STT–AFP

Maa­pal­lon läm­pö­ti­la oli edel­lis­ten 12 kuu­kau­den ajan yli 1,5 as­tet­ta läm­pi­mäm­pi kuin esi­te­ol­li­se­na ai­ka­na, ra­por­toi il­mas­ton­muu­tos­ta seu­raa­va EU:n Co­per­ni­cus-pal­ve­lu. Tämä on en­sim­mäi­nen ker­ta ti­las­to­his­to­ri­as­sa, kun ra­ja­pyyk­ki ylit­tyi ko­ko­nai­sen vuo­den ajan.

Tut­ki­jat ovat kut­su­neet tie­to­ja jäl­leen va­roi­tuk­sek­si ih­mis­kun­nal­le.

Vii­me vuo­den hel­mi­kuul­ta tä­män vuo­den tam­mi­kuul­le läm­pö­ti­lat oli­vat il­mas­to­pal­ve­lun mu­kaan 1,52 cel­siu­sas­tet­ta ko­hol­la ver­rat­tu­na esi­te­ol­li­seen ai­kaan eli suun­nil­leen vuo­siin 1850–1900.

Pa­rii­sin il­mas­ton­so­pi­muk­seen on kir­jat­tu, et­tä val­ti­oi­den tu­li­si pyr­kiä toi­miin, joil­la läm­pe­ne­mi­nen saa­tai­siin ra­jat­tua al­le 1,5 as­tee­seen.

– Tämä on sel­keä va­roi­tus ih­mis­kun­nal­le sii­tä, et­tä lii­kum­me no­pe­am­min koh­ti 1,5 as­teen läm­pe­ne­mis­tä kuin olem­me so­pi­neet, sa­noi Sak­san Pots­da­min il­mas­ton­muu­tok­seen kes­kit­ty­neen tut­ki­mus­kes­kuk­sen tut­ki­ja Jo­han Rockst­röm AFP:lle.

Il­mas­to­pal­ve­lu pai­not­taa kui­ten­kin, et­tä yli 1,5 as­teen läm­mön­nou­su yh­te­nä vuon­na ei vie­lä vält­tä­mät­tä tar­koi­ta, et­tä kriit­ti­nen raja on py­sy­väs­ti yli­tet­ty.

Ky­sees­sä on sil­ti iso nou­su, jos­ta on syy­tä ol­la huo­lis­saan, tut­ki­jat va­roit­ta­vat.

– 1,5 on iso luku. Se ai­heut­taa meil­le pa­haa va­hin­koa ym­pä­ri maa­il­maa niin läm­pö­aal­to­jen, kui­vuu­den, tul­vien, myrs­ky­jen kuin ve­si­pu­lan muo­dos­sa. Vuo­si 2023 opet­ti tä­män meil­le, sa­noi Rockst­röm.

Vii­me vuon­na muun mu­as­sa Ete­lä-Eu­roop­pa kär­si ää­rim­mäi­ses­tä kuu­muu­saal­los­ta ja en­nä­tyk­sel­li­sen pa­hois­ta hel­teis­tä.

Läm­pö­ti­lan nou­su on jat­ku­nut tänä vuon­na. Esi­mer­kik­si Poh­jois-Aa­si­as­sa, Ete­lä-Eu­roo­pas­sa ja Lähi-idäs­sä läm­pö­ti­lat ovat ol­leet ta­val­lis­ta kor­ke­am­pia.