Tal­vi­set lii­kun­ta­mah­dol­li­suu­det li­sään­ty­vät Po­ris­sa, kun Lii­san­to­rin te­ko­jää val­mis­tuu luis­te­li­joil­le tiis­tai­na 21. mar­ras­kuu­ta.

Lii­san­to­rin kent­tä on tä­nä­kin tal­ve­na ja­et­tu puo­lik­si mai­lat­to­miin sekä mai­lal­li­siin alu­ei­siin. Mai­la­ton alue löy­tyy huol­to­ra­ken­nuk­sen pääs­tä ja mai­lal­li­nen ken­tän toi­ses­ta pääs­tä. Kos­ka te­ko­jääl­lä on sekä mai­la­ton­ta et­tä mai­lal­lis­ta käyt­töä, tu­lee alu­e­ja­koa nou­dat­taa luis­te­li­joi­den tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­sek­si. Kiek­ko­jen käyt­tö Lii­san­to­ril­la on edel­leen kiel­let­ty.

Lä­hi­lii­kun­ta­pe­ri­aat­teel­la toi­mi­va mak­su­ton Lii­san­to­rin te­ko­jää on au­ki ym­pä­ri vuo­ro­kau­den. Kä­vi­jöi­den kan­nat­taa kui­ten­kin huo­mi­oi­da, et­tä va­lot ovat ken­täl­lä pääl­lä kel­lo 7–21.30. Huol­to­ra­ken­nuk­sen pu­ku­ti­lat ava­taan myö­hem­min tal­vel­la.

Ken­tän jää huol­le­taan kol­me ker­taa päi­väs­sä ar­ki­sin, ja kah­des­ti päi­väs­sä vii­kon­lo­pun ajan. Huol­to­ai­koi­na ken­tän on eh­dot­to­mas­ti ol­ta­va tyh­jä. Li­sä­tie­toa Lii­san­to­rin te­ko­jääs­tä löy­tyy kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta.

Myös ur­hei­lu­kes­kuk­sen te­ko­jää­ra­dan ylei­sö­vuo­rot ovat kaik­kien käy­tös­sä. Ai­no­a­na poik­keuk­se­na on sun­nun­tai, jol­loin jär­jes­te­tään eril­li­set vuo­rot mai­lal­li­sil­le ja mai­lat­to­mil­le.

Mar­ras­kuus­sa pää­see myös hiih­tä­mään Po­rin met­säs­sä. Niin sa­not­tu lam­men lenk­ki val­mis­tuu tiis­tai­hin 21. mar­ras­kuu­ta men­nes­sä ja myös ki­lo­met­rin lenk­kiä on ryh­dyt­ty te­ke­mään. Lu­men ty­kit­tä­mi­nen la­duil­le aloi­te­taan heti ke­lien sal­lies­sa.

Ajan­ta­sai­nen tie­to la­tu­jen kun­nos­ta löy­tyy Po­rin ul­ko­lii­kun­nan olo­suh­de­pal­ve­lus­ta osoit­tees­sa https://pori.so­me­tec.fi.

La­tu­jen val­mis­tut­tua kul­ku maa­ui­ma­lal­ta Ka­tin­ku­run po­lul­le ta­pah­tuu ten­nis­kent­tien poh­jois­puo­lel­ta ja ja­lan­kul­ku maa­ui­ma­lan alu­een kaut­ta la­tua pit­kin on kiel­let­ty.