Hen­riet­ta Ny­berg / STT

Jou­lu­kuus­sa Suo­mes­sa saa­te­taan hy­tis­tä poik­keuk­sel­li­sen ko­vas­sa pak­ka­ses­sa. Sää­pal­ve­lu Fo­re­can en­nus­teen mu­kaan maan ete­lä- ja kes­ki­o­sis­sa­kin saat­taa en­si vii­kol­la ol­la lä­hem­mäs 30 pak­ka­sas­tet­ta.

Fo­re­can sääb­lo­gin mu­kaan yh­tä kyl­mää on jou­lu­kuus­sa kes­ki­mää­rin ker­ran 10–30 vuo­des­sa. Jos en­nus­te to­teu­tuu, maa­nan­tais­ta al­ka­en sää saat­taa ol­la jopa 10 as­tet­ta pit­kän ajan kes­ki­ar­voa kyl­mem­pää.

Ta­val­li­ses­ti jou­lu­kuun päi­vä­läm­pö­ti­lat ovat suu­res­sa osas­sa maa­ta noin nol­lan ja muu­ta­man pak­ka­sas­teen vä­lil­lä.

– Näin voi­mak­kai­ta kyl­miä poik­ke­a­mia on osu­nut hy­vin har­voin omal­le me­te­o­ro­lo­gin ural­le­ni, kir­joit­taa me­te­o­ro­lo­gi Mar­kus Män­ty­kan­nas.

Vas­taa­via pak­ka­sia on Fo­re­can mu­kaan ko­et­tu vii­mek­si jou­lu­kuus­sa 2010. Tuol­loin oli 2000-lu­vun tois­tai­sek­si kyl­min jou­lu­kuu. Läm­pö­ti­lat oli­vat ete­läs­sä kes­ki­mää­rin 6–10 as­tet­ta ja poh­joi­ses­sa 2–9 as­tet­ta pit­kän ajan kes­ki­ar­voa kyl­mem­piä.

Läm­pö­ti­laan vai­kut­taa pil­vi­syys. Kirk­kaal­la sääl­lä hyy­tä­vä pak­ka­sen­nus­te to­teu­tuu to­den­nä­köi­sem­min, sil­lä pil­ve­tön sää ede­saut­taa maan pin­nan jääh­ty­mis­tä. Pil­vi­kat­to suo­jaa maan pin­taa jääh­ty­mi­sel­tä.

Fo­re­can mu­kaan pai­kal­li­set läm­pö­ti­lan­vaih­te­lut tu­le­vat ole­maan suu­ria juu­ri sik­si, et­tä pil­vi­syy­des­sä­kin on pal­jon vaih­te­lua.

– Paik­ka­kun­ta­koh­tai­siin läm­pö­ti­la­en­nus­tei­siin kan­nat­taa­kin täl­lai­ses­sa sää­ti­lan­tees­sa suh­tau­tua suun­taa-an­ta­vas­ti, kir­joit­taa Män­ty­kan­nas.

Pauk­ku­pak­kas­ten syy­pää­nä on Fo­re­can mu­kaan Ete­lä- ja Kes­ki-Eu­roo­pan vä­lil­le jä­mäh­tä­nyt suih­ku­vir­taus. Suih­ku­vir­tauk­set pi­tä­vät eri­lai­sia il­ma­mas­so­ja eril­lään toi­sis­taan ja täs­sä ta­pauk­ses­sa suih­ku­vir­taus pi­tää ma­ta­la­pai­ne­toi­min­nan ja län­nes­tä tu­le­vat lau­hem­mat il­ma­vir­rat Suo­men ete­lä­puo­lel­la.

Jos sää sel­ke­nee ja tuu­li tyyn­tyy, on Fo­re­can mu­kaan ta­kuu­var­mas­ti lu­vas­sa kak­si­nu­me­roi­sia pak­kas­lu­ke­mia.

Asi­as­ta ker­toi ai­em­min Il­ta­leh­ti.

------

Kor­jat­tu ai­em­paa uu­tis­ta kel­lo 13.07: Kor­jat­tu asi­as­ta ai­em­min kir­joit­ta­neek­si Il­ta­leh­ti Hel­sin­gin Sa­no­mien si­jaan.