60 vuot­ta lop­pi­ai­se­na täyt­tä­nyt Ari Mas­to­mä­ki ke­laa 40-vuo­tis­ta yrit­tä­jä­e­lä­mään­sä taak­se­päin. Maa- ja met­sä­ta­lou­sy­rit­tä­jä­nä sekä kent­tä­sa­hu­ri­na aloit­ta­nut mies pe­rus­ti me­tal­li­fir­man ne­li­kymp­pi­se­nä. Hä­nel­lä on kas­vu­ha­kui­nen yri­tys ja ener­gi­aa jat­kaa yri­tys­toi­min­taa vie­lä vuo­sia eteen­päin. Yh­teis­pe­lil­lä se su­juu, kun mark­ki­noin­nis­ta vas­taa avo­puo­li­so Pi­rit­ta So­ku­ra.

Yri­tyk­sel­lä on hy­vät ti­lat. En­sim­mäi­se­nä tu­tus­tut­tiin viih­tyi­sään ko­taan, mikä si­jait­see yl­lä­tyk­sel­li­ses­ti en­ti­sel­lä na­ve­tan vin­til­lä. Tun­nel­mal­li­nen kota gril­li-huu­vi­neen on teh­ty Pa­ja­tuot­teen näyt­te­ly­käyt­töön. Gril­li-huu­va-pa­ket­te­ja on nel­jää eri­lais­ta.

– Val­mis­tam­me erik­seen myös tun­tu­ri­huu­via, yrit­tä­jä ker­too.

Huu­va on vain yk­si kym­me­nis­tä tuot­teis­ta, sil­lä yri­tys myy myös­kin tak­ka­luuk­ku­ja, kota- ja pi­ha­keit­ti­öi­tä, sekä il­ma­läm­pö­pump­pu­jen ul­ko­yk­si­kön ka­tok­sia.

Ari Mastomäki ja Piritta Sokura esittelykodassa.

Ari Mastomäki ja Piritta Sokura esittelykodassa.

Seija Väre

Le­väs­jo­en me­tal­li on ver­kos­toi­tu­nut tois­ten ali­han­kin­taa tar­jo­a­vien yri­tys­ten kans­sa ja sik­si toi­min­ta on laa­jaa ja mo­ni­puo­li­sia. Yri­tys mark­ki­noi val­mis­ta­man­sa tuot­teet it­se.

– Ka­lus­toom­me kuu­luu NC-plas­ma­leik­kaus 10 mil­li­met­riin saak­ka, CNC-sär­mäys sekä ke­vyi­den ja kes­ki­ras­kai­den te­räs- ja me­tal­li­ra­ken­tei­den TIG/MIG-hit­sauk­set.

Mas­to­mä­ki on huo­lis­saan sii­tä, et­tä ku­lu­va­na vuon­na raa­ka-ai­nei­den hin­nat ovat yli kak­sin­ker­tais­tu­neet.

– Par­haim­pi­na vuo­si­na meni ohut­ta, 0,7–3 mil­lin le­vyä ko­nees­ta läpi 120 ton­nia vuo­des­sa. Gril­li­pa­ket­te­ja on myy­ty yli 20 000.

Tu­li­pe­sät ei­vät kes­tä ikui­ses­ti, jo­ten nii­tä myy­dään myös va­ra­o­si­na, joko mus­tak­si maa­lat­tu­na tai ruos­tu­mat­to­mas­ta te­räk­ses­tä val­mis­tet­tu­na.

Vie­ras­ta työ­voi­maa on täl­lä het­kel­lä yk­si hen­ki­lö.

Pää­tuot­tei­ta ovat ko­tag­ril­lit, ko­dat ja pi­ha­keit­ti­öt.

– Keit­ti­ös­säm­me on­nis­tuu gril­laa­mi­nen, loi­mut­ta­mi­nen, sa­vus­ta­mi­nen ja keit­tä­mi­nen.

Ari Mas­to­mä­ki ker­too, et­tä hä­nen aloit­ta­es­saan vers­taan­sa siel­lä ei ol­lut yh­tään me­tal­li­a­lan ko­net­ta, vaan kaik­ki piti hank­kia. Ti­lat muo­kat­tiin me­tal­liy­ri­tyk­sen toi­min­taan so­pi­vik­si ja täl­lä­kin het­kel­lä pak­kaa­mo toi­mii en­ti­ses­sä si­ka­las­sa.

