– En ole kos­kaan ol­lut yri­tys­hen­ki­nen, Nig­los Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mar­kus Liu­ko­nen myön­tää, vaik­ka hän sa­mal­la ker­too ole­van­sa to­del­la tyy­ty­väi­nen yri­tyk­sen ke­hit­ty­mi­seen.

Liu­ko­nen eh­ti ol­la Nig­lok­sel­la töis­sä kah­dek­san vuot­ta en­nen kuin yri­tys­kaup­pa tuli pu­heek­si. Vaa­ka­ku­pis­sa pai­noi eni­ten se, et­tä yri­tys oli hä­nel­le en­tuu­des­taan tut­tu.

– Näin yri­tys­toi­min­nan jat­ka­mi­ses­sa mah­dol­li­suu­den. Mi­nua oli­si har­mit­ta­nut, jos oli­sin jät­tä­nyt sen käyt­tä­mät­tä. Työ oli mi­nul­le tut­tua, olen teh­nyt tätä työ­tä jo 12 vuot­ta rak­kau­des­ta hal­lei­hin.

Yri­tys­toi­min­nan os­ta­mi­nen vaa­ti kui­ten­kin tark­ko­ja las­kel­mia ja ris­ki­not­to­ky­kyä.

– Piti miet­tiä tark­kaan plus­sat ja mii­nuk­set sekä ar­vi­oi­da ris­kit lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa. Ra­hoi­tus­ta ei kan­na­ta hank­kia ko­vin pit­käk­si ai­kaa, vaan ta­kai­sin­mak­su­a­jan on ol­ta­va jär­ke­vä, Liu­ko­nen ker­too aja­tuk­sis­taan en­nen kaup­po­ja.

Vaik­ka yri­tyk­sen lii­kei­dea on py­sy­nyt sa­ma­na, toi­min­ta­ym­pä­ris­tö muut­tuu koko ajan. Yri­tys ra­ken­taa eris­tet­ty­jä ele­ment­ti­hal­le­ja ym­pä­ri Suo­men. Ko­ro­na on vai­kut­ta­nut Nig­lok­sen toi­min­taan mel­ko vä­hän.

– Olem­me pyr­ki­neet pi­tä­mään työ­tur­val­li­suu­des­ta huol­ta niin hy­vin kuin mah­dol­lis­ta. Tämä on vai­kut­ta­nut po­si­tii­vi­ses­ti myös sii­hen, et­tä ta­pa­tur­mi­a­kaan ei ole työ­mail­la sat­tu­nut. Kaik­ki työn­te­ki­jäm­me ovat ko­toi­sin Sa­ta­kun­nas­ta, jo­ten pää­a­si­as­sa asen­ta­jam­me asu­vat työ­maan kes­ton ajan toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la vuok­ra­tuis­sa asun­nois­sa, Liu­ko­nen se­lit­tää.

Pai­kal­li­set te­ki­jät ovat Nig­lok­ses­sa vah­vuus. Se on vai­kut­ta­nut sii­hen, et­tä Nig­los­ta pi­de­tään hy­vä­nä työ­nan­ta­ja­na.

– Meil­lä on to­del­la kiva po­ruk­ka töis­sä. Olem­me pa­nos­ta­neet sii­hen, et­tä jo­kai­nen työn­te­ki­jä osaa kaik­ki tar­vit­ta­vat työ­teh­tä­vät. Tä­män li­säk­si meil­lä on jo­kai­sel­la te­ki­jäl­lä jo­kin oma vah­vuus. Kos­ka työn­te­ki­jöi­den osaa­mi­nen on tär­ke­ää, val­mii­ta te­ki­jöi­tä ei löy­dy mark­ki­noil­ta. Jo­kai­nen pe­reh­dy­te­tään työ­hön erik­seen.

Vii­me vuo­si­na Nig­los on kas­va­nut mal­til­la. Yri­tyk­seen on pal­kat­tu uu­sia te­ki­jöi­tä niin työ­mail­le kuin tar­jous­ten las­ken­taan. Myös ka­lus­toa on uu­sit­tu.

– Kas­va­mi­ses­sa myyn­ti­työ on tär­keim­mäs­sä ase­mas­sa. Ei rii­tä, et­tä pal­ka­taan te­ki­jöi­tä ja os­te­taan pa­ket­ti­au­to­ja, en­sin pi­tää saa­da työt han­kit­tua. Kun työ on saa­tu, kei­hään­kär­ke­nä on työn laa­tu. Teim­me asi­a­kas­ky­se­lyn, jon­ka mu­kaan 100 pro­sent­tia asi­ak­kais­tam­me on val­mii­ta suo­sit­te­le­maan mei­tä muil­le­kin, Mar­kus Liu­ko­nen sa­noo.

Nig­los ra­ken­taa mää­räl­li­ses­ti eni­ten noin 500 ne­li­ön ko­koi­sia tuo­tan­to- ja va­ras­to­hal­le­ja. Ra­ken­nu­sa­lal­la ajat ovat nyt Nig­lok­sen työn­joh­ta­jan Juho Lai­ni­on mie­les­tä koh­ta­lai­set. Hän on ol­lut töis­sä Nig­lok­sel­la lä­hes seit­se­män vuo­den ajan.

– Kun val­mis­tuin in­si­nöö­rik­si 2009, alal­ta oli vai­kea saa­da työ­paik­ko­ja. Sen jäl­keen kään­ne on ta­pah­tu­nut sel­väs­ti pa­rem­paan.

Nig­lok­sen asi­a­kas­kun­taan kuu­luu hy­vin eri­ko­koi­sia yri­tyk­siä eri aloil­ta ja se on etu. Asi­ak­kai­siin ja hei­dän in­ves­toin­tei­hin vai­kut­ta­vat pari asi­aa.

– Tär­ke­ää on, et­tä ra­hoi­tus toi­mii ja ra­ken­nus­lu­pia myön­ne­tään. Oli­si hyvä, jos ra­ken­nus­val­von­taa saa­tai­siin jo­ten­kin yh­te­näis­tet­tyä. Kos­ka me­kin toi­mim­me koko Suo­men laa­jui­ses­ti, olem­me huo­man­neet, et­tä sään­nöt vaih­te­le­vat eri paik­ka­kun­tien vä­lil­lä, Liu­ko­nen li­sää.

Kun poh­di­taan tu­le­vai­suut­ta, ovat odo­tuk­set Nig­lok­ses­sa va­loi­sat.

– Kun työt hoi­de­taan laa­duk­kaas­ti ja tar­jo­taan asi­ak­kail­le laa­dun li­säk­si kus­tan­nus­te­ho­kas­ta rat­kai­sua, töi­tä riit­tää jat­kos­sa­kin.