Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Suo­ma­lai­set liik­ku­vat ai­van lii­an vä­hän. Huo­les­tut­ta­vin­ta on, et­tä liik­ku­mat­to­muus on li­sään­ty­mäs­sä. UKK-ins­ti­tuu­tin las­kel­mien mu­kaan liik­ku­mat­to­muus ai­heut­taa vuo­sit­tain yli kol­men mil­jar­din eu­ron kus­tan­nuk­set.

Hal­li­tus on käyn­nis­tä­nyt 16-koh­tai­sen, kym­me­nien mil­joo­nien eu­ro­jen Suo­mi liik­keel­le -oh­jel­man. Myös pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ot­ti vir­ka-ai­ka­naan nä­ky­väs­ti kan­taa liik­ku­mat­to­muu­teen.

– Ti­lan­ne on yh­teis­kun­nal­li­ses­ti­kin va­ka­va. Toi­vo­taan, et­tä lii­kun­nal­li­ses­ti ak­tii­vi­sen uu­den pre­si­dent­tim­me esi­merk­ki saa suo­ma­lai­set liik­keel­le. Tar­vi­taan kui­ten­kin ko­ko­nais­val­tai­nen asen­ne­muu­tos, jot­ta ki­pi­nä lii­kun­taa koh­taan saa­daan sy­ty­tet­tyä jo lap­suu­des­sa. Sii­nä van­hem­pien esi­merk­ki on avai­na­se­mas­sa, pai­not­taa Veli-Pek­ka Ke­to­la.

Vel­lu ko­ros­taa­kin, et­tä kaik­ki läh­tee ko­toa. Sit­ten mu­kaan lii­kun­ta­kas­va­tus­tal­koi­siin on saa­ta­va ny­kyis­tä voi­mak­kaam­min kou­lu.

– Kou­lun pa­nos on mer­kit­tä­vä. Lii­kun­ta­tun­tien mää­rää on ra­di­kaa­lis­ti li­sät­tä­vä ja mo­ni­puo­lis­tet­ta­va. Ko­din ja kou­lun ohel­la myös seu­roil­la on luon­nol­li­ses­ti jat­kos­sa­kin oma tär­keä roo­lin­sa.

Lii­kun­nan ter­veys­vai­ku­tuk­set ovat kiis­tat­to­mat, mut­ta sil­ti liik­ku­mat­to­muus vä­es­tös­sä li­sään­tyy vauh­dil­la.

– Ti­lan­ne nä­kyy konk­reet­ti­ses­ti ar­mei­jas­sa. Iso jouk­ko pal­ve­luk­seen as­tu­vis­ta­han on hä­lyt­tä­vän huo­nos­sa kun­nos­sa. Se on täs­sä maa­il­man­ti­lan­tees­sa huo­les­tut­ta­vaa.

Syyt­tä­vä sor­mi osoit­taa pas­si­voi­vien äly­lait­tei­den suun­taan.

– Mo­der­nit elä­män­ta­vat ja eli­nym­pä­ris­tö ei­vät juu­ri­kaan kan­nus­ta fyy­si­seen ak­tii­vi­suu­teen. Se on to­del­la huo­les­tut­ta­vaa, mut­ta pi­tää muis­taa se­kin, et­tä mo­nil­le lap­si­per­heil­le use­at kil­paur­hei­lun la­jit ovat ai­van tur­han kal­lii­ta har­ras­taa. Mut­ta on­nek­si har­ras­te­puo­lel­la on yhä edul­li­sem­pi­a­kin lii­kun­ta­muo­to­ja. Kä­ve­le­mään, juok­se­maan ja pyö­räi­le­mään pää­see sit­ten­kin suh­teel­li­sen pie­nin pa­nos­tuk­sin, poh­tii Ke­to­la.

Lii­kun­ta tuli kiek­ko­le­gen­dan elä­mään jo lap­suu­des­sa. Ne­li­vuo­ti­aa­na en­sim­mäi­sen ker­ran jääl­le luis­tel­lut Äs­sien äs­sä on yhä ikäi­sek­seen eri­no­mai­ses­sa kun­nos­sa.

