Édou­ard Sa­met­ti­jal­ka on Po­rin Ete­lä­ran­nan Tai­de­au­ki­on en­sim­mäi­nen tai­de­te­os ja Sii­kai­sis­sa asu­van Han­na Mar­non paik­ka­si­don­nai­nen puu­veis­tos, jon­ka val­mis­tuk­ses­sa on hyö­dyn­net­ty lah­joi­tet­tu­ja puu­ma­te­ri­aa­le­ja. Työs­ken­te­lyp­ro­ses­sin ai­ka­na on myös luo­tu poh­jois­sa­ta­kun­ta­lais­ta ma­te­ri­aa­li­kyt­kös­ten ja vä­rie­siin­ty­mien kart­taa, joka tu­lee esiin sii­kais­lais­ten te­os­ta var­ten lah­joit­ta­mis­sa ma­te­ri­aa­leis­sa sekä te­ok­sen vär­jäyk­ses­sä käy­te­tyis­sä luon­non vä­reis­sä.

– Ajat­te­len, et­tä Édou­ar­din ta­ri­na Po­ris­sa Ko­ke­mä­en­jo­en var­rel­la Ete­lä­ran­nas­sa on teos sii­tä, mit­kä mai­se­man ai­nek­set yleen­sä ovat. Ne ei­vät kos­kaan näy it­se mai­se­ma­nä­ky­mäs­sä. Tai­tei­li­jan nä­kö­kul­mas­ta mai­se­mas­sa py­ri­tään näyt­tä­mään men­nyt, pree­sens ja tu­le­vai­suus sii­nä kos­kaan on­nis­tu­mat­ta, ker­too Mar­no.

Teos on suun­ni­tel­tu osak­si Po­rin uu­dis­te­tun jo­ki­ran­nan mai­se­maa ja sen tun­nel­maa. Tai­de­au­ki­on esi­tys­pai­kas­sa huo­mi­on voi kiin­nit­tää sii­hen, mi­ten teos on ase­tel­tu­na osak­si mai­se­maa ja mi­ten joen suih­ku­läh­teen pris­ma ikään kuin täy­den­tää ku­van.

Te­os­ta val­mis­ta­es­saan Han­na Mar­no on miet­ti­nyt ka­me­ran lins­siä aja­tel­lak­seen mai­se­ma­som­mi­tel­man dy­na­miik­kaa eri kul­mis­ta. Ku­van­veis­ton ohel­la myös elo­ku­vaa ja lins­si­poh­jai­sia tek­nii­koi­ta opis­kel­lut Mar­no ra­ken­taa usein veis­to­sa­se­tel­man­sa ajat­te­le­mal­la va­lo­ku­vaa tai koh­taus­ta.

– Édou­ard Sa­met­ti­jal­ka -hah­mon ni­me­sin ke­vääl­lä 2023. Hah­mon tun­nel­ma on läh­töi­sin hu­mo­ris­ti­ses­ta Di­de­rot’n Jaak­ko Fa­ta­lis­ti ja hä­nen isän­tän­sä -kir­jas­ta. Tär­keä kir­ja on myös Vic­to­ria Fin­la­yn Vä­ri­mat­ka ma­te­ri­aa­li­se­na läh­tö­koh­ta­na ja Har­ry Sal­men­nie­men Uh­ri­synd­roo­ma, jos­sa maa­la­taan vä­re­jä po­liit­ti­si­na vä­li­nei­nä mie­li­ku­vin. Olen aja­tel­lut myös tai­de­maa­la­ri Édou­ard Ma­net’n työs­ken­te­lyn ta­hal­li­suut­ta ja ai­ka­lais­ta pro­vo­soin­tia Aa­mi­ai­nen ruo­hi­kol­la -te­ok­sen läh­tö­koh­das­ta, joka suu­tut­ti tei­ni­nä, mut­ta jon­ka olen päät­tä­nyt ym­mär­tää toi­sin, tar­koi­tuk­sen­mu­kai­se­na nal­jai­lu­na her­ruu­del­le.

