Hal­pa­Hal­lin Po­rin myy­mä­läs­sä on aloi­tet­tu ener­gi­a­te­hok­kuu­teen ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syy­teen täh­tää­vä re­mont­ti, joka kes­tää noin kak­si kuu­kaut­ta. Kyl­mä­ka­lus­te­re­mon­tin myö­tä säh­kö­e­ner­gi­an­ku­lu­tus las­kee mer­kit­tä­väs­ti, noin 25 pro­sent­tia, kun van­hat avo­mal­li­set kyl­mä­al­taat kor­va­taan mo­der­neil­la, ovel­li­sil­la ver­si­oil­la.

Re­mont­ti ei vai­ku­ta asi­a­kas­lii­ken­tee­seen, sil­lä myy­mä­lä py­syy avoin­na koko pro­jek­tin ajan.

– Van­ho­ja kyl­mä­tis­ke­jä pois­te­taan vä­hi­tel­len sa­mal­la, kun tuom­me ti­lal­le uu­sia. Tuot­teet py­sy­vät saa­ta­vil­la vä­li­ai­kai­sis­sa si­joi­tus­pai­kois­sa, kun­nes ne voi­daan siir­tää uu­siin kor­kei­siin kyl­mä­kaap­pei­hin, ker­too myy­mä­lä­pääl­lik­kö Piia Mä­ke­lä.

Myy­mä­lä uu­dis­tet­tiin vuo­si sit­ten, ja se koki sil­loin mer­kit­tä­viä uu­dis­tuk­sia tuo­te­jär­jes­tyk­ses­sä, vi­su­aa­li­ses­sa il­mees­sä ja asi­a­kas­kier­ron su­ju­vuu­des­sa.

– Saim­me re­mon­tis­sa ai­kaan pal­jon li­sää mas­sa­myyn­ti­ti­laa, tuo­te­ryh­mät si­joi­tel­tua asi­ak­kaal­le hel­pom­mik­si löy­tää sekä upe­at isot, väl­jät käy­tä­vät, Mä­ke­lä ker­too.

– Koko pro­jek­ti oli an­toi­sa niin it­sel­le kuin kai­kil­le muil­le­kin. Oli mo­nel­le kau­pan alan työn­te­ki­jäl­le mel­ko ai­nut­laa­tui­nen ko­ke­mus pääs­tä niin suu­reen muu­tos­työ­hön mu­kaan.

– Nyt, kun jat­kam­me suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti myy­mä­län uu­dis­ta­mis­ta, saam­me kyl­mä­lait­teet­kin ajan­mu­kai­sik­si, ja sa­mal­la asi­a­kas­pa­laut­teen pe­rus­teel­la tuo­te­jär­jes­tys­tä vie­dään vie­lä­kin pa­rem­paan suun­taan. Uu­det kyl­mä­ka­lus­teet ovat myös asi­ak­kail­le hel­pom­mat: tuot­teet saa­daan pa­rem­min esil­le, ja ne ovat asi­ak­kail­le hel­pom­min os­tet­ta­vis­sa, sum­maa Mä­ke­lä.

Po­rin myy­mä­läs­sä on myy­mä­lä­pin­ta-alaa 4600 ne­li­ö­tä. Hen­ki­lös­tö­mää­rä on 34–38 työn­te­ki­jää se­son­gis­ta riip­pu­en.