STT

Kuka ta­han­sa Suo­mes­sa asu­va täy­si-ikäi­nen voi pian saa­da kut­sun uu­teen kan­sa­lais­par­la­ment­tiin. Ky­sees­sä on edus­kun­nan ja yli­o­pis­to­jen ko­kei­lu uu­des­ta ta­vas­ta ot­taa kan­sa­lai­set pa­rem­min mu­kaan pää­tök­sen­te­koon.

Par­la­ment­tiin pää­see osal­lis­tu­maan kaik­ki­aan 600 suo­ma­lais­ta ja se tu­lee kä­sit­te­le­mään polt­to­ai­ne- ja huu­mau­sai­ne­po­li­tiik­kaa kos­ke­via kan­sa­lai­sa­loit­tei­ta.

Täl­lä vii­kol­la on lä­he­tet­ty en­sim­mäi­set kut­sut, joi­den saa­jat on va­lit­tu sa­tun­nai­so­tan­nal­la.

– Yh­teen­sä 30 000 suo­ma­lais­ta saa kut­sun ja heis­tä 600 va­li­taan osal­lis­tu­maan va­paa­eh­toi­sek­si il­moit­tau­tu­nei­den jou­kos­ta. Ta­voit­tee­na on koo­ta yh­teen mah­dol­li­sim­man laa­ja eri nä­ke­mys­ten ja ih­mis­ten kir­jo kaik­ki­al­ta Suo­mes­ta. Kan­sa­lais­par­la­ment­ti on kuin kan­sa pie­nois­koos­sa, ker­too Åbo Aka­de­min pro­fes­so­ri Kim­mo Grön­lund tie­dot­tees­sa.

Kan­sa­lais­par­la­ment­ti on uu­si osal­lis­tu­mi­sen muo­to, jol­la ke­hi­te­tään suo­ma­lais­ta de­mok­ra­ti­aa. Sen ta­voit­tee­na on tuot­taa tie­toon ja har­kin­taan poh­jau­tu­va kan­sa­lais­mie­li­pi­de, jon­ka avul­la voi­daan li­sä­tä pää­tök­sen­te­on ja jul­ki­sen kes­kus­te­lun mo­ni­ää­ni­syyt­tä ja hy­väk­syt­tä­vyyt­tä.

Kan­sa­lais­par­la­ment­ti ko­koon­tuu kah­den päi­vän ajak­si kuu­le­maan asi­an­tun­ti­joi­ta ja kes­kus­te­le­maan pien­ryh­mis­sä.

– Osal­lis­tu­jat pe­reh­ty­vät kan­sa­lai­sa­loit­tei­siin poh­jau­tu­viin tee­moi­hin ja kes­kus­te­le­vat nii­den poh­jal­ta sekä pien­ryh­mis­sä et­tä asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa. Kan­sa­lais­par­la­men­tin ta­voit­tee­na on luo­da ra­ken­ta­va kes­kus­te­lu­ym­pä­ris­tö, jos­sa kaik­kia kun­ni­oi­te­taan ja kuun­nel­laan, ker­too Tam­pe­reen yli­o­pis­ton pro­fes­so­ri Kai­sa Her­ne.

Kes­kus­te­lu­jen päät­teek­si osal­lis­tu­jien mie­li­pi­teet kar­toi­te­taan ja tu­lok­set luo­vu­te­taan kan­sa­lai­sa­loit­tei­ta kä­sit­te­le­vil­le va­li­o­kun­nil­le.

Kan­sa­lais­par­la­men­tin jär­jes­tä­vät Åbo Aka­de­mi ja Tam­pe­reen yli­o­pis­to yh­des­sä Sit­ran, edus­kun­nan ja Stan­for­din yli­o­pis­ton kans­sa.