Juk­ka Sil­vast

Vii­me vii­kol­la Yy­te­rin hiek­ka­ran­ta ku­hi­si au­rin­gon­pal­vo­jia kuin muu­ra­hai­sia pe­säl­lä, sa­mal­la vii­kol­la vir­kis­tys­ho­tel­lin ma­joi­tus­ka­pa­si­teet­ti oli myy­ty lop­puun ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Ran­ki vai­kut­ti tyy­ty­väi­sel­le. Kes­ki­viik­ko­na päät­ty­nees­sä Sa­ta­kun­nan Vii­kon maa­kun­nal­li­ses­sa te­ras­si­ki­sas­sa ylei­sö vie­lä­pä ää­nes­ti Ran­ta­ra­vin­to­la Hel­men maa­kun­nan par­haak­si.

– Yk­sin­ker­tai­suus on valt­tia, pit­kään mat­kai­lu­bis­nek­ses­sä vai­kut­ta­nut sa­noo ran­taan so­pi­vas­ta kon­sep­tis­ta.

Ran­ta­ra­vin­to­la Hel­mi me­ren ran­ta­vii­van tun­tu­mas­sa ho­tel­lin vie­res­sä on se­son­ki­ra­vin­to­la, joka avau­tui ke­sä­kuun alus­sa ja sul­keu­tuu elo­kuun vii­mei­nen päi­vä.

– Tuo­na kau­te­na se on au­ki jo­kai­nen päi­vä, Ran­ki tar­ken­taa.

Hel­men ke­säk­si ra­ken­net­tu pal­ve­lu­kon­sep­ti on ra­vin­to­la­pääl­lik­kö Jan­ne La­ri­suon kä­si­a­laa. Ran­ki kui­ten­kin avaa sitä La­ri­suon lo­mail­les­sa.

–Tuo­te­per­heen täy­tyy ol­la riit­tä­vän kat­ta­va ja laa­du­kas. Vii­neis­tä on pe­rus­va­li­koi­ma, oluis­ta kes­ki­suu­ri va­li­koi­ma, vä­hän yli kym­me­nen eri laa­tua.

Hel­men al­ko­ho­lit­to­mat kes­kit­ty­vät me­hui­hin ja vir­voi­tus­juo­miin. Ran­ki myön­tää, et­tä tren­di­nä al­ko­ho­lit­to­mat juo­mat ovat kas­vus­sa, mut­ta var­si­nai­set sen sek­to­rin drin­kit teh­dään ho­tel­li­ra­ken­nuk­sen uu­des­sa 6. ker­rok­sen cock­tail-baa­ris­sa.

Kas­vis­ruo­ka kas­vat­taa koko ajan suo­si­o­taan nuor­ten ikä­luok­kien kes­kuu­des­sa. Hel­men ve­ge­lin­ja konk­re­ti­soi­tuu sa­laa­teis­sa ja ve­ge­bur­ge­reis­sa.

Hel­mes­sä on oma keit­tiö. Ja kun pu­hu­taan pik­ku­pur­ta­vas­sa, Hel­mes­sä luo­te­taan ja us­ko­taan eten­kin bur­ge­rei­hin.

– Bur­ger on ky­syt­ty tuo­te – sii­tä on tul­lut isoil­la­kin mark­ki­noil­la jo hi­fis­te­ly­tuo­te, Ran­ki muo­toi­lee.

Hä­nen mie­les­tään ran­ta­ra­vin­to­lan tar­jon­nan tu­lee ol­la riit­tä­vän laa­ja – jär­ke­vä si­ten, et­tä ruuh­ka-ai­ka­na­kin se toi­mii.

– Pro­ses­sin mo­ni­mut­kai­suus hei­jas­tuu taas vä­lit­tö­mäs­ti asi­a­kas­pin­taan.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja ker­too, et­tä ran­ta­ra­vin­to­loi­den toi­mi­vuu­des­ta on niin pal­jon jo ko­ke­mus­ta, et­tä sii­hen kan­nat­taa no­ja­ta. Hie­koil­la au­ki­o­lo­a­jak­si on pää­tet­ty kel­lo 11–22.

Kul­ta­ran­ta Re­sor­tin myyn­ti­joh­ta­jan teh­tä­vis­tä siir­ty­nyt Tuo­mo Ran­ki ot­ti ho­tel­lin­joh­ta­jan teh­tä­vät vas­taan kol­me kuu­kaut­ta sit­ten.

– Tä­hän elä­män­koh­taan koen, et­tä työ­teh­tä­vä oli haas­te ja mah­dol­li­suus, jota hain to­del­la in­nok­kaas­ti.

Hän ko­kee, et­tä Yy­te­rin tun­net­tuut­ta voi­si yhä pa­ran­taa. Hän on tyy­ty­väi­nen omis­ta­jien pa­nos­tuk­seen, jol­loin ho­tel­li­ra­ken­nus sai ko­ro­tu­so­san sau­na- ja sviit­ti­o­sas­toi­neen. Eh­kä ra­ken­nuk­sen ul­ko­nä­köön­kin voi­daan lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa hie­man pa­nos­taa. Ra­ken­nuk­sen iden­ti­teet­tiä ei Ran­kin mie­les­tä kan­na­ta ka­dot­taa. Ja mah­dol­li­suuk­sia ke­sä­se­son­gin ul­ko­puo­li­seen Yy­te­rin hyö­dyn­tä­mi­seen löy­tyy run­saas­ti.

Hän us­koo va­kaas­ti, et­tä suo­ma­lai­set li­sää­vät ko­ti­maas­sa mat­kai­lua.

Sa­ta­kun­nan toi­sek­si par­haak­si va­lit­tiin tänä vuon­na Su­vi­tien Me­ri­ja­ka­mo ja kol­man­nek­si Raa­ti­huo­neen Kel­la­ri.