– Tur­ve on suo­ma­lai­nen puh­das ja ar­vo­kas luon­non­va­ra, py­säh­tyy tur­vey­rit­tä­jä ja Hon­ka­jo­en yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Juha Lei­vo ker­to­maan va­ka­va­na.

– Hon­ka­jo­en Yrit­tä­jäyh­dis­tys to­te­si vuo­si sit­ten, et­tä jo­tain pi­tää teh­dä tur­vey­rit­tä­jien ah­din­gon hel­pot­ta­mi­sek­si ja aloi­tim­me sil­loin vah­van val­ta­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun tur­va­tuot­ta­jien nä­kö­kul­mas­ta. Sa­mal­la ha­lu­sim­me nos­taa esil­le maa­seu­tu­jen työ­pai­kat ja kaik­ki tur­peen­tuo­tan­toon si­don­nai­set elin­kei­not, sum­maa Lei­vo men­nei­tä.

– Saim­me asi­aam­me hy­vin kuu­lu­viin ja pää­sim­me an­ta­maan lau­sun­tom­me TEM:n ja MMM:n aset­ta­maan tur­ve­työ­ryh­mään. Kos­ka mei­dän yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sem­me ei ha­lua an­taa pe­rik­si pi­dim­me maa­lis­kuus­sa ”Vuo­si on ku­lu­nut, mitä kuu­luu tur­ve­tuot­ta­jan asi­al­le? -se­mi­naa­rin Kan­kaan­pääs­sä. Se­mi­naa­ri osui Uk­rai­nan so­dan al­le ja pi­de­tyt pu­heen­vuo­rot sekä kes­kus­te­lu oli­vat eteen­päin vie­vää sekä ra­ken­ta­vaa.

– Suo­mi on tur­ve­tuo­tan­to­tek­no­lo­gi­as­sa maa­il­man pa­ras ja tie­to­tai­tom­me alas­ta on teh­nyt tur­peen­nos­ta­mi­ses­ta eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vää. On ai­ka aja­tel­la tur­ve­po­si­tii­vi­ses­ti, Juha Lei­vo nä­kee tu­le­vai­suu­teen.

– Tun­tuu edel­leen koh­tuut­to­mal­ta, et­tä ar­val­la on pää­tet­ty tur­peen koh­ta­los­ta. Tur­ve on hi­taas­ti uu­siu­tu­va luon­non­va­ra ja lop­puun käy­tet­ty tur­ve­maa ei ole ym­pä­ris­tö­ka­tast­ro­fi. Lop­puun nos­te­tus­ta tur­ve­tuo­tan­to­a­lu­ees­ta saa­daan hy­vää kas­vu­poh­jaa met­sil­le sekä pel­toa ruo­an tuo­tan­toon. Luon­non kier­to­kul­ku jat­kuu ja hiil­tä si­do­taan jäl­leen. Pää­tös­ten pi­täi­si pe­rus­tua fak­toi­hin ei ar­paan ja vää­rät pää­tök­set pi­tää voi­da muut­taa, Lei­vo ki­teyt­tää tur­peen koh­te­lun his­to­ri­aa lain­sää­dän­nön rat­tais­sa.

– Mi­kä­li päät­tä­jät ym­mär­täi­si­vät to­del­la tur­peen tuo­tan­nos­ta ja lu­ki­si­vat tut­ki­mus­tu­lok­sia tur­peen uu­siu­tu­vuu­des­ta ja tur­peen­nos­ton ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta tänä päi­vä­nä, ei tätä on­gel­maa oli­si. Täs­sä on uh­ka­na, et­tä iso mah­dol­li­suus uu­del­le tur­peen ym­pä­ril­le pe­rus­tu­val­le bis­nek­sel­le me­ne­te­tään ide­o­lo­gi­an tai ihan vain tie­tä­mät­tö­myy­den vuok­si.

Kan­kaan­pääs­sä jär­jes­te­tys­sä se­mi­naa­ris­sa Ta­pio Sal­mi­nen, In­si­nöö­ri­toi­mis­to Sa­loy Oy:n ve­si­ra­ken­nu­sin­si­nöö­ri, piti pu­heen­vuo­ron ajan­koh­tai­ses­ta ja mer­kit­tä­väs­tä ai­hees­ta ”On­ko tur­ve tu­le­vai­suu­den tur­va”. Se­mi­naa­ris­sa Ta­pio hy­vin ava­si tur­pees­ta ker­rot­ta­via vää­ris­tä­viä väit­tei­tä, sen tuo­tan­nol­le ase­te­tuis­ta koh­tuut­to­mis­ta vaa­teis­ta sekä mo­nes­ta nyt hu­ka­tus­ta mah­dol­li­suu­des­ta.