– Tä­män ra­ken­nuk­sen al­la on en­ti­nen lie­te­säi­liö, joka toi­mii ny­ky­ään jä­te­ve­si­säi­li­ö­nä, hän nau­rah­taa.

Pa­ja­tuo­te pa­nos­taa laa­tuun ja ko­ti­mai­suu­teen. Tuot­teet ovat Avain­lip­pu-mer­kin al­la.

– Meil­le on myön­net­ty Asi­a­kas­tie­don Suo­men Vah­vim­mat -ser­ti­fi­kaat­ti.

Ser­ti­fi­kaa­tin saa­mi­nen ei ole mi­kään lä­pi­huu­to­jut­tu, sil­lä sen kri­tee­rit ovat tiu­kat. Luo­ki­tus on merk­ki yri­tyk­sen eri­no­mai­sis­ta ta­lou­del­li­sis­ta tun­nus­lu­vuis­ta, po­si­tii­vi­sis­ta taus­ta­tie­dois­ta ja hy­väs­tä mak­su­käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Luo­ki­tuk­sen myön­tää Suo­men Asi­a­kas­tie­to Oy.

Ul­ko­mail­la­kin on huo­mat­tu laa­duk­kaat tuot­teet ja Pa­ja­tuot­teen gril­li-huu­vis­ta nou­see savu myös Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa ja ny­kyi­sin pal­jon myös Vi­ros­sa.

Le­väs­jo­en Me­tal­li si­jait­see kau­niil­la pai­kal­la kes­kel­lä ky­lää, en­ti­sen kou­lun vie­res­sä. Mas­to­mä­ki os­ti äi­tin­sä ko­ti­pai­kan ar­mei­jas­ta pääs­ty­ään ja aloit­ti siel­lä isän­tä­nä.

Leväsjoen Metalli sijaitsee kauniilla paikalla keskellä kylää, entisen koulun vieressä. Vapaa-ajallaan Ari Mastomäki ja Piritta Sokura rentoutuvat retkeilemällä asuntoautollaan.

Leväsjoen Metalli sijaitsee kauniilla paikalla keskellä kylää, entisen koulun vieressä. Vapaa-ajallaan Ari Mastomäki ja Piritta Sokura rentoutuvat retkeilemällä asuntoautollaan.

Seija Väre

Pi­rit­ta So­ku­ra työs­ken­te­lee Ruo­ka­vi­ras­ton yli­tar­kas­ta­ja­na. Ko­ro­na-ai­ka on muut­ta­nut työn luon­net­ta etä­työ­pai­not­tei­sek­si, jo­ten hän muut­ti Sei­nä­jo­el­ta Sii­kai­siin. Pi­rit­ta huo­leh­tii Pa­ja­tuot­teen so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta. Yri­tys mark­ki­noi pää­sään­töi­ses­ti Fa­ce­boo­kin ja Ins­tag­ra­min kaut­ta.

– Näin pys­tym­me koh­dis­ta­maan mai­non­taa ylei­söl­le, jot­ka ovat juu­ri sil­lä het­kel­lä kiin­nos­tu­nei­ta tie­tys­tä tuot­tees­ta. Meil­lä on yli 3 000 seu­raa­jaa, hän ker­too.

Ei pa­ris­kun­ta kui­ten­kaan ai­na tee töi­tä, vaik­ka Arin työ­paik­ka on ko­ti­ti­lal­la. He ker­to­vat ko­ro­na-ai­ka­na löy­tä­neen­sä vä­hän kuin va­hin­gos­sa uu­den har­ras­tuk­sen, asun­to­au­toi­lun.

– Tätä kaut­ta on löy­ty­nyt no­pe­as­ti uu­sia ys­tä­viä. Yl­lät­tä­vää kyl­lä, lem­pi­paik­kam­me on El­li­vuo­ri.

Ei tar­vit­se läh­teä mer­ta edem­mäs ka­laan.

Sei­ja Väre