Maa­rit Kaut­to

”Tu­han­nen ne­li­ön puun­käy­tön ja osaa­mi­sen mal­li­ra­ken­nus, jos­sa on ko­kous- ja toi­mis­to­ti­lo­ja ja sau­na. Ti­lat so­pi­via eri alo­jen ti­lai­suuk­siin ja näyt­te­lyi­hin. Kus­tan­nu­sar­vio 7 mil­joo­naa mark­kaa.” Näin kun­ni­an­hi­moi­nen suun­ni­tel­ma oli Puu-Suo­mi Sa­ta­kun­ta -yh­dis­tyk­sel­lä vuon­na 1995.

– Po­rin kau­pun­ki oli lu­pail­lut ra­ken­nuk­sel­le pai­kan Raa­ti­mie­hen­luo­dos­ta, lä­hel­tä ny­kyis­tä Aree­naa ja suun­ni­tel­ma oli jo var­sin pit­käl­lä, kun­nes se lo­pul­ta kui­ten­kin osoit­tau­tui lii­an haas­ta­vak­si pie­nel­le yh­dis­tyk­sel­le. Nyt, kun Kir­ju­rin­luo­toon ol­laan puu­haa­mas­sa sau­na­ra­ken­nus­ta ja on pu­hut­tu myös ho­tel­lis­ta, niin on hyvä het­ki nos­taa nuo van­hat suun­ni­tel­mat esiin. Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Küttner Ky:n pii­rus­tuk­set ovat edel­leen täy­sin to­teut­ta­mis­kel­poi­set, lu­vi­a­lai­nen Puu-Suo­mi Sa­ta­kun­ta ry:n pu­heen­joh­ta­ja, met­sä­ta­lous­neu­vos Rau­no Num­mi­nen to­te­aa.

Puun­käy­tön mal­li­ta­loi­de­an ta­ka­na oli Puu-Suo­mi -han­ke, jon­ka jäl­ki­mai­nin­geis­sa, en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa, pe­rus­tet­tiin Puu-Suo­mi Sa­ta­kun­ta -yh­dis­tys puun­käy­tön puo­les­ta­pu­hu­jak­si maa­kun­nas­sa. Sil­loi­ses­sa Met­sä­lau­ta­kun­nas­sa kou­lu­tus­pääl­lik­kö­nä työs­ken­nel­lyt Rau­no Num­mi­nen va­lit­tiin yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si. Tätä teh­tä­vää hän hoi­taa edel­leen.

– Tuol­loin, lä­hes 30 vuot­ta sit­ten, poh­dis­ke­lin, et­tä jos em­me tee mi­tään, kuo­lee Puu-Suo­mi -hank­keen ai­kaan­saa­ma in­nos­tus pian omaan sau­huun­sa. Sil­loin syn­tyi idea puun­ja­los­tus­hank­kees­ta, joka oli­si puun­käy­tön mal­li­ta­lo. Sil­loi­nen kau­pun­gin kaa­voi­tus­pääl­lik­kö Ola­vi Mä­ke­lä lu­pa­si yh­dis­tyk­sel­le, et­tä ta­lol­le kyl­lä löy­tyi­si paik­ka, jos se to­teu­tui­si. Alus­ta­vas­ti paik­kaa kat­sot­tiin ny­kyi­sen Aree­nan lä­hel­tä.

– Kes­kus­te­lim­me Jyr­ki Kan­kaan kans­sa, et­tä ra­ken­nus voi­si toi­mia myös Pori Jaz­zin esiin­ty­jien ja tie­do­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jien tu­ki­koh­ta­na.

– Ta­loon oli tar­koi­tus tul­la hir­si­sei­nät. Sil­loi­sen Ou­to­kum­mun kans­sa neu­vot­te­lim­me, et­tä kat­to teh­täi­siin ku­pa­ris­ta. Ko­ke­mä­en Ki­vi­veis­tä­mön kans­sa suun­nit­te­lim­me ra­ken­nuk­seen sok­ke­lia tai jopa ko­ko­nais­ta sei­nää ki­ves­tä.

– Ra­ken­ta­mi­ses­ta neu­vot­te­lim­me pai­kal­lis­ten op­pi­lai­tos­ten kans­sa. Aja­tuk­se­na oli, et­tä ai­na­kin joil­tain osin ra­ken­ta­mis­ta voi­tai­siin to­teut­taa opin­näy­te­työ­nä. Ide­a­na oli myös, et­tä puun käy­tön osaa­jat ja am­mat­ti­lai­set oli­si­vat voi­neet saa­da ta­loon esil­le omia tuot­tei­taan. Näin ai­na­kin osan kus­tan­nuk­sis­ta oli­si voi­nut saa­da lah­joi­tuk­si­na, Num­mi­nen muis­te­lee ja jat­kaa:

– Ai­koi­naan tämä pie­nen yh­dis­tyk­sen suu­ri han­ke sai jopa val­ta­kun­nal­lis­ta huo­mi­o­ta.

 Tapahtumataloon oli suunniteltu hirsiseinät ja kuparikatto.

Tapahtumataloon oli suunniteltu hirsiseinät ja kuparikatto.

Puu-Suo­mi Sa­ta­kun­ta -yh­dis­tys toi­mii edel­leen. Yh­dis­tyk­sel­lä on pa­ri­sen­kym­men­tä jä­sen­tä, yk­si­tyis­hen­ki­löi­den li­säk­si myös muu­ta­ma puu­a­lan yri­tys.

– Yhä ha­lu­am­me le­vit­tää puun­käy­tön ilo­sa­no­maa. Vä­li­täm­me jä­se­nil­lem­me tie­toa puu­a­lan ta­pah­tu­mis­ta Suo­mes­sa ja olem­me mu­ka­na val­ta­kun­nal­li­sen yh­tei­se­li­men toi­min­nas­sa. Teem­me li­säk­si yh­teis­työ­tä Sa­ta­kun­nan Met­sä­no­mis­ta­jien kans­sa, jon­ka pu­heen­joh­ta­ja myös olen.

Rau­no Num­mi­sen mu­kaan Sa­ta­kun­nas­sa on noin 30 000 met­sä­no­mis­ta­jaa ja mit­ta­vaa puun­ja­los­tus­ta. Puun­käy­tön mal­li­ta­lo oli­si yhä ajan­koh­tai­nen.

– Kau­pun­gin­joh­ta­jal­le on pii­rus­tuk­set toi­mi­tet­tu ja ai­on ot­taa yh­teyt­tä myös erää­seen kan­sa­ne­dus­ta­jaam­me. Jos han­ke läh­ti­si uu­del­leen tu­lil­le, oli­sin val­mis ole­maan mu­ka­na sen eteen­päin­vie­mi­ses­sä ja ide­oin­nis­sa, Num­mi­nen sum­maa.