STT

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den työn­te­ki­jöis­tä joka kol­mas on elä­köi­ty­mäs­sä kym­me­nen vuo­den ku­lu­es­sa, il­me­nee työ­e­lä­ke­va­kuut­ta­ja Ke­van tuo­rees­ta sel­vi­tyk­ses­tä. Ke­van elä­köi­ty­mi­sen­nus­tee­seen koot­tiin nyt en­si ker­taa tie­dot hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den am­ma­teis­ta eläk­keel­le siir­ty­vis­tä.

Suh­teel­li­ses­ti eni­ten elä­köi­ty­viä on La­pin, Kai­nuun ja Ete­lä-Sa­von hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la. Niis­sä van­huus- ja työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keil­le on siir­ty­mäs­sä noin 35 pro­sent­tia ny­ky­hen­ki­lös­tös­tä vuo­sien 2024–2033 ai­ka­na. Muu­ta maa­ta vä­häi­sem­pää en­nus­tet­tu elä­köi­ty­mi­nen on puo­les­taan Van­taan ja Ke­ra­van sekä Kes­ki-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den sekä Hus-yh­ty­män hen­ki­lös­tön jou­kos­sa. Niis­sä va­jaa 30 pro­sent­tia ny­kyi­sis­tä työn­te­ki­jöis­tä on elä­köi­ty­mäs­sä kym­me­nen vuo­den ai­ka­na.

Osas­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den am­mat­ti­ryh­miä jopa puo­let on elä­köi­ty­mäs­sä vuo­si­kym­me­nes­sä.

– Suu­rin osa elä­köi­ty­vis­tä siir­tyy van­huu­se­läk­keel­le, ja alu­ei­den vä­li­set erot elä­köi­ty­mi­ses­sä joh­tu­vat­kin pää­piir­teis­sään van­huu­se­lä­köi­ty­mi­sen erois­ta. Työ­ky­vyt­tö­myy­se­lä­köi­ty­mi­ses­sä ei alu­ei­den vä­lil­lä ole suu­ria ero­ja. Am­mat­ti­ryh­mien ta­sol­la ero­ja ar­vi­oi­dus­sa elä­köi­ty­mi­ses­sä sen si­jaan on pal­jon, ku­vaa ti­las­to­a­na­lyy­tik­ko Pet­ra Sohl­man tie­dot­tees­sa.

Lu­ku­mää­räi­ses­ti eni­ten elä­köi­ty­viä on hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la lähi- ja sai­raan­hoi­ta­jis­sa. Suh­teel­li­ses­ti eni­ten taas jää eläk­keel­le ko­ti­pal­ve­lu­työn­te­ki­jöi­tä, vas­taa­no­ton ja neu­von­nan hoi­ta­jia sekä mie­len­ter­veys­hoi­ta­jia.

Pie­nin­tä elä­köi­ty­mi­nen on eri­kois­lää­kä­rien, pa­lo­mies­ten ja sai­raan­kul­je­tuk­sen en­si­hoi­ta­jien am­mat­ti­ryh­mis­sä. Niis­sä kym­me­nen vuo­den en­nus­te elä­köi­ty­mi­sel­le on al­le 20 pro­sent­tia.

Keva on Suo­men suu­rin työ­e­lä­ke­va­kuut­ta­ja, joka huo­leh­tii mui­den mu­as­sa kun­ta-alan, val­ti­on, kir­kon ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den elä­ke­a­si­ois­ta.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eis­ta muo­dos­tui suu­ri uu­sien työ­nan­ta­jien jouk­ko nii­den aloi­tet­tua toi­min­tan­sa ku­lu­van vuo­den alus­sa. Kun­tien ja sote-kun­ta­yh­ty­mien pal­ve­luk­ses­ta siir­tyi noin 235 000 sote-am­mat­ti­lais­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den pal­ve­luk­seen. Kun­tien, kun­ta­o­sa­keyh­ti­öi­den ja mui­den kun­ta­or­ga­ni­saa­ti­oi­den pal­ve­luk­ses­sa oli vuo­den 2023 maa­lis­kuus­sa puo­les­taan noin 332 000 va­kuu­tet­tua.