– Tut­ki­mus­ten mu­kaan tur­ve uu­siu­tuu 42 mil­joo­naa kuu­ti­oi­ta vuo­des­sa ja ah­ke­rim­pi­na nos­to­vuo­si­na tur­vet­ta nos­tet­tiin kym­me­ni­sen mil­joo­naa kuu­ti­o­ta. Tur­ve­mail­ta las­keu­tu­van ve­den vaa­ti­muk­se­na on ol­la huo­mat­ta­van fos­fo­ri­va­paam­paa kuin ve­sis­töi­hin las­ket­ta­va puh­dis­tet­tu jä­te­ve­si. Mah­dol­li­suuk­si­na meil­lä on tur­pees­ta val­mis­tet­ta­va bi­o­die­sel rat­kai­se­maan oma­va­rai­suut­tam­me.

– Mi­ten kova krii­si maa­il­mal­la tar­vi­taan, et­tä he­rä­tään hyö­dyn­tä­mään sitä mitä meil­lä lä­hel­lä on, ky­syi Juha Lei­vo se­mi­naa­ris­sa ja ky­syy sitä uu­del­leen.

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä lu­pa­si maa­lis­kuus­sa Uk­rai­nan so­dan tuo­man ener­gi­ak­rii­sin alus­sa ai­ko­van­sa pi­tää huo­len sii­tä, et­tä tur­ve­tuo­tan­to jat­kuu.

– Joi­den­kin mie­les­tä tur­peen käy­tön vah­vis­ta­mi­nen ener­gi­an tuot­ta­mi­ses­sa on as­kel men­nei­syy­teen. Mi­nus­ta se on as­kel tu­le­vai­suu­den ener­gi­a­rat­kai­sui­hin ja as­kel riip­pu­mat­to­muu­teen ul­ko­maan ener­gi­as­ta. Jos­kus tun­tuu, et­tä teh­dyil­lä toi­mil­la ei ole kaa­det­tu tur­peen käyt­töä vaan suo­ma­lai­sen tur­peen­tuot­ta­jien elin­kei­no. Suo­men käyt­tä­mäs­tä ener­gi­as­ta 50 pro­sent­tia tu­lee Ve­nä­jäl­tä ja se ovi pi­täi­si saa­da kiin­ni. Huol­to­var­muus on kaik­kien suo­ma­lais­ten oi­keus epä­var­moi­na ai­koi­na, Lei­vo mu­reh­tii.

– Päät­tä­jien ker­to­ma epä­mää­räi­nen kut­su tur­peel­le ener­gi­a­var­muus­va­ras­to­jen täyt­tä­jäk­si on koh­ta, jol­lei jo nyt, myö­häis­tä tu­le­val­le läm­mi­tys­kau­del­le. Vie­lä ole­mas­sa ole­va tur­peen tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti on suu­rel­ta osin si­tou­tu­nut tuot­ta­maan kas­vu­tur­vet­ta ko­ti­maa­han, mut­ta en­nen kaik­kea kas­va­vil­le vien­ti­mark­ki­noil­le. Va­paa­ta ka­lus­toa ja työ­voi­maa on vai­kea löy­tää ener­gi­a­tur­peen nos­toon tar­vit­ta­es­sa. Kai­ken kaik­ki­aan hal­li­tus on vaa­ran­ta­nut Suo­men huol­to­var­muu­den aja­mal­la tur­peen var­muus­va­ras­tot ole­mat­to­mal­le ta­sol­le.

– AVI ja ELY vii­vyt­tä­vät ja mo­ni­mut­kais­ta­vat ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­sia mie­li­val­tai­ses­ti sekä hu­kut­ta­vat yrit­tä­jät ene­ne­vään mää­rään by­rok­ra­ti­aa. Ko­ko­nais­val­tais­ta ym­mär­rys­tä ei tun­nu riit­tä­vän. Tur­peel­la on suu­ri mer­ki­tys elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­des­sa kas­vu­tur­pee­na sekä kui­vik­kee­na ja tur­ve­tuo­tan­to elin­kei­no­na on tär­keä suo­ma­lai­sel­le maa­seu­dul­le. Em­me me voi in­ves­toi­da vuo­dek­si tai kor­ja­ta nyt jo ke­rään­ty­nyt­tä kun­nos­tus­vel­kaa pa­rin vuo­den vuok­si. Me tar­vit­sem­me tie­don kym­me­nen vuo­den pää­hän. Tar­vi­taan­ko mei­tä vie­lä, tar­vi­taan­ko suo­ma­lais­ta puh­das­ta tur­vet­ta, Juha Lei­vo ky­syy.

Miia Sjö­man