ProP­ro­mo­ti­on Oy tie­dot­taa, et­tä suo­ma­lai­sen po­pu­laa­ri­mu­sii­kin iko­ni Yö jul­kai­see uu­den kap­pa­leen tä­nään 10.2.2023. Yh­ty­een ar­kis­tois­ta on löy­ty­nyt Vii­mei­seen au­rin­gon­las­kuun -bii­si, jon­ka tul­kit­see yh­ty­een edes­men­nyt lau­lu­so­lis­ti ja pe­rus­ta­ja­jä­sen Ol­li Lind­holm.

Ant­ti Klee­mo­lan sä­vel­tä­mä ja Ei­ja Hink­ka­lan sa­noit­ta­ma kap­pa­le on tal­ti­oin­ti vuo­del­ta 2018. Bii­sin ovat tuot­ta­neet Jari La­to­maa ja Mik­ko Kan­gas­jär­vi.

– Vii­mei­seen au­rin­gon­las­kuun -kap­pa­le oli työn al­la ’Mitä jos mä ra­kas­tan’ stu­di­oal­bu­mil­lem­me, mut­ta jos­tain syys­tä se ei mie­les­täm­me sil­loin so­pi­nut ko­ko­nai­suu­teen. Jon­kin ver­ran li­sä­työ­tä kap­pa­leen val­mis­ta­mi­nen jul­kai­su­kun­toon on vaa­ti­nut, mut­ta lop­pu­tu­lok­se­na on upea ja kos­ket­ta­va bii­si, jos­sa on kuul­ta­vis­sa kaik­ki ne tun­nus­mer­kit, jois­ta Yö on ai­na opit­tu tun­te­maan, yh­tye kom­men­toi.

Tänään julkaistavan kappaleen nimi on Viimeiseen auringonlaskuun.

Tänään julkaistavan kappaleen nimi on Viimeiseen auringonlaskuun.

Myyn­ti­tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen

Sing­le jul­kais­taan myös ra­joi­tet­tu­na 10” vi­nyy­li­pai­nok­se­na, joka on saa­ta­va­na le­vy­kau­pois­ta 24.2. al­ka­en. Sing­leä myy myös yh­ty­een vi­ral­li­nen verk­ko­kaup­pa osoit­tees­sa kaup­pa.li­kai­set­le­gen­dat.com Kap­pa­leen myyn­ti­tuot­to oh­ja­taan ko­ko­nai­suu­des­saan hy­vän­te­ke­väi­syy­teen En­si- ja tur­va­ko­tien lii­tol­le, las­ten kal­toin­koh­te­lun kat­kai­se­mi­seen (LKK).

40 vuot­ta Yö­tä -juh­la­kon­sert­ti No­kia Are­nal­la maa­lis­kuus­sa

Yön 40-vuo­tis­ta uraa juh­lis­te­taan Tam­pe­reen No­kia Are­nal­la per­jan­tai­na 24.3.2023. La­val­le nou­se­vat Yö-yh­tye Mik­ko Kan­gas­jär­vi, Ari Toik­ka, Jari La­to­maa, Timo Mynt­ti­nen ja Jus­si Tur­pei­nen sekä yh­ty­ees­sä uran var­rel­la vai­kut­ta­nei­ta muu­si­koi­ta. Lau­lu­ja tul­kit­se­vat Suvi Te­räs­nis­ka, Pau­li Han­hi­nie­mi, JP Lep­pä­luo­to, Jay Le­wis ja Her­ra Ylp­pö.

Ol­li Lind­hol­min pois­me­nos­ta tu­lee ku­lu­neek­si nel­jä vuot­ta sun­nun­tai­na 12.2.2023.

Yö on jul­kais­sut 31 al­bu­mia, joi­ta on myy­ty liki mil­joo­na kap­pa­let­ta. Yh­tye on vas­taa­not­ta­nut jul­kai­suis­taan lu­kui­sia ja­lo­me­tal­li­le­vy­jä. Le­gen­da (2001) ja Rak­kaus on lu­mi­val­koi­nen (2003) ovat saa­vut­ta­neet ne­lin­ker­tais­ta pla­ti­naa, Va­rie­tee (1983) ja Kuo­le­ma­ton (2005) tup­lap­la­ti­naa. Li­säk­si yh­tye on saa­nut vii­si pla­ti­na­le­vyä ja vii­si kul­ta­le­vyä. Yön tun­ne­tuim­pia hit­te­jä ovat Rak­kaus on lu­mi­val­koi­nen, Tia-Ma­ria, Vie mut min­ne vaan, Li­kai­set le­gen­dat I, Ih­mi­sen poi­ka, Sär­ky­vää ja Min­ne tuu­let vie sekä Jus­si Ha­ku­li­sen tun­ne­tuk­si te­ke­mä Jout­sen­lau­lu.