Tui­ja Saa­ri­nen

Kel­lu­va saa­ri, Kes­kus­te­lu­puis­to, Khro­nok­sen talo Pöy­ty­äl­lä. Sii­nä esi­merk­ke­jä rau­ma­lai­sen Lön­nst­rö­min tai­de­mu­se­on vii­me vuo­sien ny­ky­tai­dep­ro­jek­teis­ta. Moni osaa yh­dis­tää Te­re­sia ja Ra­fa­el Lön­nst­rö­min ko­ti­mu­se­on Lön­nst­rö­min tai­de­mu­se­oon, mut­tei vält­tä­mät­tä tai­de­mu­se­on pro­jek­te­ja.

Elo­kuus­sa Lön­nst­rö­min tai­de­mu­se­on ylei­sö­työn­te­ki­jä­nä aloit­ta­neen Eli­na Ti­ai­sen mis­sio on teh­dä tun­ne­tuk­si toi­min­nan tätä puol­ta. Ti­ai­sel­la on te­at­te­ri­taus­ta ja hän on opis­kel­lut luo­vak­si tuot­ta­jak­si.

– Nä­ki­sin, et­tä mi­nun teh­tä­vä­ni on ma­dal­taa ny­ky­tai­teen näyt­te­lyis­sä käy­mi­sen kyn­nys­tä ja li­sä­tä tie­toi­suut­ta sii­tä, mitä kaik­kea Lön­nst­rö­min tai­de­mu­se­on pro­jek­ti­työ­hön kuu­luu. Tar­koi­tus on myös aut­taa mah­dol­li­sia kä­vi­jöi­tä hah­mot­ta­maan hel­pom­min ihan sel­lai­set pe­ru­sa­si­at kuin mitä, mis­sä ja mil­loin, to­te­aa Ti­ai­nen.

Sa­la­pe­räi­syyt­tä­kin pai­kan ja ajan suh­teen löy­tyy. Ylei­sö­työ­han­ke jal­kau­tuu kau­pun­ki­lais­ten kes­kuu­teen roh­keil­la tem­pauk­sil­la. Yk­si sel­lai­nen ovat yl­lä­tys­juh­lat, joi­ta tul­laan jär­jes­tä­mään yl­lät­tä­en ym­pä­ri kau­pun­kia si­sä­ti­lois­sa ja ul­ko­na.

– Tar­koi­tus on luo­da ti­laa kes­kus­te­lul­le ren­nos­sa il­ma­pii­ris­sä, ja saa­da sa­mal­la ar­vo­kas­ta tie­toa sii­tä, mi­ten ih­mi­set ovat ko­ke­neet pro­jek­tim­me.

Ti­ai­sen sy­dän­tä lä­hel­lä on eri­tyi­ses­ti se, et­tä kai­kil­la oli­si mah­dol­li­suus ol­la mu­ka­na ja ko­kea tai­det­ta.

– Tär­ke­äs­sä roo­lis­sa ovat esi­mer­kik­si päi­vä­ko­ti­lap­sil­le, kou­lu­lai­sil­le ja lu­ki­o­lai­sil­le suun­na­tut il­mai­set näyt­te­ly­o­pas­tuk­set. Tar­koi­tuk­se­na on myös vie­dä tai­det­ta ikäih­mis­ten luo hoi­va­ko­tei­hin.

– Teem­me kai­ken­lais­ta ai­na sop­pa­het­kis­tä ko­ne­mu­siik­ki­ta­pah­tu­miin ja eri­koi­so­pas­tuk­siin. Ajan ta­sal­la ta­pah­tu­mis­ta py­syy hy­vin esi­mer­kik­si seu­raa­mal­la net­ti­si­vu­jam­me.

Lön­nst­rö­min tai­de­mu­se­on ny­ky­tai­teen pro­jek­tien ta­voit­tee­na on to­teut­taa ide­oi­ta, joi­ta ta­val­li­ses­sa ku­va­tai­tei­li­jan työs­sä ei oli­si mah­dol­lis­ta to­teut­taa. Par­hail­laan me­neil­lään ole­van pro­jek­tin tai­tei­li­ja on Nast­ja Säde Rönk­kö, joka on tuo­nut Kai­vo­puis­ton­tie 33:een vi­de­oins­tal­laa­ti­on­sa Sel­viy­ty­mi­so­pas maa­il­man­lo­pun lap­sel­le.

IN­FO---------------

Ajan­koh­tais­ta:

Nast­ja Säde Rönk­kö: Sel­viy­ty­mi­so­pas maa­il­man­lo­pun lap­sel­le. Kai­vo­puis­ton­tie 33 (Kai­vo­puis­ton te­ol­li­suu­sa­lue, Kun­to­max-kun­to­sa­lin lä­hel­lä). Esil­lä 4.12. as­ti.

Kes­ki­viik­ko 16.11. klo 19: Nuor­ten te­ki­jöi­den il­ta. Il­lan oh­jel­mas­sa Rau­man nuo­ri­so­te­at­te­rin per­for­ma­tii­vi­nen esi­tys, jos­sa kuul­laan nuor­ten te­ke­miä teks­te­jä, joi­ta on ins­pi­roi­nut Nast­ja Säde Rön­kön teos. Esil­lä on myös Rau­man Ku­va­tai­de­kou­lun ti­la­tai­de- ja gra­fiik­ka­pa­jan op­pi­lai­den pa­pe­ri­mas­sa­veis­tok­sia näyt­te­lyn tee­mois­ta. Kai­vo­puis­ton­tie 33.

Lau­an­tai 19.11.: Bus­si­kul­je­tus Po­ris­ta Rau­mal­le kat­so­maan Sel­viy­ty­mi­so­pas maa­il­man­lo­pun lap­sel­le -näyt­te­lyä ja Kel­lu­vaa saar­ta. Läh­tö Po­rin mat­ka­kes­kuk­ses­ta (lai­tu­ri 8) klo 13. Eri­koi­so­pas­tuk­sen hin­ta mat­koi­neen ja pai­kan pääl­lä tar­jot­ta­vi­ne eväi­neen on 7 eu­roa. Il­moit­tau­tu­mi­set: eli­na.ti­ai­nen@lon­nst­ro­min­tai­de­mu­seo.fi

Tors­tai 1.12. klo 19: Vil­liyrt­ti-il­ta. An­na Kari Län­si-Suo­men maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­sis­ta tu­lee ker­to­maan vil­liyrt­tien käy­tös­tä ja ke­räi­lys­tä. Lu­vas­sa myös mais­ti­ai­sia. Il­moit­tau­tu­mi­nen lu­en­nol­le 28.11. men­nes­sä: eli­na.ti­ai­nen@lon­nst­ro­min­tai­de­mu­seo.fi