STT

Maa­nan­tai­na vie­te­tään lap­sen oi­keuk­sien päi­vää ja aloi­te­taan lap­sen oi­keuk­sien viik­ko. Vii­kon tee­ma­na on tänä vuon­na jo­kai­sen lap­sen oi­keus hy­vin­voin­tiin.

Vies­ti­nä on, et­tä lap­sen hy­vin­voin­tiin vai­kut­ta­vat mo­net te­ki­jät, ku­ten eli­no­lot, koh­te­lu, ter­veys sekä per­heen ti­lan­ne ja toi­meen­tu­lo. Li­säk­si muis­tu­te­taan, et­tä jo­kai­nen ai­kui­nen voi omal­la toi­min­nal­laan vai­kut­taa sii­hen, et­tä lap­set ja nuo­ret voi­vat hy­vin ja saa­vat on­nel­li­sen elä­män.

Tee­ma muis­tut­taa myös val­ti­on vel­voit­tees­ta huo­leh­tia kei­nois­ta, joil­la las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­tia voi­daan vah­vis­taa sekä kan­nus­taa kuu­le­maan las­ten omia aja­tuk­sia ja ko­ke­muk­sia hy­vin­voin­nis­ta.

Lap­sen oi­keuk­sien vies­tin­tä­ver­kos­to jär­jes­tää kou­lui­hin, var­hais­kas­va­tuk­seen ja va­paa-ajal­le toi­min­nal­li­sen las­ten oi­keuk­sien tee­ma­vii­kon, jol­loin lap­set ja nuo­ret saa­vat pe­reh­tyä oi­keuk­siin­sa eri­lais­ten ma­te­ri­aa­lien avul­la. Kou­lu­lai­sil­la on esi­mer­kik­si mah­dol­li­suus lä­het­tää ter­vei­siä päät­tä­jil­le.

Maa­nan­tai­na lap­sen oi­keuk­sien päi­vä­nä myös li­pu­te­taan lap­sil­le.