– Jo­kai­nen voi­si vaik­ka kak­si mi­nuut­tia ham­pai­den pe­sun ai­ka­na poh­tia sel­lai­sia asi­oi­ta, mit­kä saa­vat nau­ra­maan, mis­sä on on­nis­tu­nut, tai min­kä te­ke­mi­ses­tä pi­tää, Maa­rit Nie­me­lä kan­nus­taa.

Maa­il­mas­sa on elet­ty kol­me vai­ke­aa vuot­ta. Sik­si Nie­me­län mu­kaan juu­ri nyt on eri­tyi­sen tar­peel­lis­ta kiin­nit­tää tie­toi­ses­ti huo­mi­o­ta hy­vään.

– Se on ih­mi­ses­sä ihan ai­voi­hin si­sään­ra­ken­net­tu jut­tu, et­tä ne­ga­tii­vi­set asi­at tu­lee huo­mat­tua hel­pom­min. Täl­lä het­kel­lä ne­ga­tii­vi­nen vi­nou­ma on ai­vois­sam­me val­loil­laan, kun ele­tään iso­jen on­gel­mien kes­kel­lä. Jot­ta sai­sim­me ne­ga­tii­vi­suu­den haas­tet­tua, nyt oli­si syy­tä vaik­ka vä­hän vä­ki­sin­kin miet­tiä, mitä hy­vää on meis­sä it­ses­säm­me ja muis­sa. Ja oli­si tär­ke­ää, et­tä sen vie­lä pys­tyi­si sa­no­maan ää­neen.

Näin kan­nat­taa Nie­me­län mu­kaan toi­mia sik­si, et­tä voi­ma­va­rat ja re­si­liens­si riit­täi­si­vät haas­ta­vi­na ai­koi­na.

Nie­me­lä kou­lut­tau­tui po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an asi­an­tun­ti­jak­si vuon­na 2021. Po­si­tii­vi­nen psy­ko­lo­gia on uu­deh­ko, 2000-lu­vun vaih­tees­sa syn­ty­nyt tie­teen­haa­ra.

– Po­si­tii­vi­ses­sa psy­ko­lo­gi­as­sa tun­nis­te­taan ole­mas­sa ole­va hyvä ja vah­vis­te­taan sitä en­ti­ses­tään. Yk­si po­si­tii­vi­seen psy­ko­lo­gi­aan liit­ty­vis­tä lem­pi­lau­seis­ta­ni kuu­luu: ”Vah­vis­ta­mal­la vah­vuuk­sia heik­kou­det heik­ke­ne­vät,” Nie­me­lä ker­too.

Maarit Niemelä on kouluttautunut positiivisen psykologian asiantuntijaksi. KUVA: EEVA MEUSEL

Maarit Niemelä on kouluttautunut positiivisen psykologian asiantuntijaksi. KUVA: EEVA MEUSEL

Hä­nel­le it­sel­leen po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an löy­tä­mi­nen on ol­lut iso asia. Se an­toi myös roh­keu­den ir­rot­tau­tua 18 vuot­ta jat­ku­nees­ta ura­put­kes­ta Po­rin Te­at­te­ril­la.

– Ko­ro­na­ke­vää­nä työt lop­pui­vat kuin sei­nään, ja huo­ma­sin ole­va­ni ihan poik­ki. Mel­kein kuu­kau­si meni vain nuk­ku­es­sa ja toi­pu­es­sa. Olin pyö­ri­nyt sii­nä ora­van­pyö­räs­sä vuo­si­kau­det il­man kun­nol­lis­ta pa­lau­tu­mis­ta. Ym­mär­sin, et­tä nyt täy­tyy jo­tain teh­dä.

Nie­me­lä haki vir­ka­va­paa­ta, ja aloit­ti po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an opin­not. Lo­pul­ta hän ir­ti­sa­nou­tui Po­rin Te­at­te­ril­ta. Opis­ke­lut in­nos­ti­vat niin, et­tä hän suo­rit­ti myös Ren­tou­tus­val­men­ta­ja SHL ja Rat­kai­su­kes­kei­nen LCF Life Co­ach® Mas­ter -kou­lu­tuk­set.

Näyt­te­le­mis­tä Nie­me­lä ei ole jät­tä­nyt, vaan jat­kaa free­la­ce­ri­na keik­kail­len. Sii­nä ohes­sa pyö­rii myös jou­lu­kuus­sa 2021 pe­rus­tet­tu oma yri­tys ni­mel­tä Hyvä Tu­lee, jon­ka kaut­ta Nie­me­lä tar­jo­aa val­men­nus­ta työ­yh­tei­söil­le ja ryh­mil­le po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an kei­noin.

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka