1. Suun­ni­tel­mal­li­suus

Kan­nat­taa käyt­tää ai­kaa suun­nit­te­le­mi­seen. Jos nyt ei ihan tark­kaan kaik­kea kir­joi­ta ylös, niin ai­na­kin pää­piir­teit­täin on hyvä suun­ni­tel­la 1-2 vii­kon ruo­ka­lis­ta.

Ruo­ka­os­tok­set kan­nat­taa kes­kit­tää yh­teen tai kah­teen ker­taan vii­kos­sa ja kaup­paan kan­nat­taa ai­na men­nä os­tos­lis­tan kans­sa. Sil­loin väl­ty­tään mo­nel­ta he­rä­te­os­tok­sel­ta.

2. Ko­ti­va­ra

Ko­to­na kan­nat­taa pi­tää pe­rus­va­ras­toa hy­vin säi­ly­viä elin­tar­vik­kei­ta. Ko­ti­va­raa on sik­si hyö­dyl­lis­tä pi­tää, et­tä jos ra­hat ovat tiu­kas­sa juu­ri en­nen ti­li­päi­vää, ko­to­na on kui­ten­kin jo­tain mitä syö­dä.

Os­ta sel­lai­sia tuot­tei­ta, mitä omas­sa per­hees­sä­si käy­te­tään. Ko­ti­va­ras­sa voi ol­la esi­mer­kik­si ma­ka­ro­nia, rii­siä ja to­maat­ti­py­ree­tä. Niis­tä saa no­pe­as­ti teh­tyä ruo­kaa.

Li­haa puo­les­taan voi lait­taa pak­ka­seen, mut­ta pa­kas­ta­mis­päi­vä kan­nat­taa mer­ki­tä pak­kauk­seen hy­vin. Jau­he­li­haa ei kan­na­ta säi­lyt­tää pak­ka­ses­sa ko­vin pal­joa pa­ria kuu­kaut­ta pi­dem­pään.

3. Ruo­an val­mis­ta­mi­nen ko­to­na

Ko­to­na val­mis­tet­tu ruo­ka on kaik­kein edul­li­sin­ta. Tee vä­hän isom­pia mää­riä ruo­kaa ker­ral­laan. Esi­mer­kik­si keit­to säi­lyy hy­vin jää­kaa­pis­sa pari päi­vää. Sik­si sitä kan­nat­taa teh­dä iso kat­ti­lal­li­nen. Sa­moin vaik­ka li­ha­pul­lia kan­nat­taa teh­dä ker­ral­la niin pal­jon, et­tä osan voi lait­taa pak­ka­seen.

Myös laa­tik­ko­ruo­at, kiu­sauk­set ja pais­tok­set ovat usein edul­li­sia var­sin­kin, jos niis­sä käy­te­tään poh­ja­na pe­ru­naa. Kas­vis­ten käyt­töä ruo­as­sa kan­nat­taa myös li­sä­tä, ja hyö­dyn­tää se­son­ki­a­jan kas­vik­sia. Vä­hän voi jou­tua har­joit­te­le­maan ja kan­nat­taa us­kal­taa muo­ka­ta tut­tu­ja re­sep­te­jä.

4. Seu­raa tuot­tei­den ki­lo­hin­to­ja

Esi­mer­kik­si broi­le­ri hu­na­ja­ma­ri­na­dis­sa on usein edul­lis­ta, mut­ta il­man ma­ri­na­dia ki­lo­hin­ta voi­kin ol­la edul­li­sem­pi. Ma­ri­na­di­kin pai­naa tuot­tees­sa, jo­ten sii­tä­hän ai­ka pal­jon me­nee huk­kaan. Tar­jouk­si­a­kin kan­nat­taa seu­ra­ta ja hyö­dyn­tää. Väl­tä ruo­an os­ta­mis­ta ki­os­kil­ta tai huol­to­a­se­mal­ta, sil­lä siel­lä on kal­liim­paa.

5. Pidä hä­vik­ki­ruo­ka­päi­viä

Ai­na sil­loin täl­löin on hyvä tar­kas­taa jää­kaa­pin si­säl­tö. Jos siel­tä löy­tyy kai­ken­lai­sia jä­miä, ku­ten esi­mer­kik­si vä­hän kink­kua, pap­ri­kan jä­miä ja pari to­maat­tia, niis­tä voi val­mis­taa täh­de­ruo­kia. Esi­mer­kik­si vok­kiin on help­po heit­tää kai­ken­lais­ta se­kai­sin.

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka