Näin ke­vään tul­les­sa al­ka­vat eri alo­jen opis­ke­li­jat val­mis­tu­maan am­mat­tei­hin­sa ja ha­keu­tu­maan työ­e­lä­mään. Am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen tu­lok­sia on mah­dol­li­suus pääs­tä isol­la jou­kol­la esit­tä­mään ja ver­taa­maan Po­ris­sa 16.–19.5. jär­jes­tet­tä­väs­sä Tai­ta­ja2022 -ta­pah­tu­mas­sa. La­jien kir­jo on to­del­la mo­ni­puo­li­nen kat­taus työ­e­lä­män eri alo­jen am­ma­teis­ta. La­jeis­sa ja teh­tä­vis­sä on mo­ni­puo­li­ses­ti tuo­tu esil­le kä­den­tai­dot ja kä­si­työ­tai­toa vaa­ti­via osa-alu­ei­ta. Tie­to­tek­niik­ka-alat ovat mu­ka­na myös hy­vin edus­tet­tui­na.

Kä­den­tai­toa vaa­ti­vien am­mat­tien ar­vos­tus on jos­sain vai­hees­sa osa­na am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta jää­nyt hie­man ali­ar­vos­tet­tuun ase­maan. On ko­ros­tet­tu kor­ke­am­man ja yli­o­pis­ta­son kou­lu­tuk­sen tär­keyt­tä ja sen saa­vut­ta­mis­ta yhä isom­mal­le osal­le opis­ke­li­jois­ta. Ta­val­laan on unoh­det­tu pe­ru­sam­ma­tit, jot­ka kui­ten­kin mah­dol­lis­ta­vat vie­lä suu­rim­mal­le osas­ta ih­mi­siä hy­vän toi­meen­tu­lon ja elä­mi­sen laa­dun. Tu­le­vai­suu­des­sa­kin tar­vit­sem­me nii­tä ih­mi­siä, jot­ka te­ke­vät myös nii­tä niin sa­not­tu­ja li­kai­sia ja ras­kai­ta töi­tä. Toki työt ja olo­suh­teet ovat ke­hit­ty­neet ja ke­hit­ty­vät edel­leen myös näil­tä osin.

Pe­rus­kou­lun jäl­keen am­mat­ti­kou­lut tar­jo­a­vat hy­vän pon­nah­du­sa­lus­tan työ­e­lä­män al­kuun. Sii­tä on hyvä läh­teä ha­ke­maan omaa tu­le­vai­suu­den työ­paik­kaa ja am­mat­tia, oli se sit­ten toi­sen pal­ve­luk­ses­sa tai sit­ten it­se­näi­se­nä yrit­tä­jä­nä. Yrit­tä­jyys ja sen tuo­mi­nen eri alo­jen kou­lu­tu­soh­jel­miin mu­kaan on ol­lut sel­ke­äs­ti kas­va­mas­sa. Tu­le­vai­suu­des­sa tar­vit­sem­me­kin en­tis­tä enem­män nuo­ria ja am­mat­ti­tai­toi­sia te­ki­jöi­tä, joi­ta yrit­tä­jät par­haim­mil­laan edus­ta­vat.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät on vah­vas­ti mu­ka­na ke­hit­tä­mäs­sä ja kan­nus­ta­mas­sa nuo­ria yrit­tä­jyy­den al­kuun. Yrit­tä­jä­jär­jes­tö on­kin koko yrit­tä­jä­u­ran ai­ka­na tu­ke­mas­sa yrit­tä­jyyt­tä eri ta­voin. Tuom­me esil­le yrit­tä­jyy­den es­tei­tä ja ra­joi­tuk­sia vä­hen­tä­viä toi­men­pi­tei­tä niin pai­kal­li­ses­ti, maa­kun­nal­li­ses­ti kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin. Ta­voit­tee­nam­me on teh­dä Sa­ta­kun­nas­ta suo­men pa­ras yrit­tä­jyys­maa­kun­ta.

Yrit­tä­jyy­des­tä kiin­nos­tu­nei­ta kan­nus­tan­kin osal­lis­tu­maan Tai­ta­ja2022-ta­pah­tu­ma­to­ril­le, jos­sa meil­lä on yh­tei­nen osas­to Uu­sy­ri­tys­kes­kus En­ter Sa­ta­kun­nan aloit­ta­vien yrit­tä­jien neu­vo­jien kans­sa. Tuom­me osas­tol­la vah­vas­ti esil­le myös omis­ta­jan­vaih­dok­sia, jot­ka ovat yk­si hyvä väy­lä yrit­tä­jyy­teen.

Vah­vas­ti Tai­ta­ja 2022-hen­ges­sä mu­ka­na,

Ari Kor­ho­nen

Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät