Mark­ku Uha­ri / STT

Epä­va­kaa maa­il­man­ti­lan­ne voi nä­kyä it­se­näi­syys­päi­vän mie­le­no­soi­tuk­sis­sa Hel­sin­gis­sä, ar­vi­oi po­lii­si.

Tois­tai­sek­si Hel­sin­gin po­lii­si on saa­nut en­nak­koil­moi­tuk­set kol­mes­ta mie­le­no­soi­tus­kul­ku­ees­ta en­si kes­ki­vii­kol­le. Yli­ko­mi­sa­rio Jere Roi­mu ker­too STT:lle, et­tä jo­kai­nen jo il­moi­tet­tu ta­pah­tu­ma on po­lii­sil­le en­tuu­des­taan tut­tu.

Hän odot­taa sil­ti, et­tä esi­mer­kik­si Suo­men itä­ra­jan jän­nit­ty­nyt ti­lan­ne sekä konf­lik­ti Lähi-idäs­sä voi­vat hei­jas­tua it­se­näi­syys­päi­vään ja tuo­da jo­ta­kin mu­ka­naan.

– Jo­tain uut­ta vie­lä tu­lee. Ei var­mas­ti mi­tään ko­vin mit­ta­vaa, ja isoim­mat ta­pah­tu­mat it­se­näi­syys­päi­vä­nä ovat nämä il­moi­te­tut, ar­vi­oi Roi­mu.

Tie­dot­tees­saan po­lii­si ke­hot­taa it­se­näi­syys­päi­vä­nä il­ta­päi­väl­lä Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa liik­ku­via va­raa­maan sii­hen ai­kaa.

Po­lii­se­ja on mie­le­no­soi­tus­ten vuok­si pal­jon Hel­sin­gin ka­tu­ku­vas­sa, ja tie­dot­tees­sa Hel­sin­gin po­lii­si ku­vai­lee it­se­näi­syys­päi­vän tur­val­li­suus­jär­jes­te­ly­jä lai­tok­sen suu­rim­mak­si vuo­sit­tai­sek­si ope­raa­ti­ok­si.

Vii­me vuon­na kaik­ki kol­me tut­tua it­se­näi­syys­päi­vän mie­le­no­soi­tus­ta su­jui il­man suu­rem­pia jär­jes­tys­häi­ri­öi­tä.

Ää­ri­oi­keis­to­lai­nen Suo­mi he­rää -mie­le­no­soi­tus on mark­ki­noi­nut mars­sin­sa läh­te­vän Rau­ta­tien­to­ril­ta il­ta­päi­väl­lä kel­lo 16:n jäl­keen. Mie­le­no­soi­tus käyt­tää ko­ti­si­vuil­laan avoi­men ra­sis­ti­sen ja fa­sis­ti­sen si­ni­mus­ta lii­ke -puo­lu­een lo­go­ja, ja ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jan Tuuk­ka Ku­run on mää­rä pi­tää puhe. En­nen ta­pah­tu­maa si­ni­mus­ta lii­ke mai­nos­taa yh­teis­ko­koon­tu­mis­ta Kan­sa­lais­to­ril­la ole­van tu­ho­tun ve­nä­läis­pans­sa­ri­vau­nun luo­na.

Myö­hem­min al­kuil­las­ta ää­ri­oi­keis­to­lai­nen ja kan­sal­lis­mie­li­nen 612-soih­tu­kul­kue on puo­les­taan ai­em­pien vuo­sien ta­paan il­moit­ta­nut ko­koon­tu­van­sa Töö­lön­to­ril­le, mis­tä kul­kue jat­kaa Hie­ta­nie­men hau­taus­maal­le. Soih­tu­kul­ku­een oh­jeis­sa jär­jes­tä­jät ke­hot­ta­vat osal­lis­tu­jia ole­maan pu­keu­tu­mat­ta po­liit­ti­siin tun­nuk­siin. Vii­me vuon­na huo­mi­o­ta he­rät­ti se, kun 612-soih­tu­kul­ku­een rei­tin lop­pu­pääs­sä muu­ta­ma osal­lis­tu­ja polt­ti Ve­nä­jän li­pun.

