Port­fo­li­on­haul­la et­si­tään ke­vääl­lä 2024 val­mis­tu­vaan mo­ni­toi­mi­hal­liin jul­ki­sen tai­de­te­ok­sen te­ki­jää ja to­teut­ta­jaa. Ur­hei­luun pai­not­tu­va mo­ni­toi­mi­hal­lia ra­ken­ne­taan Eu­ra­jo­en lii­kun­ta­kes­kuk­sen yh­tey­teen. Hal­lin on mää­rä val­mis­tua tou­ko­kuun 2024 lo­pus­sa. Käyt­töön hal­li ote­taan vii­meis­tään syk­syn 2024 ai­ka­na.

Tai­teen to­teu­tus­kus­tan­nuk­siin on va­rat­tu ko­ko­nai­suu­des­saan yh­teen­sä enin­tään 55 000 eu­roa. Port­fo­li­o­ha­ku päät­tyy tors­tai­na 30. mar­ras­kuu­ta. Oh­jei­den mu­kai­sen port­fo­li­on mää­rä­ai­kaan men­nes­sä jät­tä­nei­den jou­kos­ta va­li­taan 1–2 tai­tei­li­jaa suun­nit­te­le­maan ja to­teut­ta­maan teos tai te­ok­sia Eu­ra­jo­en Mo­ni­toi­mi­hal­liin. Pää­tök­sen tai­tei­li­jas­ta tai tai­tei­li­jois­ta te­kee hank­kee­seen ni­me­tyn tai­de­han­kin­ta­työ­ryh­män esi­tyk­ses­tä tek­ni­nen lau­ta­kun­ta tam­mi­kuun 2024 ai­ka­na.

Eu­ra­jo­en kun­nan vi­si­os­sa näh­dään, et­tä Eu­ra­jo­ki on va­loi­san tu­le­vai­suu­den koti, jos­sa asuk­kaat viih­ty­vät ja yri­tyk­set me­nes­ty­vät. Eu­ra­jo­en kun­tast­ra­te­gi­aan liit­tyy oleel­li­ses­ti myös kun­nan hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­ma, jos­sa on usei­ta toi­men­pi­tei­tä kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si ku­lu­van val­tuus­to­kau­den ai­ka­na. Kult­tuu­rin ja tai­teen näh­dään edis­tä­vän kun­ta­lais­ten ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia.

Mo­ni­toi­mi­hal­lin käyt­tä­jät tu­le­vat ole­maan suu­ril­ta osin Eu­ra­jo­en kun­nan pe­ru­so­pe­tuk­sen ja lu­ki­on op­pi­lai­ta, eu­ra­jo­ke­lai­sia lii­kun­nan­har­ras­ta­jia ja lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­seu­ro­ja sekä yh­dis­tyk­siä. Mo­ni­toi­mi­hal­lin jul­ki­nen tai­de on läs­nä hal­lin käyt­tä­jien jo­ka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä, jo­ten tai­teen toi­vo­taan li­sää­vän po­si­tii­vi­sia mie­li­ku­via ja tun­tei­ta, ku­ten osal­li­suut­ta, ak­tii­vi­suut­ta, vuo­ro­vai­kut­tei­suut­ta ja iloa.