Maa­rit Kaut­to

Ul­vi­la­lai­set ovat so­mes­sa har­mis­saan, kun lää­kä­riin ei pää­se mil­lään, pu­he­li­meen ei vas­ta­ta, ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu ei toi­mi, ei­kä edes ter­vey­sa­se­man vas­taa­no­tos­sa ole ke­tään pai­kal­la. Ih­mi­set ih­met­te­le­vät pa­ra­nee­ko ti­lan­ne enää kos­kaan.

Ai­kuis­ten pal­ve­lu­jen toi­mi­a­lu­e­joh­ta­ja Sai­la Hoh­ta­ri myön­tää, et­tä uu­den Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een käyn­nis­ty­mi­nen, hen­ki­lös­tö­va­je ja ky­syn­nän li­sään­ty­mi­nen ovat tuo­neet haas­tei­ta ja ruuh­kaa. Ul­vi­la on osa Itäis­tä pal­ve­lu­a­lu­et­ta ja juu­ri täl­lä alu­eel­la ta­kai­sin­soi­ton vii­ve on ol­lut erit­täin pit­kä jo yli puo­len vuo­den ajan, ei­kä kaik­kiin pu­he­lui­hin ole pys­tyt­ty soit­ta­maan ta­kai­sin sa­man päi­vän ai­ka­na.

– Vas­taa­mat­ta jää­neet pu­he­lut siir­ty­vät ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mään. Het­kel­lis­tä ruuh­kaa ta­kai­sin­soi­tos­sa on syn­ty­nyt myös äkil­lis­ten pois­sa­o­lo­jen ta­kia, ja nii­tä on ol­lut vii­me ai­koi­na poik­keuk­sel­li­sen pal­jon.

– Li­säk­si jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jas­ta joh­tu­en ta­kai­sin­soit­to ei ole tul­lut asi­ak­kail­le tun­nis­tet­ta­vas­ta nu­me­ros­ta. Asi­ak­kaat ei­vät ole vält­tä­mät­tä vas­tan­neet ta­kai­sin­soit­toi­hin, kos­ka ovat tul­kin­neet nii­den tu­le­van vie­raas­ta nu­me­ros­ta. On­gel­maa on kä­si­tel­ty 9. tou­ko­kuu­ta. yh­teis­työ­pa­la­ve­ris­sa. Nu­me­ro on nyt muu­tet­tu sa­mak­si nu­me­rok­si, jo­hon soit­to­pyyn­tö on jä­tet­ty.

– Li­säk­si on to­det­tu, et­tä ruuh­kan vuok­si asi­ak­kaat ovat soit­ta­neet myös eri pu­he­li­mil­la pal­ve­lua ta­voi­tel­len, ja tämä edel­leen on li­sän­nyt ruuh­kaa ja kon­tak­tien kä­sit­te­lyn mää­rää. Täs­tä joh­tu­en hoi­ta­jat ovat myös soit­ta­neet ta­kai­sin­soit­to­ja nu­me­roi­hin, jois­sa sit­ten al­ku­pe­räi­nen soit­ta­ja ei ole­kaan ol­lut ta­voi­tet­ta­vis­sa.

Hoh­ta­rin mu­kaan ruuh­kaa on py­rit­ty rat­kai­se­maan siir­tä­mäl­lä re­surs­sia si­säi­ses­ti. Itä-Po­ris­sa ja Ul­vi­las­sa on li­säk­si teh­ty toi­min­ta­mal­lin muu­tok­sia, teh­ty vah­vem­min oma­hoi­ta­ja­työ­tä, seu­rat­tu vas­taus­re­surs­sia ja pu­he­lu­mää­riä sekä jär­jes­tet­ty li­sä­töi­nä jo­non pur­kua.