Hel­sin­ki il­man nat­se­ja -mie­le­no­soi­tus niin ikään ker­too ko­koon­tu­van­sa kes­ki­viik­ko­na Töö­lön­to­ril­le, ja po­lii­sil­le il­moi­tet­tu alus­ta­va al­ku­ai­ka on nel­jäl­tä il­ta­päi­väl­lä. Vii­me vuo­si­na mie­le­no­soi­tus on pyr­ki­nyt vai­keut­ta­maan 612-soih­tu­kul­ku­een ete­ne­mis­tä, ja pa­ri­na vii­me vuon­na soih­tu­kul­kue on Töö­lös­sä oh­jat­tu eri rei­til­le nat­se­ja vas­tus­ta­van mie­le­no­soi­tuk­sen vuok­si.

Roi­mu ker­too, et­tä po­lii­si ei tule hy­väk­sy­mään Hel­sin­ki il­man nat­se­ja -mie­le­no­soi­tuk­sen alus­ta­vaa ko­koon­tu­mis­paik­kaa ei­kä po­lii­sil­la ole täl­lä het­kel­lä mie­le­no­soi­tuk­sen jär­jes­tä­jien kans­sa kes­kus­te­lu­yh­teyt­tä.

– Tar­koi­tus oli­si löy­tää heil­le uu­si ko­koon­tu­mis­paik­ka, mis­tä saa­vat ta­pah­tu­man­sa liik­keel­le, hän sa­noo.

Al­kuil­las­ta Töö­lön, Kluu­vin ja Kruu­nun­haan läpi kul­kee myös opis­ke­li­joi­den pe­rin­tei­nen soih­tu­kul­kue.

Yk­sit­täis­ten mie­le­no­soi­tus­ten tar­kat al­ku­a­jat ja -rei­tit voi­vat vie­lä tar­ken­tua. Mie­le­nil­mauk­sia voi tul­la myös li­sää.

Po­lii­si sai vii­me vuon­na kri­tiik­kiä muun mu­as­sa Hel­sin­ki il­man nat­se­ja -mie­le­no­soi­tuk­sen jär­jes­tä­jil­tä sii­tä, kun po­lii­si kiel­si kur­di­jär­jes­tö PKK:n lip­pu­jen esil­lä­pi­don mie­le­no­soi­tuk­ses­sa. Tä­män vuo­den alus­sa po­lii­si myös kiel­si Hel­sin­gis­sä Tur­kin pre­si­dent­tiä Re­cep Ta­yyip Er­do­ga­nia ku­vaa­van nu­ken esil­lä­pi­don mie­le­nil­mauk­sen yh­tey­des­sä.

Sa­moi­hin ai­koi­hin Turk­ki pant­ta­si Suo­men Nato-ha­ke­muk­sen ra­ti­fi­oin­tia. Myö­hem­min ke­vääl­lä STT ker­toi Po­lii­si­hal­li­tuk­sen muis­ti­os­ta, jon­ka mu­kaan muun mu­as­sa tun­nis­tet­ta­vaa hen­ki­löä esit­tä­vän nu­ken hirt­tä­mis­tä tai louk­kaa­vaa kä­sit­te­lyä mie­le­no­soi­tuk­ses­sa on pi­det­tä­vä läh­tö­koh­tai­ses­ti kun­ni­an­louk­kau­se­päi­ly­nä.

Nyt Roi­mu ker­too, et­tei po­lii­si ole en­nak­koon teh­nyt mi­tään ki­veen­ha­kat­tu­ja lin­jauk­sia sii­tä, mi­ten toi­mia tänä vuon­na esi­mer­kik­si esil­lä pi­det­tä­vien lip­pu­jen kans­sa.

– Se on ai­na ko­ko­nais­har­kin­taa. Ti­lan­teen käyn­nis­sä ol­les­sa rat­ko­taan se, mi­hin puu­tu­taan, mi­ten puu­tu­taan ja mil­lä puu­tu­taan, sa­noo Roi­mu ja jat­kaa:

– Mei­dän pää­teh­tä­väm­me on tie­tys­ti tur­va­ta kaik­kien kol­men il­moi­te­tun ta­pah­tu­man häi­ri­ö­tön kul­ku ja jär­jes­tä­mi­nen.

Hel­sin­ki il­man nat­se­ja -mie­le­no­soi­tuk­sen jär­jes­tä­jät ei­vät ole tois­tai­sek­si tors­tai­na vas­tan­neet STT:n kom­ment­ti­pyyn­töön.