el­la­kin. Sä­ky­län Py­hä­jär­veä he pi­tä­vät upe­a­na paik­ka­na, ko­ke­mus­ta on useil­ta ku­vaus­mat­koil­ta.

– Po­rin me­ri­a­lue on vie­lä tun­te­ma­ton, mus­ta auk­ko meil­le, Jyri Kuu­si­sa­lo myön­tää.