Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Ja kuin­kas muu­ten, asun­to­vau­nus­sa ja tel­tas­sa on hä­nen asuin­si­jan­sa.

– Kar­ke­as­ti las­kien olen asu­nut puo­let elä­mäs­tä­ni pyö­rien pääl­lä, joko au­tos­sa tai asun­to­vau­nus­sa.

Nät­si esit­te­lee tal­vis­ta asuin­paik­kaan­sa Fu­en­gi­ro­lan vuo­ris­ton lei­rin­tä­a­lu­eel­la. Aja­es­saan pa­kul­laan laa­jaa lei­rin­tä­a­lu­et­ta ym­pä­ri, kä­siä nou­see iloi­seen ter­veh­dyk­seen.

Kaik­ki tun­tu­vat tun­te­van Nät­sin. Ihan var­maa ei ole, tun­tee­ko Nät­si hei­dät kaik­ki.

– Tos­sa asuu ve­nä­läi­nen, tos­sa eng­lan­ti­lai­nen ja tos­sa Ou­lus­ta ko­toi­sin ole­va en­ti­nen kaup­pi­as, hän sen­tään lu­et­te­lee.

Ros­vall kään­tää päi­tä, sil­lä ha­bi­tus on ai­toa hip­pi­ai­kaa. Pit­kä pon­na­ril­le kie­dot­tu har­maa tuk­ka­kin yl­tää puo­li­sel­kään. Täl­lai­se­na mies tun­net­tiin jo 60-lu­vul­la Rau­mal­la. To­sin Län­si-Suo­mi kir­joit­ti, et­tä Ros­vall on koko Suo­men po­pein!

Nät­sin eh­kä pa­ras ni­mi­tys on tai­tei­li­ja. Hän kun ker­ran saa elä­ket­tä­kin moi­ses­ta ni­mit­te­lys­tä.

Rum­pa­li, Ame­ri­kan­tai­ku­ri, mu­siik­ki­lei­rit­tä­jä, telt­ta­y­rit­tä­jä… Noil­la kai­kil­la hän on elä­män­sä kus­tan­ta­nut.

Nät­sis­tä piti tul­la keit­ti­ö­mes­ta­ri.

– Heis­kan Simo tuli jut­tu­sil­le ja sa­noi, et­tä oli­si rum­pa­lin paik­ka ja kuu­kau­si­palk­ka. Sii­hen ne kok­ki­o­pis­ke­lut jäi­vät.

Nät­si oli alai­käi­nen, jo­ten Heis­kan piti ot­taa hä­nes­tä vas­tuu, kun soit­to­pai­kan alai­kä­ra­ja oli 18 vuot­ta. Eri­tyi­ses­ti piti vah­tia, et­tei Esa saa vii­naa. Si­kä­li hu­vit­ta­vaa, et­tä muil­le bän­din ka­ve­reil­le kyl­lä mais­tui, mut­ta pit­kän elä­män­sä ai­ka­na Nät­si ei ole kos­kaan naut­ti­nut al­ko­ho­lia tai polt­ta­nut tu­pak­kaa saa­ti naut­ti­nut mui­ta pään se­kot­ta­via ai­nei­ta.

– Olen ai­na ol­lut jon­kin sor­tin eri­lai­suu­den ta­voit­te­li­ja, ää­ri-ih­mi­nen, joka te­kee omal­la ta­val­laan asi­oi­ta. Muu­ta se­li­tys­tä en rait­tiu­del­le­ni löy­dä.

Nätsi eli Esa Rosvall on viettänyt jo toistakymmentä talvea Fuengirolassa

Nätsi eli Esa Rosvall on viettänyt jo toistakymmentä talvea Fuengirolassa

Pauli Uusi-Kilponen

Nät­sil­lä on ai­na ol­lut vah­va suh­de elä­mi­seen pyö­rien pääl­lä. En­sim­mäi­nen yh­tei­nen asun­to­kin oli vai­mon kans­sa asun­to­vau­nu, Kul­ma­lan­ka­dul­la Pel­to­sen pi­ha­pii­ris­sä.

