Suo­men suu­rim­mak­si ran­ta­bi­le­ta­pah­tu­mak­si it­se­ään kut­su­va Rau­man­me­ren ju­han­nus to­teu­tuu suun­ni­tel­man mu­kaan 22.–24.6.

Oh­jel­ma­kat­tauk­ses­sa on mu­ka­na mie­len­kiin­toi­sia elekt­ro­ni­sen mu­sii­kin kan­sain­vä­li­siä ni­miä sekä ko­ti­maan ko­vim­mat esiin­ty­jät. RMJ’n pää­e­siin­ty­ji­nä näh­dään per­jan­tai­na la­val­le nou­se­va bel­gi­a­lai­nen DJ tuot­ta­ja Lost Fre­qu­en­cies, joka nou­si suu­ren ylei­sön tie­toi­suu­teen Are you with me -hi­til­lään. Tors­tai­na pää­la­van fi­naa­li­vuo­ros­sa esiin­tyy aust­ra­li­a­lai­nen räp­pä­ri ja lau­la­ja Mas­ked Wolf. Ul­ko­maa­lais­vah­vis­tuk­se­na RMJ’ssä näh­dään myös ruot­sa­lais­vah­vis­tuk­sia; tuot­ta­ja, lau­lun­te­ki­jä ja lau­la­ja A7S sekä elekt­ro­duo Jubël Dan­cing in the Moon­light -hi­tin ta­kaa.

RMJ’n ko­ti­mai­ses­ta kat­tauk­ses­ta vas­taa­vat myö­täi­sis­sä pur­jeis­sa pors­kut­ta­va Suo­men suo­si­tuin rap-duo JVG, yk­si tä­män het­ken seu­ra­tuin suo­mi­rä­pin te­ki­jä Get­to­ma­sa, taat­tua hit­ti­put­kea tar­joi­le­va Ga­sel­lit ja hel­mi­kuun alus­sa ylei­sö­ää­nes­tyk­sel­lä Vuo­den Ko­ti­mai­nen Ar­tis­ti -Em­man po­kan­nut Sex­ma­ne. Tä­män li­säk­si bi­leet pis­tä­vät pys­tyyn Mou­hous, ylei­sön suo­sik­ki Cle­dos, Ram­ses II, Isac El­li­ot, Dj Oku Luuk­kai­nen sekä cos­tee. Nais­kau­neut­ta ja lah­jak­kuut­ta kat­tauk­seen tuo­vat juu­ri Em­ma Gaa­las­sa pal­kin­to­pöy­tää put­san­nut BESS, Eri­ka Vik­man, Et­ta, Nel­li Ma­tu­la, Tin­ze sekä pai­kal­li­nen Nei­li, joka on yk­si tä­män het­ken kieh­to­vim­mis­ta pop-ni­mis­tä in­dies­ke­nes­sä. Li­säk­si RMJ’n la­voil­le nou­se­vat Kar­ri Koi­ra, Ben­ja­min, Ege Zulu, Tu­ris­ti, Lyö­mät­tö­mät, jam­bo, NGHTIME sekä uu­ni­tuo­re DJ tuot­ta­jien Je­ro­me Saa­ri­sen ja Hen­ri Hei­no­lan muo­dos­ta­ma duo M3NO.

Fes­ti­vaa­lin päi­vä­koh­tai­nen kat­taus on näh­tä­vil­lä RMJ’n ne­tis­sä: www.rmj.fi/oh­jel­ma

Lau­an­tain pää­e­siin­ty­jä il­moit­te­taan ke­vään ai­ka­na.

– RMJ’n asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys nou­si vii­me vuon­na roi­mas­ti edel­li­sis­tä vuo­sis­ta. Tänä ju­han­nuk­se­na ke­hi­täm­me fes­ta­ri­kan­san pa­laut­tei­den pe­rus­teel­la ta­pah­tu­maa en­ti­ses­tään pa­rem­paan suun­taan, jot­ta fes­ta­ri­kup­la ei puh­kea het­kek­si­kään ja ylei­sö voi kes­kit­tyä olen­nai­seen ja saa naut­tia täy­sil­lä ju­han­nus­tun­nel­mas­ta. Vii­me vuon­na lop­puun­myy­dyt VIP-li­put liik­ku­vat ko­vaa vauh­tia, jo­ten eri­tyi­ses­ti tämä lip­pu­tyyp­pi on syy­tä na­pa­ta os­tos­ko­riin ajois­sa, jos ha­lu­aa juh­lia VIP­PI­NÄ.” ker­too tuo­tan­to­pääl­lik­kö, it­se­kin Rau­mal­ta pon­nis­ta­va Jon­na Pih­ka­la.

Rau­man­me­ren Ju­han­nuk­seen voi os­taa sekä fes­ti­vaa­li­li­put ja ma­joi­tuk­sen sa­mal­la ker­taa. Telt­ta­pai­kat, ka­ra­vaa­ni­a­lu­een ma­joi­tuk­sen sekä Po­ro­hol­man lo­ma­kes­kuk­sen ma­joi­tuk­set ovat myyn­nis­sä Ti­ke­tis­sä.

Vii­me vuon­na lop­puun­myy­dyn RMJ’n oman ran­ta­lei­rin­nän telt­ta-alu­et­ta laa­jen­ne­taan ka­ra­vaa­ni­a­lu­een vie­reen.