– Pe­rus­ta vah­val­le fyy­si­sel­le kun­nol­le luo­tiin jo var­hais­vuo­si­na. Sii­tä muo­dos­tui yk­si elä­män kul­ma­ki­vis­tä. Il­man vank­kaa kun­to­poh­jaa ar­ki oli­si nyt var­mas­ti täy­sin toi­sen­lais­ta. Suo­sit­te­len­kin sään­nöl­lis­tä lii­kun­taa kai­kil­le, ko­ros­taa ”Iso Mus­ta”.

Lii­ke on Ke­to­lan­kin mu­kaan lää­ke, joka te­ho­aa kai­ke­ni­käi­sil­le.

– Op­ti­maa­li­sin ti­lan­ne on löy­tää lii­kun­nan rie­mut jo lap­se­na, mut­ta van­hem­pa­na­kin eh­tii. Mie­les­tä­ni yk­si kan­nus­tin ikäih­mi­sil­le oli­si, jos­sa elä­ke­läi­sil­le tar­jot­tai­siin il­mai­set lii­kun­ta­pal­ve­lut – esi­mer­kik­si ui­ma­hal­lei­hin, jos­sa he pää­si­si­vät naut­ti­maan myös kun­to­sa­li­pal­ve­luis­ta.

Suo­ma­lais­ten elä­mä on ki­ris­ty­neen ta­lous­ti­lan­teen vuok­si mo­nel­la ta­paa vai­keu­tu­nut. Ter­veys­pal­ve­lui­den myl­ler­rys nä­kyy eri­to­ten vart­tu­neen vä­es­tön ar­jes­sa.

– Sote-him­me­lin huo­ju­es­sa olen hy­vin huo­les­tu­nut yli 70-vuo­ti­a­den pär­jää­mi­ses­tä. Mei­tä tä­män ikä­luo­kan ih­mi­siä on Po­ris­sa­kin yhä kas­va­va jouk­ko. Yh­teis­kun­nan tuen vä­hen­ty­es­sä, mie­ti­tyt­tää kuka meis­tä tu­le­vai­suu­des­sa pi­tää huol­ta. Sen vuok­si on­kin elin­tär­ke­ää huo­leh­tia omas­ta kun­nos­ta.

Lii­kun­ta kuu­luu jos­sain muo­dos­sa Vel­lun jo­kai­seen päi­vään. Se­ni­o­ri­kiek­koi­lu on Po­ris­sa vi­re­ää. Kau­ka­loon Ke­to­la luis­te­lee Kar­hu­waa­rien ja Tyy­nem­pi Yri­tys-po­ru­kan kans­sa.

– Käyn jääl­lä kol­mes­ti vii­kos­sa. Sen li­säk­si viik­koon mah­tuu kun­to­sa­lit­ree­niä ja tun­nin kä­ve­ly­lenk­ke­jä. Lenk­ki­po­luil­le suun­nis­tan yh­des­sä Ma­ri­ta-vai­mo­ni kans­sa. Myös hä­nen elä­mään­sä lii­kun­ta on kuu­lu­nut kaik­ki yh­tei­set 58 vuot­tam­me. Lii­kun­ta on­kin meil­le elä­män­ta­pa ja eh­do­ton hen­ki­rei­kä. Hen­ki­sen hy­vin­voin­nin kan­nal­ta se on ää­ret­tö­män tär­ke­ää, sa­noo Vel­lu.

Fyy­si­sen lii­kun­nan vas­ta­pai­nok­si puo­li­so on to­tut­ta­nut kiek­ko­mie­hen myös kult­tuu­ri­rien­toi­hin.

– Läh­dem­me usein te­at­te­riin ja elo­ku­viin. Hän mää­rää niis­sä asi­ois­sa tah­din ja il­moit­taa vain, min­kä vä­ri­sen pik­ku­ta­kin pis­tän pääl­le­ni. Kai­ken pääl­le tu­lee ke­hi­tys­työ Äs­sien ja Lii­gan Alum­neis­sa. Ja sit­ten päi­vä­ryt­miin kuu­lu­vat vie­lä ka­ve­ri­ta­paa­mi­set. Ne­kin ovat ai­na an­toi­sia, sa­noo Vel­lu.