Édou­ard Sa­met­ti­jal­ka toi­mii jat­ku­mo­na Mar­non työs­ken­te­lyl­le, jos­sa huo­mio koh­dis­te­taan ma­te­ri­aa­lei­hin sekä eri­tyi­ses­ti eri­lai­siin vä­ri­ai­nei­siin. Te­ok­sen vär­jää­mi­ses­sä käy­te­tyn sa­met­ti­jal­ka­sie­nen vä­ris­pekt­ri on eri­tyi­sen kat­ta­va ja haas­taa myös huo­mi­oi­maan mi­ten eri­lais­ten ma­te­ri­aa­lien omi­nai­suu­det tu­le­vat osak­si te­os­ta, muun­ta­en sitä myös ajan mit­taan kiin­nos­ta­vas­ti.

– Tä­män­het­ki­nen ma­te­ri­aa­li­nen kiin­nos­tuk­se­ni on puus­sa, lä­hi­luon­nos­ta ke­rä­tyis­sä väri- ja si­do­sai­neis­sa, pig­men­teis­sä ja it­se­va­lai­se­vis­sa luon­non­ma­te­ri­aa­leis­sa. Val­mis­tan pää­a­si­as­sa it­se pin­ta­kä­sit­te­ly­ai­neet. Olen teh­nyt siir­ty­mää au­to- ja ve­ne­te­ol­li­suu­den ma­te­ri­aa­leis­ta vii­den vuo­den ajan, ja py­rin ny­ky­ään so­vel­ta­maan niis­tä op­pi­mi­a­ni käy­tän­tö­jä uu­siu­tu­vien luon­non­va­ro­jen ma­te­ri­aa­leil­la. Ma­te­ri­aa­li­nen siir­ty­mä on muut­ta­nut työ­ni ai­ka­jän­tei­tä, suu­ren­ta­nut va­ras­toin­ti­tar­pei­ta­ni, mut­ta myös luo­nut ym­pä­ril­le­ni uu­sia yh­tei­sö­jä ja ma­te­ri­aa­li­per­hei­tä, Mar­no sa­noo.

Mar­non työs­ken­te­lys­sä pai­kal­li­suus te­ke­mi­sen erään­lai­se­na er­go­no­mi­se­na vä­li­nee­nä on tär­ke­ää. Se on pait­si te­os­ten te­ke­mis­tä niis­tä ma­te­ri­aa­leis­ta, joi­ta on läs­nä ja joi­ta koh­taa ym­pä­ril­lä, myös te­os­ten aset­ta­mis­ta ko­et­ta­vak­si paik­koi­hin ja ym­pä­ris­töi­hin, jot­ka ovat lä­hel­lä ma­te­ri­aa­le­ja. Édou­ard Sa­met­ti­jal­ka -te­ok­sen osia hyö­dyn­ne­tään myö­hem­min uu­des­taan osa­na Sii­kai­siin suun­ni­tel­ta­vaa Puu­aar­re-te­os­ta.

– Ha­lu­an ma­dal­taa ko­ke­mi­sen kyn­nys­tä, jos­ta syys­tä olen läh­te­nyt ulos gal­le­ri­as­ta te­ke­mään paik­ka­si­don­nai­sia te­ok­sia au­ti­o­ta­loi­hin, pel­to­a­loil­le, tei­den var­sil­le, met­siin, kau­pun­kiin, ja olen hy­län­nyt (ra­ken­ta­nut ja pur­ka­nut) te­ok­sia vuo­des­ta 2002.

Édou­ard Sa­met­ti­jal­ka on Po­rin tai­de­mu­se­on uu­den KOR­SI-ko­mis­sio-oh­jel­man ti­laus­te­os. Oh­jel­ma on suun­nat­tu Sa­ta­kun­nas­sa asu­vil­le ja työs­ken­te­le­vil­le tai­tei­li­joil­le. Sii­nä huo­mi­oi­daan pai­kal­li­sia eri­tyis­piir­tei­tä, tu­e­taan ja ke­hi­te­tään tai­teen te­ke­mi­sen käy­tän­tö­jä alu­eel­la sekä tuo­daan ny­ky­tai­teen te­ok­sia esil­le eri­lai­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä.

Oh­jel­ma on ni­met­ty KOR­SI-ko­mis­si­ok­si nos­ta­en esiin hank­keel­le myön­net­tyä kol­mi­vuo­tis­ta ra­hoi­tu­syh­teis­työ­tä KOR­SI Eu­ra­jo­en Sääs­tö­pank­ki­sää­ti­ön kans­sa. Oh­jel­ma on osa Po­rin tai­de­mu­se­on toi­min­taa Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­se­na vas­tuu­tai­de­mu­se­o­na.