– Rei­lu kak­si viik­koa sit­ten eri ter­vey­sa­se­mien ta­kai­sin­soi­ton­lin­jat on eriy­tet­ty. Nyt ul­vi­la­lais­ten­kin on mah­dol­li­suus va­li­ta, et­tä soit­to­pyyn­tö jä­te­tään suo­raan Ul­vi­laan. En­nen kaik­ki idän alu­een pu­he­lut oh­jau­tui­vat sa­maan lin­jaan. Vas­taa­va muu­tos on teh­ty myös län­ti­sel­lä ja poh­joi­sel­la alu­eel­la.

Oma­hoi­ta­jia Ul­vi­lan alu­een asuk­kaat saa­vat sitä mu­kaa, kun hoi­ta­vat ter­vey­sa­si­oi­taan ter­vey­sa­se­mal­la.

– Jo­kai­sel­le ei ole etu­kä­teen ni­met­ty oma­hoi­ta­jaa, ei­kä oma­hoi­ta­jaa va­ra­tak­seen tule soit­taa ajan­va­raus­nu­me­roon, Hoh­ta­ri to­te­aa.

Ky­sy­myk­seen, mik­si esi­mer­kik­si Ul­vi­lan ter­veys­kes­kuk­sen vas­taa­no­tos­sa ei ole ol­lut hen­ki­lö­kun­taa pai­kal­la asi­ak­kaan saa­pu­es­sa, Hoh­ta­ri vas­taa:

– Ter­vey­sa­se­mil­la ol­laan pai­kal­la au­ki­o­lo­ai­ko­jen mu­kai­ses­ti, mut­ta moni työ­teh­tä­vä ei näy au­las­sa is­tu­val­le. Vas­taa­no­ton työn­te­ki­jä on siis saat­ta­nut ol­la asi­ak­kaan saa­pu­es­sa hoi­ta­mas­sa työ­teh­tä­vää muu­al­la ta­los­sa.

Lää­kä­riin pää­syyn haas­tei­ta tuo jat­ku­va lää­kä­ri­pu­la, joka kos­kee koko Sa­ta­kun­taa.

– Ylei­ses­ti lää­kä­rien osal­ta pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa on mer­kit­tä­vää osaa­ja­pu­laa koko Sa­ta­kun­nas­sa. Po­rin ja Ul­vi­lan alu­eel­la vir­ka­lää­kä­reis­tä on pu­laa, mut­ta hoi­ta­ja­puo­lel­la ti­lan­ne on hyvä, ker­too vs. vas­tuu­a­lu­e­joh­ta­ja Juha Jaa­ti­nen.

Kan­sa­lais­raa­ti poh­tii tu­le­vai­suu­den pal­ve­lu­ja

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een tu­le­vai­suu­den pal­ve­lui­ta kä­sit­te­le­vään työ­pa­jaan on kut­sut­tu van­hus­neu­vos­ton, vam­mais­neu­vos­ton, nuo­ri­so­val­tuus­ton ja asi­a­kas­raa­din jä­se­niä.

Raa­ti ko­koon­tuu ke­sä­kuun alus­sa nel­jä päi­vää kes­tä­vään työ­pa­jaan Po­riin. Ta­pah­tu­man ajan­koh­ta on 5.–8. ke­sä­kuu­ta. Työ­pa­jan tee­ma­na on: Eri­no­mai­set hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut - mikä te­kee pal­ve­lus­ta hy­vän?

Työ­pa­ja al­kaa taus­ta­tie­to­jen lä­pi­käy­mi­sel­lä hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen muu­tok­seen liit­ty­en. Kan­sa­lais­raa­ti kä­sit­te­lee tu­le­vai­suu­den tar­pei­ta. Ti­lai­suuk­sien pää­pai­no on osal­lis­tu­jien kes­kus­te­luis­sa ja mie­li­pi­teis­sä.

Pro­ses­sin tu­lok­se­na muo­toil­laan Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een kan­sa­lais­raa­din osal­lis­tu­jien ke­hit­tä­mi­seh­do­tus tu­le­vai­suu­den pal­ve­lu­tar­jon­nas­sa huo­mi­oi­ta­vak­si.

Kan­sa­lais­raa­ti jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Vaa­san yli­o­pis­ton kans­sa