– Kun lap­si syn­tyi, oli pak­ko siir­tyä pi­han pe­räl­le ra­ken­nut­tuun pie­neen asun­toon. Myös Tuis­ku­las­sa mu­siik­ki­lei­rin ai­kaan asuin oi­ke­as­sa ta­los­sa.

Au­ton ra­tis­sa­kin Nät­si on viet­tä­nyt ta­val­lis­ta enem­män ai­kaa. Keik­ko­mat­koil­la hän oli enim­mäk­seen kus­ki, kos­ka bän­din jä­se­nil­lä oli muu­ta te­ke­mis­tä.

– Pi­dän aja­mi­ses­ta, it­se asi­as­sa nau­tin sii­tä, hän sa­noo.

Kun hän en­sim­mäi­sen ker­ran läh­ti Eu­roop­paa kier­tä­mään 1974 Cit­ro­en Ber­lin­gol­la, pie­nel­lä pa­kul­la, jos­sa kaik­ki oli sa­na­mu­kai­ses­ti kä­den ulot­tu­vil­la. Ita­lia, Kreik­ka ja itäb­lo­kin maat tu­li­vat tu­tuik­si.

Reis­su oli roh­kai­se­va ja kun hän mar­ras­kuus­sa 2012 läh­ti Es­pan­jan Au­rin­ko­ran­ni­kol­le, teki mies var­si­nai­sen ren­gas­mat­kan. En­si hän suun­ta­si Ve­nä­jän läpi Val­ko-Ve­nä­jäl­le, sii­tä Turk­kiin ja maan suu­rim­paan kau­pun­kiin Is­tan­bu­liin. Pää­te­pis­te oli sit­ten Fu­en­gi­ro­la.

– Park­ka­sin to­ril­le ja he­rä­sin, kun väki ko­pis­te­li ym­pä­ril­lä. Oli to­ri­päi­vä.

– Reis­su oli kiel­tä­mät­tä vai­he­ri­kas, kun au­to­kin kai­pa­si vä­lil­lä huol­toa ja pien­tä re­mont­tia. En osaa kuin rau­maa. Mo­lem­min­puo­li­sel­la kär­si­väl­li­syy­del­lä ja hy­väl­lä tah­dol­la au­to tuli ajo­kun­toon.

Nät­si tun­nus­taa, et­tä öi­sin pi­me­äs­sä, tien­pin­ta­reel­le par­ka­tus­sa au­tos­sa, tuli jos­kus vä­hän ou­to olo.

Esa "Nät­si" Ros­val­lin elä­mää ei voi hy­väl­lä tah­dol­la­kaan sa­noa etu­kä­teen suun­ni­tel­luk­si. Kaik­ki te­ke­mi­set ja te­ke­mät­tä jät­täi­mi­set ovat tul­leet sat­tu­man sa­to­na. Ku­ten esi­mer­kik­si se, et­tä hän oli jät­tä­mäs­sä telt­ta­bis­nek­sen, kun­nes Roi­han Heik­ki soit­ti ja pyy­si Py­hä­tun­tu­ril­le telt­taa las­ten li­mu­dis­koa var­ten. Muu­ta­mak­si kuu­kau­dek­si aja­tel­tu keik­ka ve­nyi 17 vuo­dek­si ja tel­tas­ta tuli viih­de­ta­pah­tu­mien kes­kus Py­hä­tun­tu­ril­le.

Tuon jäl­keen hän luo­pui tel­tois­ta. Myös Ame­ri­kan­tai­ku­rin esit­tä­mi­nen lop­pui. Var­muu­dek­si Nät­si pis­ti kaik­ki sir­kuk­sen rek­vi­sii­tat pa­la­maan.

Hän oli ai­koi­naan myös en­sim­mäi­nen Pent­ti-Os­ka­ri Kan­kaan bän­din rum­pa­li. Mut­ta se on taas oma ta­ri­nan­sa.